Kamerstuk 33989-8

Verzoek tot uitstel van de plenaire behandeling van Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (artikel 13 Grondwet)

Dossier: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Gepubliceerd: 29 september 2015
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33989-8.html
ID: 33989-8

Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 september 2015

Uw Kamer heeft bovengenoemd wetsvoorstel voor plenaire behandeling aangemeld in de week van 5 oktober 2015. In juli 2015 werd door het kabinet een ontwerp van een voorstel van wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in consultatie gegeven. Het kabinet beraadt zich op het moment op de uitkomst van de consultatiefase van het voorstel van wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en geeft er de voorkeur aan vooraleerst de besluitvorming op dit punt af te ronden. Gelet hierop vraag ik u bij deze de plenaire behandeling van het herzieningsvoorstel voor artikel 13 Grondwet aan te houden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk