Gepubliceerd: 13 november 2014
Indiener(s): Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-X-41.html
ID: 34000-X-41

Nr. 41 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 13 november 2014

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015

Bedragen x € 1.000

Art.

Omschrijving

Stand van ontwerpbegroting vóór nota van wijziging

Stand van ontwerpbegroting na nota van wijziging

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Beleidsartikelen

           

1

Inzet

304.026

304.026

6.707

404.026

404.026

6.707

6

Investeringen krijgsmacht

1.556.041

1.408.438

152.556

1.456.041

1.308.438

152.556

De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

TOELICHTING

Algemeen

Deze nota van wijziging betreft de gevolgen voor de Defensiebegroting van het besluit tot deelname aan de strijd tegen ISIS (Kamerstuk 27 925, nr. 506). Nederland stelt zes operationele F-16s, twee reserve vliegtuigen en maximaal 250 militairen beschikbaar. Daarnaast worden er, voor de duur van maximaal twaalf maanden, maximaal 130 militairen ten behoeve van training uitgezonden. Hiervoor wordt budget overgeheveld van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar de begroting van het Ministerie van Defensie. Daarnaast wordt er op de Defensiebegroting investeringsbudget verschoven naar latere jaren om zo het generale beeld niet te belasten.

Artikelsgewijs

In artikel 1 Inzet wordt het verplichtingen- en het uitgavenbudget voor het begrotingsjaar 2015 vanuit de HGIS-onvoorzien verhoogd met € 100 miljoen. Deze toename is voor de bekostiging van de Nederlandse defensiebijdrage aan de strijd tegen ISIS. Het verplichtingen- en het uitgavenbudget wordt in 2016 om diezelfde reden met € 23 miljoen, vanuit de HGIS-onvoorzien, verhoogd.

In onderstaande tabel worden de mutaties op de uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2015 meerjarig zichtbaar gemaakt.

Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

Stand verplichtingen ontwerpbegroting 2015 vóór Nota van wijziging

304.026

257.632

257.632

257.632

257.631

           

Stand uitgaven ontwerpbegroting 2015 vóór Nota van wijziging

304.026

257.632

257.632

257.632

257.631

           

Mutaties nota van wijziging

         

Crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

100.000

23.000

     
           

Stand verplichtingen ontwerpbegroting 2015 na Nota van wijziging

404.026

280.632

257.632

257.632

257.631

           

Stand uitgaven ontwerpbegroting 2015 na Nota van wijziging

404.026

280.632

257.632

257.632

257.631

In artikel 6 Investeringen Krijgsmacht worden het verplichtingen- en het uitgavenbudget voor het begrotingsjaar 2015 verlaagd met € 100 miljoen. In 2016 gaat het om een verlaging van € 23 miljoen. Dit wordt gecompenseerd door in 2017 € 64 mln., in 2018 € 37 mln. en in 2019 € 22 mln. aan het investeringsartikel toe te voegen. Deze middelen blijven hierdoor beschikbaar voor investeringen. De achterwaartse kasschuif vertoont hetzelfde ritme als de voorwaartse kasschuif vanuit HGIS-onvoorzien. Hierdoor wordt het generale beeld niet belast.

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

Stand verplichtingen ontwerpbegroting 2015 vóór nota van wijziging

1.556.041

1.672.644

1.605.934

1.580.537

1.669.015

           

Stand uitgaven ontwerpbegroting 2015 vóór nota van wijziging

1.408.438

1.590.759

1.603.634

1.578.237

1.663.815

           

Mutaties nota van wijziging

         

Crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

-100.000

-23.000

64.000

37.000

22.000

           

Stand verplichtingen ontwerpbegroting 2015 na nota van wijziging

1.456.041

1.649.644

1.669.934

1.617.537

1.691.015

           

Stand uitgaven ontwerpbegroting 2015 na nota van wijziging

1.308.438

1.567.759

1.667.634

1.615.237

1.685.815

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert