Kamerstuk 34233-52

Motie van het lid Voortman over knelpunten inventariseren en wegnemen

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 9 februari 2016
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-52.html
ID: 34233-52

98,0 %
2,0 %

PvdD

CU

Klein

CDA

50PLUS

PvdA

SGP

Houwers

D66

Van Vliet

PVV

VVD

GrKÖ

GrBvK

SP

GL


Nr. 52 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) eisen worden gesteld aan zorgaanbieders;

overwegende dat deze wetten mogelijk een belemmering vormen voor bepaalde vormen van zorg die met het Zvw-pgb ingekocht kunnen worden;

verzoekt de regering, in overleg met Per Saldo de knelpunten van de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg voor zorgverleners die ingehuurd worden op basis van een Zvw-pgb, te inventariseren en maatregelen te nemen om deze knelpunten weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman