Kamerstuk 34000-VIII-74

Amendement van de leden Dik-Faber en Bisschop ter vervanging van nr. 9 waarmee het budget voor monumentenzorg verhoogd wordt ten behoeve van onderhoud aan grote kerken.

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 26 november 2014
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VIII-74.html
ID: 34000-VIII-74

Nr. 74 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LID DIK-FABER EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91

Ontvangen 26 november 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3.000 (x € 1.000).

II

In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt het ophogen van het budget voor monumentenzorg met 3 mln. Deze middelen zijn specifiek bedoeld voor de onderhoudskosten van de «grote kerken» van het Grote Kerkenoverleg. Deze grote kerken kampen op dit moment met grote onderhoudsachterstanden, bijvoorbeeld aan dak-onderhoud. Zo hebben sommige kerken al 3 a 4 jaar geen onderhoudsbijdrage van het Rijk ontvangen waardoor dak-reparaties worden uitgesteld. Het op korte termijn op peil brengen van de onderhoudsgelden van deze monumentale grote kerken is van groot belang voor het Nederlands cultureel erfgoed.

De dekking van dit amendement wordt gevonden in vrijgevallen geld aan middelen van de verbouwing aan het Rijksmuseum.

Dik-Faber Bisschop