Gepubliceerd: 3 december 2014
Indiener(s): Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34026-9.html
ID: 34026-9
Origineel: 34026-2

Nr. 9 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 december 2014

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel I, wordt gewijzigd als volgt:

1. Punt 1 komt te luiden:

1. De aanhef van het tweede lid wordt vervangen door:

2. Daartoe worden op voorstel van de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven, behoudens het achtste lid, bij ministeriële regeling vastgesteld:.

2. Na punt 4 wordt toegevoegd:

5. Na het zevende lid wordt een achtste lid toegevoegd, luidend:

8. Onze Minister kan in bijzondere gevallen een kwalificatiedossier vaststellen zonder voorstel van de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven. Onze Minister gaat hiertoe niet over dan nadat de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven in de gelegenheid is gesteld om binnen een door Onze Minister te stellen termijn een voorstel voor een kwalificatiedossier te doen dat aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en is afgestemd met het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

B

In artikel I, onderdeel Q, wordt artikel 9.2.1, tweede lid, vervangen door:

2. In het bestuur van de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven en de organen, ingesteld ter uitwerking van het vierde lid, eerste volzin, participeren vertegenwoordigers van het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

Toelichting

Onderdeel A

Deze wijziging regelt dat de Minister in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als bij de SBB de ontwikkeling van kwalificatiedossiers te traag of niet goed verloopt of dat onvoldoende wordt aangesloten bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, kan ingrijpen. In dat geval kan de Minister een of meer kwalificatiedossiers vaststellen zonder dat daaraan een voorstel van SBB ten grondslag ligt. De Minister moet dan wel eerst de SBB in de gelegenheid stellen om binnen een bepaalde termijn een voorstel voor een kwalificatiedossier te doen. Dit kwalificatiedossier moet aansluiten bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en moet worden gedragen door het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

Onderdeel B

Met deze wijziging wordt beoogd dat in het bestuur van SBB en in het bijzonder in de sectorkamers niet zozeer participeren de vertegenwoordigers van werkgevers -en werknemersorganisaties van het bedrijfsleven en het onderwijsveld, als wel experts uit het onderwijs zelf (waaronder docenten) en uit het bedrijfsleven, die inhoudelijke kennis van zaken hebben en de positie van het betreffende beroep goed kunnen beoordelen in de context van de dynamiek op de arbeidsmarkt. Met dat laatste wordt mede beoogd dat cross-sectorale ontwikkelingen en de arbeidsmarktbehoefte aan nieuwe beroepen slagvaardig door het bestuur en de sectorkamers worden opgepakt. De statuten en het bestuursreglement van SBB zullen hierin moeten voorzien. Ook dat vormt een element dat de Minister betrekt bij de goedkeuring van deze documenten.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker