Kamerstuk 34233-21

Amendement van het lid Voortman dat regelt dat de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) niet van toepassing is op de zorg ingekocht met een Zvw-pgb

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 18 januari 2016
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-21.html
ID: 34233-21

Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 18 januari 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

Aan artikel 2 van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Deze wet is, met uitzondering van de artikelen 23, 34 tot en met 35b en 38 tot en met 46, niet van toepassing op een zorgaanbieder voor zover deze zorg aanbiedt die wordt vergoed met een Zvw-pgb als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Zorgverzekeringswet.

Toelichting

Met dit amendement beoogt indiener de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) niet van toepassing te laten zijn op de zorg ingekocht met een Zvw-pgb. De bepalingen uit de WMG werken belemmerend voor het inhuren van zorg. De artikelen uit de WMG, die bedoeld zijn voor het beschermen van de verzekerde, zijn met dit amendement nog wel van toepassing.

Het Zvw-pgb is in de ogen van de indiener een wijze van bekostigen van zorg, naast restitutie en zorg in natura. In beide polissen moet aanspraak kunnen zijn op een Zvw-pgb. Het Zvw-pgb wordt als gevolg van dit amendement anders behandeld dan zorg verleend via restitutie. De indiener vindt dit gerechtvaardigd omdat mensen bewust kiezen voor een Zvw-pgb om de zorg naar eigen inzicht in te kunnen richten en zij daarmee voor meer verantwoordelijkheid kiezen. Het Zvw-pgb is in zijn aard ook anders, omdat hiermee bijvoorbeeld ook niet-professionele zorg mag worden ingeschakeld. Daarnaast zijn de verhoudingen tussen zorgverlener en patiënt en het toezicht op de kwaliteit van de zorg zijn anders dan bij zorg bekostigd via restitutie.

Voortman