Gepubliceerd: 1 juni 2015
Indiener(s): Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34210-XVII-2.html
ID: 34210-XVII-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII);

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Voorstel van wet

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgaven van de begroting 2015 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) met EUR 239 miljoen te verhogen

2. Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2015 van hoofdstuk XVII van de begroting van het Rijk.

In de toelichting worden de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking toegelicht. Ten slotte volgt per artikel de nieuwe stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen.

Per artikel is een tabel opgenomen met de mutaties. De toelichting per beleidsartikel heeft betrekking op de kolom mutaties suppletoire begroting. Het aantal activiteiten en het aantal financiële instrumenten van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is aanzienlijk. Om de leesbaarheid te waarborgen worden daarom alleen de financiële instrumenten die meer dan 3 procent van het artikelonderdeel uitmaken opgenomen in de financiële tabel. Dat betekent dat er in sommige gevallen geen uitputtende opsomming is van de financiële instrumenten per artikelonderdeel.

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet van 2001 dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en huidige raming te worden toegelicht. Op uitgavenniveau is voor deze toelichting een norm gehanteerd waarbij voor de beleidsartikelen afwijkingen van 10% of meer, met een minimum van EUR 2 miljoen, ten opzichte van de stand van de Ontwerpbegroting 2015 op sub-artikelniveau zijn opgenomen. Voor verplichtingen wordt de norm van 10% op artikelniveau aangehouden.

3. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII):

Het voorstel is om de uitgaven voor 2014 te verhogen met EUR 239 miljoen. De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door het Noodhulpfonds waarvan het budget voor 2015 is vastgesteld op EUR 170 miljoen.

Daarnaast wordt binnen de begroting van BH&OS (sub-artikel 5.2) EUR 400 miljoen vrijgemaakt ter dekking van de sterk toegenomen kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen. Deze kosten worden toegerekend aan het ODA-budget.

De raming voor de asielinstroom is voor de komende jaren naar boven bijgesteld. De aan ODA toerekenbare kosten van de eerstejaarsopvang in 2015 stijgen daardoor naar EUR 732 miljoen. Hiervan was EUR 297 miljoen reeds gedekt binnen de huidige BH&OS-begroting. Daarnaast kon EUR 35 miljoen worden gefinancierd uit het restant van de EUR 375 miljoen die in 2014 éénmalig vanuit ODA is toegerekend aan de kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers.

Binnen de regering is besloten om het resterende tekort van EUR 400 miljoen te dekken door middel van de volgende budgettaire mutaties binnen de BHOS begroting:

  • 1. EUR 345 miljoen: een kasschuif van de geraamde BNP-macromeevallers in de periode 2016–2020.

  • 2. EUR 30 miljoen: door geraamde ODA middelen uit 2020 naar voren te halen en in te zetten in 2015.

  • 3. EUR 24 miljoen: het aanwenden van een deel van de non-ODA eindejaarsmarge uit 2014.

Bij ontwerpbegroting 2016 wordt uw Kamer nader geïnformeerd over de meerjarige consequenties (2016 e.v.) van de gestegen asielkosten voor het ODA-budget.

De verwachte ODA-prestatie stijgt in 2015 naar 0,66%, met name als gevolg van de hogere asielkosten.

In aanvulling op het bovenstaande vindt u hieronder een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2015 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII):

Toelichting

Artikel 1

Een adequate uitvoering van het in EU-verband afgesproken sanctiebeleid aangaande Rusland vereist in 2015 en 2016 jaarlijks EUR 11 miljoen extra handhavingskosten bij de Douane. Conform de Voorjaarsbesluitvorming wordt dit bedrag vanuit generale middelen toegevoegd aan sub-artikel 1.1 en vervolgens overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Financiën.

Artikel 3

Conform het amendement Van Laar wordt binnen het thema seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) EUR 3 miljoen beschikbaar gesteld ter bestrijding van kinderprostitutie. Omdat in 2015 de financiering van bestrijding van kinderprostitutie vanuit het budget voor mensenrechtenprogramma’s zal plaatsvinden, wordt EUR 3 miljoen overgeheveld naar sub-artikel 1.2 op begroting van Buitenlandse Zaken.

Artikel 4

Vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) op de begroting van het Ministerie van Defensie wordt EUR 60 miljoen overgeheveld naar de begrotingen van BZ en BH&OS. Vanuit dit bedrag worden activiteiten op het terrein van stabiliteit, veiligheidssectorhervorming, rechtstaatontwikkeling en capaciteitsopbouw alsook de beveiliging van hoogrisicoposten gefinancierd.

Met het oog op de vele internationale crises besloot het kabinet in 2.014 EUR 570 miljoen extra beschikbaar te stellen voor een noodhulpfonds. Dit fonds is flexibel inzetbaar gedurende de kabinetsperiode (t/m 2017). In 2015 zal EUR 170 miljoen worden uitgegeven op sub-artikel 4.4.

Artikel 5

De verhoging van sub-artikel 5.2 betreft grotendeels een technische bijstelling. Als gevolg van een BNP-meevaller daalt de BNP-korting die in 2015 moet worden ingevuld van EUR 183 miljoen (Ontwerpbegroting) naar EUR 150 miljoen (Eerste Suppletoire Begroting), hetgeen leidt tot een verhoging van sub-artikel 5.2.

Tussen de Ministers van OCW en BH&OS is afgesproken dat de ODA-labeling van de subsidie aan de Stichting EP-Nuffic (per 1 januari 2015 zijn organisaties Nuffic en Europees Platform gefuseerd) met ingang van 2015 wordt omgezet in non-ODA. Dit betekent een verlaging van het ODA-plafond op de OCW-begroting van EUR 7,1 miljoen in 2015 en 2016 en vanaf 2017 van EUR 6,5 miljoen. Beide ministeries nemen de daaraan verbonden financiële compensatie elk voor de helft structureel voor hun rekening. Dat betekent dat in 2.015 EUR 3,6 miljoen wordt gecompenseerd tussen BH&OS en OCW; vanaf 2.017 EUR 3,2 miljoen. De compensatie wordt geboekt op artikel 5.2.

4. Overzicht budgetten hulprelatie-, overgangsrelatie- en exitlanden 2015

Bij de beantwoording van de Kamervragen over de begroting 2012 is toegezegd jaarlijks bij Voorjaarsnota een overzicht te geven van de budgetten van de hulprelaties-, overgangsrelaties- en exit-landen. Voor het jaar 2015 zijn de volgende budgetten goedgekeurd:

Overzicht budgetten hulprelatie-, overgangsrelatie- en exitlanden

Bedragen x EUR 1.000

 

2015

Hulprelatielanden

 

Afghanistan

20.000

Burundi

24.350

Jemen

18.518

Mali

34.650

Palestijnse Autoriteit

16.300

Rwanda

44.875

Zuid-Soedan

18.500

Totaal hulprelatielanden

177.193

Overgangsrelatielanden

 

Bangladesh

42.150

Benin

38.330

Ethiopië

55.898

Ghana

32.700

Indonesië

23.520

Kenia

20.250

Mozambique

32.943

Oeganda

16.533

Totaal overgangsrelatielanden

262.324

Regionale programma's

 

Afrika Grote Meren

29.286

Hoorn van Afrika

7.051

Midden Amerika

9.000

Totaal regionale programma's

45.337

Exitlanden

 

Bolivia

0

Bosnië & Herzegovina

3.000

Burkina Faso

0

Colombia

1.553

Congo, Democratische Republiek

1.018

Egypte

306

Georgië

0

Guatemala

0

Kosovo

110

Moldavië

0

Mongolië

0

Nicaragua

0

Pakistan

4.300

Senegal

25

Soedan

0

Suriname

5.056

Tanzania

264

Vietnam

0

Zambia

18

Zuid-Afrika

2.170

Totaal exitlanden

17.820

Totaal

502.674

5. Toelichting per beleidsartikel

Beleidsartikel 1

Beleidsartikel 1 Duurzame handel en investeringen

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties via NvW en amendementen 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Stand suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2019

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

 

320.663

1.000

1.576

323.239

– 92.200

– 292.829

27.344

5.344

                     

Uitgaven:

