Gepubliceerd: 10 april 2015
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: immigratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34088-12.html
ID: 34088-12

27,3 %
72,7 %

SP

CDA

GrKÖ

GrBvK

GL

SGP

Van Vliet

D66

PVV

PvdA

CU

Houwers

PvdD

Klein

VVD

50PLUS


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 10 april 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel D, wordt in onderdeel 1 na «kan eveneens» ingevoegd: , na een individuele toetsing waarbij de mogelijkheid van toepassing van minder dwingende maatregelen wordt overwogen,.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd om de grensprocedure te bekleden met extra waarborgen. Op grond van artikel 8 van de Opvangrichtlijn hebben asielzoekers in de regel bewegingsvrijheid op het grondgebied van de lidstaat waar zij hun asielaanvraag hebben ingediend. Op basis van het tweede lid van artikel 8 van de Opvangrichtlijn is detentie slechts toegestaan indien deze noodzakelijk is én er een individuele beoordeling heeft plaats gevonden. Bovendien moet worden onderzocht of lichtere alternatieven geschikt zijn. Op dit moment vindt deze individuele beoordeling niet plaats. Met dit amendement wordt deze toets ingebouwd zodat vreemdelingen niet onterecht hun asielprocedure in detentie moeten doorbrengen.

Voortman