Gepubliceerd: 3 juli 2015
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33934-13.html
ID: 33934-13

Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2015

Met deze brief informeer ik u over de voorgenomen samenstelling van de referendumcommissie. In de Wet raadgevend referendum (Wrr) is bepaald dat het parlement binnen vier weken na inwerkingtreding van de wet wordt geïnformeerd over het voornemen de commissie te benoemen. Na het verstrijken van een termijn van vier weken zal de commissie zo spoedig mogelijk worden benoemd.

De Wrr is op 1 juli in werking getreden. Omdat daardoor deze wettelijke periode bijna geheel in het zomerreces valt, heb ik het voornemen het besluit over de benoeming van de leden van de commissie eind september aan de Kamers te zenden.

Taken commissie

In de Wrr is vastgelegd (art. 87) dat een referendumcommissie wordt ingesteld. Deze onafhankelijke commissie telt 5 leden, waaronder de voorzitter. De referendumcommissie heeft de volgende taken:

  • Bepaalt de datum van het referendum;

  • Bepaalt hoe de naam van de wet op het stembiljet wordt aangeduid;

  • Verstrekt feitelijke informatie over een aan het referendum onderworpen wet aan de kiezer;

  • Stelt een subsidieregeling vast om subsidies aan maatschappelijke organisaties te kunnen verstrekken die het debat over de aan het referendum onderworpen wet willen bevorderen;

  • Ontvangt en beoordeelt subsidieaanvragen.

Samenstelling commissie

De Wrr bepaalt dat de leden van de commissie worden benoemd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor een periode van vier jaar. Zij kunnen worden herbenoemd. De Minister besluit tot benoeming nadat het gevoelen van de MR is ingewonnen en nadat het voornemen tot benoeming bij de beide Kamers is voorgehangen.

Om de commissie te kunnen benoemen is een instellingsbesluit noodzakelijk waarmee de leden formeel worden benoemd. Voor de bezoldiging wordt aangesloten op de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies.

In de Wrr is gekozen voor een vaste referendumcommissie, en niet voor een commissie die wordt samengesteld afhankelijk van het onderwerp dat voorligt in het referendum. Bij het aanzoeken van beoogd commissieleden is daarom zoveel mogelijk gezocht naar kennis en expertise die relevant is voor de taken van de commissie. Daarom is gezocht naar experts op het gebied van het openbaar bestuur, Staats- en Bestuursrecht, subsidieverstrekking en communicatie.

Mijn voornemen is de volgende personen als leden van de referendumcommissie te benoemen:

  • mw. mr. M.C. van der Laan (voorzitter)

  • mw. prof. mr. A.B. Blomberg

  • mw. prof. mr. drs. W. den Ouden

  • dr. R.J. Renes

  • prof. dr. R.A. Koole

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk