Kamerstuk 34233-11

Amendement van de leden Van der Staaij en Voortman ter vervanging van nr. 10 waarmee de toegangscriteria voor een Zvw-pgb bij AMvB worden vastgesteld en waarmee wordt verduidelijkt dat een aanvullende voorwaarde geen extra toegangscriterium mag zijn

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 2 november 2015
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-11.html
ID: 34233-11

Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101

Ontvangen 2 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt onderdeel B als volgt gewijzigd:

1. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Bij algemene maatregel van bestuur worden de voorwaarden bepaald waaronder de verzekerde in aanmerking komt voor een Zvw-pgb.

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst de voorwaarden op die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het Zvw-pgb.

3. In het derde lid vervalt onderdeel a.

II

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

In artikel 124 wordt na «artikelen 11, derde of vierde lid,» ingevoegd: 13a, 1a de lid,.

Toelichting

De indieners hechten er ten behoeve van de rechtszekerheid aan dat de toegangscriteria waaronder verzekerden in aanmerking kunnen komen voor een Zvw-pgb, bij algemene maatregel van bestuur worden vastgelegd. Hiermee wordt aangesloten bij de uitgesproken intentie van ZN om voor de toegangscriteria voor het Zvw-pgb te streven naar een zo uniform mogelijke uitvoering. Om te komen tot een eenduidige interpretatie van toegangscriteria, vinden de indieners het gewenst dat Per Saldo en Zorgverzekeraars Nederland bij het opstellen van de AMvB betrokken worden, en dat hierover op overeenstemming gericht overleg gevoerd wordt.

Verder verduidelijkt het amendement dat het bij de aanvullende voorwaarden die zorgverzekeraars in hun modelovereenkomst kunnen opnemen, niet gaat om extra toegangscriteria. Het gaat hier zoals de regering ook aangeeft om aanvullende voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het Zvw-pgb. Concreet gaat het bijvoorbeeld om eisen rond het proces van de aanvraag en de verwerking van declaraties.

Van der Staaij Voortman