Gepubliceerd: 26 november 2014
Indiener(s): Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34026-7.html
ID: 34026-7
Origineel: 34026-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 26 november 2014

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel A, wordt na punt 1 een punt 1a ingevoegd, luidend:

1a. Onderdeel v vervalt.

B

In artikel III, onderdeel B, vervalt het aanhalingsteken aan het begin van artikel 10b4, tweede lid.

C

Artikel VI wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid, onder b, wordt «2.4.1, 2.4.1» vervangen door «2.4.1, 2.4.2» en wordt «1.11, eerste lid» vervangen door: 11.1, eerste lid.

2. In het derde lid wordt na «bij of krachtens de Wet educatie en beroepsonderwijs» ingevoegd: of de Wet op het voortgezet onderwijs.

Toelichting

Deze nota van wijziging wordt mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst gegeven en bevat enige technische verbeteringen.

Onderdeel A schrapt de begripsbepaling van paritaire commissie beroepsonderwijs bedrijfsleven omdat deze commissie vervalt op grond van artikel I, onderdeel Q, van het wetsvoorstel.

Onderdeel B en onderdeel C, punt 1, bevatten kleine technische verbeteringen.

Onderdeel C, punt 2, regelt dat de voorschriften, vastgesteld bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs, van toepassing blijven op bedragen waarop de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven aanspraak hadden voordat die voorschriften vervallen. Hiermee wordt een omissie hersteld. Het oorspronkelijke wetsvoorstel regelt dit al voor de voorschriften die zijn vastgesteld bij of krachtens de Wet educatie en beroepsonderwijs.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker