Gepubliceerd: 26 mei 2015
Indiener(s): Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33948-14.html
ID: 33948-14

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 mei 2015

Tijdens het wetgevingsoverleg macrodoelmatigheid mbo op 15 december (Kamerstuk 33 948, nr. 13) 2014 is door mij toegezegd Uw Kamer voor 1 juni a.s. de beleidsregel te doen toekomen waarin ik nader uiteenzet hoe ik gebruik zal gaan maken van mijn bevoegdheden bij het niet-naleven van de zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid, zoals vastgelegd in de Wet macrodoelmatigheid. Deze wet zal per 1 augustus 2015 in werking treden (Stb. 2015, nr. 56).

Ik hecht hierbij grote waarde aan een goede afstemming met betrokken partijen in het veld. Op dit moment vindt deze afstemming nog volop plaats. Om die reden is het niet mogelijk om de beleidsregel binnen de gestelde termijn af te ronden en aan u te doen toekomen. Ik zal Uw Kamer uiterlijk 30 juni 2015 de beleidsregel toesturen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker