Kamerstuk 34233-35

Amendement van het lid Leijten, waarmee de zorgverzekeraar voor het pgb te verstrekken contact dient te hebben met de verzekerde.

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 3 februari 2016
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-35.html
ID: 34233-35

Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 3 februari 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 13a na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. De zorgverzekeraar treedt, na de in het eerste lid bedoelde aanvraag en voorafgaand aan het verstrekken van het Zvw-pgb, in contact met de verzekerde. De zorgverzekeraar informeert de verzekerde over de in het eerste lid en andere bij of krachtens deze wet gestelde voorwaarden of beperkingen en beoordeelt de geschiktheid van verzekerde om in aanmerking te komen voor een Zvw-pgb.

Toelichting

De indiener hecht er belang aan dat de zorgverzekeraar contact heeft met een verzekerde voorafgaand aan de verstrekking van het persoonsgebonden budget. Dit, zodat de zorgverzekeraar zich ervan kan gewissen dat de verzekerde voldoende op de hoogte is van de eisen die worden gesteld aan een persoonsgebonden budget binnen de zorgverzekeringswet én van de geschiktheid van de verzekerde voor een persoonsgebonden budget en zodat de verzekerde een bewuste keuze kan maken.

Leijten