                 
                     

Programma-uitgaven totaal

 

514.497

1.000

– 1.672

513.825

– 1.275

16.811

1.300

1.300

                     

1.1

Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

13.494

   

13.494

       
                     
                     
 

Bijdrage (inter)nationale organisaties

                 
   

Contributies internationaal ondernemen

5.670

   

5.670

       
   

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

5.085

   

5.085

       
                     
 

Opdrachten

                 
   

waarvan beleidsondersteuning internationaal ondernemen

2.489

   

2.489

       
                     

1.2

Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid

 

71.714

 

– 125

71.589

       
                     
 

Subsidies

                 
   

Starters International Business (SIB)/ Programma Strategische Beurzen

4.940

 

– 125

4.815

       
   

Partners for International Business (PIB)

8.400

   

8.400

       
   

Transitiefaciliteit (TF)/ Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving (DHK)

15.000

   

15.000

       
   

Package4growth non-ODA

730

   

730

       
   

Package4growth ODA

0

   

0

       
   

Overig Programmatische Aanpak

3.104

   

3.104

       
   

PSO/2g@there

3.576

   

3.576

       
                     
 

Leningen

                 
   

Finance for International Business (FIB)

3.965

   

3.965

       
                     
 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

                 
   

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

26.072

   

26.072

       
   

Versterking economische functie (NBSO's via RVO)

5.927

   

5.927

       
                     

1.3

Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden

 

279.289

1.000

– 1.547

278.742

– 1.275

– 1.350

1.300

1.300

                     
 

Bijdragenovereenkomst

                 
   

Landenprogramma's ondernemingsklimaat

14.000

 

1.342

15.342

       
   

Bedrijfsmatige technische bijstand

1.709

   

1.709

       
                     
 

Subsidies

                 
   

Transitiefaciliteit

1.700

 

380

2.080

       
   

Marktontwikkeling in het kader van private sector development

41.759

   

41.759

       
   

Wet en regelgeving

13.172

2 000

– 4.102

11.070

       
   

Financiele sectorontwikkeling

19.572

   

19.572

       
   

versterking privaat ondernemerschap

51.756

 

3.675

55.431

       
   

Infrastructuurontwikkeling

68.994

 

664

69.658

       
   

Samenwerking bedrijfsleven en PPP's

12.950

 

695

13.645

       
   

Bedrijfsleveninstrumentarium

6.382

   

6.382

       
   

Technische assistentie DGGF

15.000

– 1.000

– 3.700

10.300

       
                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

International Labour Organization

5.167

 

50

5.217

       
   

Partnershipprogramma ILO

5.000

   

5.000

       
   

International Finance Corporation

2.628

   

2.628

       
                     
 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

                 
   

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

19.500

 

500

20.000

       
                     

1.4

Dutch good growth fund: intensivering van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met ontwikkelingslanden door het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven, met de focus op het MKB en bij uitzondering en onder condities grootbedrijf

 

150.000

   

150 000

 

18.161

   
                     
                     
   

programma's Dutch Good Growth Fund

100 000

   

100 000

       
                     
 

Ontvangsten

 

7.267

   

7.267

0

0

0

0

                     

1.10

Versterkt internationaal handelssysteem met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

7.267

   

7.267

       

Verplichtingen

Geen toelichting.

Uitgaven

Geen toelichting.

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 2

Beleidsartikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties via NvW em amendementen 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Stand suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2019

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

 

445.237

– 3.000

280.518

722.755

– 81.336

– 36.890

9.084

9.084

                     

Uitgaven:

                 
                     

Programma-uitgaven totaal

 

564.053

– 3.000

814

561.867

– 40

2

2

2

                     
                     

2.1

Toename van voedselzekerheid

 

303.795

   

303.795

       
                     
 

Bijdragenovereenkomst

                 
   

Landenprogramma's voedselzekerheid

140.813

 

2.580

143.393

       
                     
 

Subsidies

                 
   

Internationaal onderwijsprogramma

32.700

   

32.700

       
   

Duurzame voedselproductie

51.250

 

8.206

59.456

       
   

Marktontwikkeling in het kader voedselzekerheid

39.332

 

– 6.332

33.000

       
   

Voeding

17.200

   

17.200

       
                     
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

                 
   

Partnerschapsprogramma FAO

2.500

   

2.500

       
   

versterking ruraal ondernemersklimaat

20.000

 

– 5.000

15.000

       
                     

2.2

Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

 

173.157

   

173.157

       
                     
 

Bijdragenovereenkomst

                 
   

Landenprogramma's integraal waterbeheer

59.611

 

– 316

59.295

       
   

Landenprogramma's drinkwater en sanitatie

51.649

 

– 299

51.350

       
                     
 

Subsidies

                 
   

Integraal waterbeheer

19.937

   

19.937

       
   

Drinkwater en sanitatie

31.960

 

500

32.460

       
                     
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

                 
   

Wereldbank

10.000

   

10.000

       
                     

2.3

Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering

 

87.101

– 3.000

814

84.915

– 40

2

2

2

                     
 

Bijdragenovereenkomst

                 
   

Landenprogramma's klimaatbeleid

9.655

 

9.946

19.601

       
   

Landenprogramma's milieubeleid; biodiversiteit en bossen

53

 

300

353

       
   

Landenprogramma's klimaat, energie en milieutechnologie

0

 

132

132

       
   

Landenprogramma's themadoorsnijdend

0

   

0

       
                     
 

Subsidies

                 
   

Hernieuwbare energie

55.554

 

– 30.554

25.000

       
   

Algemeen klimaatbeleid

1.776

– 3.000

24.138

22.914

       
                     
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

                 
   

Algemene vrijwillige en verplichte bijdragen

2.566

 

6.726

9.292

       
   

GEF

10.000

 

– 10.000

0

       
   

UNEP

7.140

 

2

7.142

       
   

Contributie IZA/IZT

357

   

357

       

Verplichtingen

De stijging van het verplichtingenbudget op dit begrotingsartikel wordt veroorzaakt door verschillende mutaties. Een groot deel (ca EUR 100 miljoen) van de stijging kan worden toegerekend aan de Nederlandse bijdragen aan het Green Climate Fund, het Montreal Protocol en het Verwoestijningsverdrag. Tevens wordt budget toegekend ten behoeve van de tiende middelenaanvulling van het International Fund for Agricultural Development (IFAD) (EUR 54,5 miljoen). Het verplichtingenbudget voor het Global Environment Facility (GEF) voor 2015 is vastgesteld op EUR 20,7 miljoen. Ten behoeve van het strategisch partnerschap met de Wereldbank op het terrein van water (Global Practice Water) wordt dit jaar een verplichting van EUR 50 mijoen aangegaan. Op het gebied van drinkwater en sanitatie wordt het UNICEF/WASH-programma hervat in de door ebola getroffen landen in West-Afrika. Ook hiervoor wordt extra verplichtingenbudget toegekend. Voorts wordt budget vrijgemaakt voor waterprogramma’s in de partnerlanden, onder meer in de Palestijnse Gebieden en Rwanda. Ter dekking van de amendementen Smaling/Leegte en De Caluwé/Sjoerdsma wordt resp. EUR 1 miljoen en EUR 3 miljoen overgeheveld vanuit het klimaatbudget naar artikel 1 en artikel 4.

Uitgaven

Geen toelichting.

Beleidsartikel 3

Beleidsartikel 3 Sociale vooruitgang

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties via NvW en amendementen 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Stand suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2019

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

 

1.589.610

– 2.000

24.370

1.611.980

– 80.899

– 40.150

– 67.486

56.650

                     

Uitgaven:

                 
                     

Programma-uitgaven totaal

 

943.934

– 2.000

– 257

941.677

859

2.500

– 5.000

– 5.000

                     

3.1

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids

 

391.784

– 2.000

– 3.000

386.784

       
           

0

       
 

Bijdragenovereenkomst

       

0

       
   

Landenprogramma's SRGR & HIV/aids

89.009

 

2.239

91.248

       
           

0

       
 

Subsidies

       

0

       
   

waarvan centrale programma's SRGR & HIV/aids

121.193

– 2.000

5.447

124.640

       
           

0

       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

       

0

       
   

SRGR (Unicef)

10.000

   

10.000

       
   

UNAIDS

20.000

   

20.000

       
   

SRGR; Strategische Alliantie Internationale NGO's

1.500

 

6.000

7.500

       
   

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

55.000

   

55.000

       
   

UNFPA

70.000

 

– 10.000

60.000

       
   

WHO-PAHO

6.713

   

6.713

       
   

Partnershipprogramma WHO

10.216

 

1.467

11.683

       
                     

3.2

Gelijke rechten en kansen voor vrouwen

43.510

   

43.510

       
                     
 

Bijdragenovereenkomst

                 
   

Landenprogramma's gelijke rechten en kansen voor vrouwen

5.371

 

400

5.771

       
                     
 

Subsidies

                 
   

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

32.139

 

– 400

31.739

       
                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

UNWOMEN

6.000

   

6.000

       
                     

3.3

Versterkt maatschappelijk middenveld

 

452.340

 

26

452.366

 

2.500

   
                     
 

Subsidies

                 
   

Vakbondsmedefinancieringsprogramma

12.000

   

12.000

       
   

SNV programma

55.000

   

55.000

       
   

Medefinancieringsstelsel

382.000

   

382.000

       
   

Twinningsfaciliteit Suriname

3.340

 

26

3.366

       
                     

3.4

Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek

 

56.300

 

2.717

59.017

859

 

– 5.000

– 5.000

                     
 

Bijdragenovereenkomst

                 
   

Landenprogramma's hoger onderwijs

4.000

   

4.000

       
   

Landenprogramma's onderwijs algemeen

2.950

 

1.650

4.600

       
                     
 

Subsidies

                 
   

Onderzoekprogramma's

4.363

 

40

4.403

       
   

Onderwijsprogramma's

800

   

800

       
   

Internationale hoger onderwijsprogramma's

43.710

 

493

44.203

       
                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

Internationale onderwijsinstituten

477

   

477

       
   

Global Partnership for Education

0

   

0

       

Verplichtingen

Geen toelichting.

Uitgaven

Geen toelichting.

Beleidsartikel 4

Beleidsartikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Stand suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2019

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

 

366.379

4.000

178.742

549.121

103.307

118.887

– 42 350

– 42 350

                     

Uitgaven:

                 
                     

Programma-uitgaven totaal

 

394.571

4.000

200.000

598.571

150.000

150.000

0

0

                     
                     

4.1

Humanitaire hulp

 

205.017

   

205.017

       
                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

UNHCR

33.000

   

33.000

       
   

Wereldvoedselprogramma

36.000

   

36.000

       
   

UNRWA

13.000

   

13.000

       
   

Noodhulpprogramma's

123.017

   

123.017

       
                     

4.2

Budget Internationale Veiligheid; voorkomen en terugdringen van conflictsituaties

 

0

   

0

       
                     
                     
   

Veiligheid voor mensen; Budget Internationale Veiligheid

0

   

0

       
                     

4.3

Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

 

189.554

4.000

30.000

223.554

0

     
                     
 

Bijdragenovereenkomst

                 
   

landenprogramma's veiligheids en rechtsorde

57.879

 

44.762

102.641

       

Verplichtingen

De verhoging van verplichtingenbudget op dit begrotingsartikel komt hoofdzakelijk ten goede aan het Noodhulpfonds waarvoor in 2.015 EUR 170 mln is gereserveerd. Verder worden dit jaar in Afghanistan nieuwe meerjarige activiteiten opgestart op ter bevordering van een functionerende rechtsorde. Daartoe wordt verplichtingenbudget vanuit 2016 en 2018 naar voren gehaald (totaal EUR 19,2 miljoen). Conform het amendement-De Caluwé/Sjoerdsma wordt EUR 4 miljoen overgeheveld vanuit artikel 2 (Klimaat) en artikel 3 (SRGR) ten behoeve van het speerpunt Veiligheid en Rechtsorde.

