Kamerstuk 34233-12

Amendement van de leden Dik-Faber en Otwin van Dijk waarmee het woord 'gemaximeerde' in de begripsomschrijving van het Zvw-pgb vervalt

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 5 november 2015
Indiener(s): Otwin van Dijk (PvdA), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-12.html
ID: 34233-12
Wijzigingen: 34233-63

Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN OTWIN VAN DIJK

Ontvangen 5 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, vervalt in artikel 1, onderdeel k: gemaximeerde.

Toelichting

De indieners van dit amendement regelen dat bij de begripsomschrijving van het Zvw-pgb aansluiting wordt gezocht wordt bij de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en Wet langdurige zorg. Voor het Zvw-pgb is voor een afwijkende definitie van het pgb gekozen, dit is verwarrend. Vervolgens wordt in het voorgestelde artikel 13a omschreven dat de zorgverzekeraar in zijn modelovereenkomst het tarief van het pgb vastlegt. Het is van belang, dat de vergoeding die in de modelovereenkomst wordt vastgelegd toereikend en passend is.

Dik-Faber Otwin van Dijk