Kamerstuk 33934-12

Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling

Dossier: Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling

Gepubliceerd: 26 februari 2015
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33934-12.html
ID: 33934-12

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 februari 2015

Op 20 januari jl. heeft de Eerste Kamer het voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling aanvaard (Handelingen II 2014/15, nr. 17, item 5). Ten aanzien van de bekrachtiging van dit voorstel kan ik u thans als volgt berichten.

Het kabinet heeft besloten om het voorstel voor te dragen voor bekrachtiging bij de Koning. De publicatie in het Staatsblad zal in maart plaatsvinden. Zoals ik in mijn brief van 19 september jl. (Kamerstuk 33 934, nr. 6) heb meegedeeld, zal de Wet raadgevend referendum gelijktijdig in het Staatsblad worden gepubliceerd. De inwerkingtreding vindt dan plaats op de eerste dag van de vierde maand na publicatie in het Staatsblad en dus op 1 juli 2015.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk