Gepubliceerd: 1 juli 2015
Indiener(s): Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33948-15.html
ID: 33948-15

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2015

Hierbij zend ik Uw Kamer zoals toegezegd tijdens het wetgevingsoverleg over de wet macrodoelmatigheid (Kamerstuk 33 948, nr. 13) de concept beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs1. In de beleidsregel staat aangegeven op welke wijze ik gebruik zal maken van mijn bevoegdheid tot het ontnemen van rechten ten aanzien van een beroepsopleiding indien niet of niet meer wordt voldaan aan de zorgplichten arbeidsmarktperspectief en/of doelmatigheid. De wet macrodoelmatigheid (Stb. 2015, nr. 56) zal inwerkingtreden vanaf augustus 2015 (Stb. 2015, nr. 215). De onderwijsinstellingen zullen zich dan moeten houden aan de in de wet opgenomen zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid. De adviescommissie macrodoelmatigheid mbo zal mij adviseren over de naleving van de zorgplichten. Dit zal gebeuren op basis van de beleidsregel. Het is daarom wenselijk om spoedig na de inwerkingtreding van de wet ook de beleidsregel vast te stellen. Ik wil uiterlijk in oktober 2015 de beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs vaststellen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker