Gepubliceerd: 14 april 2015
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: immigratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34088-20.html
ID: 34088-20
Origineel: 34088-11

29,3 %
70,7 %

GrBvK

PVV

50PLUS

CU

GrKÖ

CDA

PvdD

PvdA

GL

SGP

Van Vliet

Klein

SP

Houwers

VVD

D66


Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 14 april 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt na «Vreemdelingenwet 2000» ingevoegd: en de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

II

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

Na artikel 3 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

  • 1. Het COA houdt bij de uitoefening van zijn taken, bedoeld in artikel 3, rekening met de specifieke situatie van kwetsbare personen in de zin van artikel 21 van de Opvangrichtlijn.

  • 2. Bij de opvang van minderjarige vreemdelingen is het belang van kind leidend.

  • 3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de maatregelen die het COA in ieder geval treft om in de bijzondere behoeften van minderjarige vreemdelingen als bedoeld in het tweede lid te voorzien.

Toelichting

In de artikelen 21, 22 en 23 van de Opvangrichtlijn staan belangrijke bepalingen over het beschermen van kwetsbare groepen, zoals minderjarigen. De indiener vindt het argument van de regering dat deze bepalingen zullen worden uitgevoerd aan de hand van feitelijk handelen een merkwaardige uitvoering van een richtlijn van het Europees parlement en de Raad. De indiener is van mening dat deze bepalingen uit de Opvangrichtlijn hun plaats moeten krijgen in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Indien dit amendement wordt aangenomen wordt in het opschrift na «Vreemdelingenwet 2000» ingevoegd: en de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Voortman