Gepubliceerd: 23 oktober 2014
Indiener(s): Frans Timmermans (PvdA), Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33985-7.html
ID: 33985-7

Nr. 7 NADER VERSLAG

Vastgesteld 23 oktober 2014

De vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag d.d. 14 oktober 2014 besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit nader verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

Inhoudsopgave

 

Blz.

   

Inleiding

1

De Nederlandse IGA

1

Administratieve lasten

2

Inleiding

De leden van de fracties van de VVD, het CDA en D66 hebben kennisgenomen van de nota naar aanleiding van het verslag en hebben nog enkele nadere vragen over het wetsvoorstel.

De Nederlandse IGA

De leden van de VVD-fractie hebben nog enkele vragen met betrekking tot de werking in Nederland voor mensen die in de Verenigde Staten zijn geboren uit Nederlandse ouders.

Is de regering bekend met situaties waarin Nederlandse burgers door hun plaats van geboorte in de Verenigde Staten, zowel een Nederlands als Amerikaans paspoort hebben, maar primair als Nederlands staatsburger leven en belasting betalen en hun Amerikaanse paspoort slechts passief hebben?

Om hoeveel gevallen gaat het?

Worden deze mensen nu op grond van FATCA bekend bij de Amerikaanse overheid en worden zij nu verplicht om aangifte van inkomsten en vermogen te doen in de Verenigde Staten, zelfs als het om een puur passief burgerschap gaat en zij nooit een beroep hebben gedaan op financiële middelen van de Verenigde Staten? Zo ja, met hoeveel jaar terugwerkende kracht?

Kunnen deze mensen er voor kiezen om alsnog hun Amerikaanse staatsburgerschap op te geven en ontslaat ze dat van de aangifteplicht of werkt die toch nog een aantal jaren door?

Zijn over deze groep bijzondere mensen afspraken gemaakt danwel is de regering bereid dat alsnog te doen, vragen de leden van de fractie van de VVD?

Op de vraag van de leden van de SP-fractie hoe de regering erop toe gaat zien dat de financiële instellingen zich aan de FATCA-verplichtingen houden zonder de dienstverlening aan hun cliënten op te zeggen, geeft de regering in de nota naar aanleiding van het verslag aan dat het Ministerie van Financiën zo nodig financiële instellingen hier op aan kan spreken. De leden van de D66-fractie vragen of dat dan ook daadwerkelijk gebeurt en welke stappen het ministerie in dat geval zet.

Administratieve lasten

De leden van de CDA-fractie vragen de regering aan te geven welk overleg er met de bankensector heeft plaatsgevonden over de FATCA-wetgeving. Hoe beoordeelt zij de uitvoerbaarheid van de nieuwe FATCA-wetgeving voor de Nederlandse banken en overige financiële instellingen?

De voorzitter van de commissie, Duisenberg

De griffier van de commissie, Berck