Gepubliceerd: 16 september 2014
Indiener(s): Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-X-1.html
ID: 34000-X-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

16 september 2014

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen:

  • Defensie Telematica Organisatie (DTO)

  • Dienst Vastgoed Defensie (DVD)

  • Paresto

van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015
Departementale begrotingsstaat (X) behorende bij de Wet van ........., Stb. ...
Begroting 2015
Ministerie van Defensie
Bedragen x € 1.000
   

(1)

Art.nr.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

8.147.966

8.000.363

323.062

         
 

Beleidsartikelen

6.413.059

6.265.456

316.251

1

Inzet

304.026

304.026

6.707

2

Taakuitvoering zeestrijdkrachten

696.160

696.160

19.951

3

Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.121.002

1.121.002

20.523

4

Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

644.308

644.308

15.227

5

Taakuitvoering marechaussee

311.472

311.472

4.590

6

Investeringen krijgsmacht

1.556.041

1.408.438

152.556

7

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

742.400

742.400

42.933

8

Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra

1.037.650

1.037.650

53.764

         
 

Niet-beleidsartikelen

1.734.907

1.734.907

6.811

9

Algemeen

102.460

102.460

 

10

Centraal apparaat

1.599.771

1.599.771

6.811

11

Geheime uitgaven

5.339

5.339

 

12

Nominaal en onvoorzien

27.337

27.337

 
Begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen behorende bij de Wet van ........., Stb. ...
Begroting 2015
Ministerie van Defensie
Bedragen x € 1.000

Naam baten-lastenagentschap

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Defensie Telematica Organisatie

254.722

254.722

0

Dienst Vastgoed Defensie

200.455

200.455

0

Paresto

71.306

71.306

0

Totaal

526.483

526.483

0

Naam baten-lastenagentschap

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Defensie Telematica Organisatie

25.000

14.000

Dienst Vastgoed Defensie

12.564

8.426

Paresto

365

0

Totaal

37.929

22.426

Uitgavenverdeling Defensie (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgavenverdeling Defensie (bedragen x € 1 				  miljoen)

Ontvangstenverdeling Defensie (bedragen x € 1 miljoen)

Ontvangstenverdeling Defensie (bedragen 				  x € 1 miljoen)