Kamerstuk 34233-37

Amendement van de leden Van der Staaij en Voortman ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat de toegangscriteria voor een Zvw-pgb bij AMvB worden vastgesteld en dat wordt verduidelijkt dat een aanvullende voorwaarde geen extra toegangscriterium mag zijn

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 8 februari 2016
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-37.html
ID: 34233-37

46,0 %
54,0 %

Houwers

50PLUS

SP

CU

PVV

PvdA

GrKÖ

PvdD

Klein

CDA

GrBvK

SGP

Van Vliet

VVD

GL

D66


Nr. 37 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111

Ontvangen 8 februari 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt onderdeel B als volgt gewijzigd:

1. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Bij algemene maatregel van bestuur worden de voorwaarden bepaald waaronder de verzekerde in aanmerking komt voor een Zvw-pgb.

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst de voorwaarden op die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het Zvw-pgb.

3. In het derde lid vervalt onderdeel a.

II

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

In artikel 124 wordt na «artikelen 11, derde of vierde lid,» ingevoegd: 13a, 1a de lid,.

Toelichting

De indieners van dit amendement hechten er ten behoeve van de rechtszekerheid aan om een gelijke toegang tot het Zvw-pgb voor alle verzekerden te garanderen. Daarom regelt dit amendement dat de toegangscriteria waaronder verzekerden in aanmerking kunnen komen voor een Zvw-pgb, én een eenduidige interpretatie van die toegangscriteria, bij algemene maatregel van bestuur worden vastgelegd. Hiermee wordt aangesloten bij de uitgesproken intentie van Zorgverzekeraars Nederland om voor de toegangscriteria voor het Zvw-pgb te streven naar een zo uniform mogelijke uitvoering.

Met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid in het zorgstelsel, vinden de indieners het wenselijk dat Per Saldo, Zorgverzekeraars Nederland en het Ministerie van VWS opnieuw op overeenstemming gericht overleg voeren om te komen tot eenduidige toegangscriteria en een gedeelde interpretatie daarvan. Doel hiervan is om oplossingen te vinden voor de diverse onvoorziene vraagstukken die sinds het sluiten van het onderhandelingsresultaat gerezen zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om problemen die mensen ondervinden doordat er een verschillende interpretatie bestaat of zorg al dan niet planbaar is.

De indieners van dit amendement gaan ervan uit dat de genoemde partijen voor 1 juni 2016 tot overeenstemming kunnen komen. Hiermee hebben zij de gelegenheid om de informatie die volgt uit het toezichtkader van de Zorgautoriteit, uit de toegang tot de klachten- en geschillenregeling en uit de onafhankelijke monitor door het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen te benutten. De uitkomst van dit bestuurlijk overleg kan vervolgens gecodificeerd worden in de voorgestelde AMvB.

Indien de partijen niet voor de genoemde datum tot overeenstemming komen, zouden de indieners het wenselijk vinden dat de regering alsnog zelf de algemene maatregel van bestuur te ontwerpt, zodat de eenduidige toegangscriteria in het verzekeringsjaar 2017 van toepassing zijn.

Tenslotte verduidelijkt het amendement dat het bij de aanvullende voorwaarden die zorgverzekeraars in hun modelovereenkomst kunnen opnemen, niet gaat om extra toegangscriteria. Het gaat hier, zoals de regering ook aangeeft, om aanvullende voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het Zvw-pgb. Concreet gaat het bijvoorbeeld om eisen rond het proces van de aanvraag en de verwerking van declaraties en de hoogte van het budget.

Van der Staaij Voortman