Uitgaven

Artikel 4.3

Binnen dit sub-artikel vindt een herschikking plaats tussen centrale en decentrale budgetten op basis van de jaarplannen van de posten en beleidsdirecties. Tevens worden de landenprogramma’s voor veiligheid, rechtsorde en wederopbouw vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) verhoogd met EUR 30 miljoen.

Ontvangsten

Geen toelichting.

Beleidsartikel 5

Beleidsartikel 5 Versterkte kaders voor ontwikkeling

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties via NvW en amendementen 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Stand suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2019

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

 

21.217

0

9.029

30.246

1.985

1.655

– 72.930

70

                     

Uitgaven:

                 
                     

Programma-uitgaven totaal

 

58.110

0

39.618

97.728

– 670

– 8.999

3.782

– 318

                     
                     

5.1

Versterkte multilaterale betrokkenheid

 

159.617

 

4.197

163.814

4.470

4.110

– 7.453

– 6.570

                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

UNDP

17.500

   

17.500

       
   

UNICEF

14.000

   

14.000

       
   

UNIDO

1.950

   

1.950

       
   

Middelenaanvulling multilaterale banken en fondsen

104.296

 

4.197

108.493

       
   

Kapitaalaanvullingen multilaterale banken en fondsen

5.498

   

5.498

       
   

Speciale multilaterale activiteiten

7.373

   

7.373

       
   

Assistent-deskundigen programma

9.000

   

9.000

       
                     

5.2

Overig armoedebeleid

 

– 110.507

 

35.421

– 75.086

– 5.140

– 13.109

11.235

6.252

                     
 

Bijdragenovereenkomst

                 
   

Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling

12.011

   

12.011

       
   

Voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

9.350

   

9.350

       
                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

Schuldverlichting

48.667

   

48.667

       
   

Unesco

2.000

 

2.400

4.400

       
                     
 

nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNP en/of toerekeningen

 

– 182.535

 

33.021

– 149.514

       
                     

5.3

Bijdrage aan migratie en ontwikkeling

 

9.000

   

9.000

       
                     
 

Subsidies

                 
   

Migratie en ontwikkeling

3.100

   

3.100

       
                     
                     
 

Ontvangsten

 

79.542

0

250

79.792

200

200

200

200

                     

5.20

Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen

 

48.366

 

250

48.616

200

200

200

200

                     

5.21

Ontvangsten OS

 

31.176

   

31.176

       
                     

5.22

Koersverschillen OS

 

pm

   

pm

       

Verplichtingen

Artikel 5.2

De verhoging op dit sub-artikel komt allereerst ten gunste van de verplichte contributie aan de UNESCO voor de jaren 2015–2018. Voorts wordt budget toegekend voor het BHOS-deel in de uitvoering van de Garantiewet Surinaamse pensioenen (vml Koninkrijksambtenaren). Tenslotte is sprake van een (technische) bijstelling van het verplichtingenbudget voor bilaterale activiteiten op het terrein van cultuur, sport en ontwikkeling in lijn met het meerjarig kasbudget.

Uitgaven

Artikel 5.2

Op dit sub-artikel wordt EUR 400 miljoen vrijgemaakt ter financiering van de sterk toegenomen kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen. Deze kosten worden toegerekend aan het ODA-budget. Binnen de regering is besloten dit bedrag te dekken door middel van de volgende budgettaire mutaties binnen de BHOS begroting:

  • 1. EUR 345 miljoen: een kasschuif van de geraamde BNP-macromeevallers in de periode 2016–2020.

  • 2. EUR 30 miljoen: door geraamde ODA middelen uit 2020 naar voren te halen en in te zetten in 2015.

  • 3. EUR 24 miljoen: het aanwenden van een deel van de non-ODA eindejaarsmarge uit 2014.

Het betreft hier een toerekening waardoor de mutatie niet zichtbaar is in bovenstaande tabel.

Voorst is op dit sub-artikel sprake van een technische bijstelling. Als gevolg van een BNP-meevaller daalt de BNP-korting die in 2015 moet worden ingevuld van EUR 183 miljoen (Ontwerpbegroting) naar EUR 150 miljoen (Eerste Suppletoire Begroting), hetgeen leidt tot een verhoging van sub-artikel 5.2.

Ontvangsten

Geen toelichting.