Kamerstuk 34218-13

Amendement van het lid Gesthuizen dat regelt dat de bepalingen inzake rechten van werknemers bij overgang van een onderneming wel van toepassing zijn bij de overgang van een onderneming ingeval de werkgever in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de boedel behoort, ingeval sprake is van een doorstart na een faillissement waarbij een gelieerde partij 15% of meer van het geplaatste kapitaal van de verkrijger verschaft

Dossier: Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I)

Gepubliceerd: 20 juni 2016
Indiener(s): Sharon Gesthuizen (SP)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34218-13.html
ID: 34218-13

22,0 %
78,0 %

GL

SP

PVV

PvdD

PvdA

SGP

Klein

CU

GrBvK

Van Vliet

50PLUS

D66

Houwers

GrKÖ

VVD

CDA


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN

Ontvangen 20 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

Aan artikel 666 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. In afwijking van het eerste lid zijn de artikelen 662 tot en met 665 en artikel lid 8 van toepassing op de overgang van een onderneming indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de boedel behoort, indien:

    • a. in de drie maanden voorafgaand aan de faillietverklaring op verzoek van de werkgever of een groepsmaatschappij van de werkgever een aanwijzing als bedoeld in artikel 363 van de Faillissementswet heeft plaatsgevonden; en

    • b. een of meer groepsmaatschappijen van de werkgever en personen of rechtspersonen die een derde of meer verschaffen van het geplaatste kapitaal van de werkgever of een groepsmaatschappij van de werkgever, direct of indirect, tezamen vijftien procent of meer van het geplaatste kapitaal van de verkrijger verschaffen.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de bepalingen inzake rechten van werknemers bij overgang van een onderneming wel van toepassing zijn bij de overgang van een onderneming ingeval de werkgever in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de boedel behoort, indien (a) in de drie maanden voorafgaand aan de faillietverklaring een of meer personen zijn aangewezen die in geval van faillietverklaring worden aangesteld als curator (het voorgestelde artikel 363 van de Faillissementswet) en (b) een of meer groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de werkgever en personen of rechtspersonen die een derde of meer verschaffen van het geplaatste kapitaal van de werkgever of een groepsmaatschappij van de werkgever bij de overgang van de onderneming 15% of meer van het geplaatste kapitaal van de verkrijger verschaffen.

Met dit amendement wil indiener de mogelijkheid tot misbruik of handig gebruik van het flitsfaillissement met het doel om makkelijker of sneller van personeel af te komen verder verkleinen door de bepalingen die werknemers beschermen bij een overname van toepassing te verklaren op een doorstart na een faillissement waarbij een gelieerde partij 15% of meer van het geplaatste kapitaal van de verkrijger verschaft.

De regering heeft een aantal waarborgen opgenomen om misbruik te voorkomen bij verkoop na een faillissement waarbij een gelieerde partij een belang heeft. Indiener is echter van mening dat er meer mogelijk is om de werknemersrechten beter te borgen om niet alleen misbruik, maar ook handig gebruik van een flitsfaillissement te voorkomen. Door de bepalingen die werknemers beschermen bij een overname of een surseance van betaling ook van toepassing te verklaren bij de doorstart na een faillissement waarbij een gelieerde partij 15% of meer van het geplaatste kapitaal van de verkrijger verschaft, zijn de werknemersrechten wat indiener betreft optimaal gewaarborgd.

Hiermee wordt tevens tegemoetgekomen aan één van de conclusies uit het onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam, dat gehouden is in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daaruit bleek onder andere dat in alle onderzochte landen het uitgangspunt wordt gehanteerd dat bij een overdracht van de onderneming uit faillissement de regels van overgang geheel of gedeeltelijk van toepassing kunnen zijn. Indiener wil hieraan met dit amendement tegemoetkomen en is van mening dat hiermee werknemersrechten bij flitsfaillissement zo optimaal mogelijk zijn gewaarborgd en niet alleen misbruik, maar ook handig gebruik van flitsfaillissementen wordt voorkomen.

Gesthuizen