Gepubliceerd: 28 april 2014
Indiener(s): Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-8.html
ID: 33846-8

Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 april 2014

Op 20 maart 2014 heb ik u de Nota naar aanleiding van het verslag bij de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen toegezonden (Kamerstuk 33 846, nr. 7). Ik heb daarin naar aanleiding van vragen over de financiële consequenties van het wetsvoorstel (Hoofdstuk 8. Financiën) gemeld dat door middel van een onderzoek in beeld wordt gebracht welk budget de openbare bibliotheken de komende jaren nodig hebben voor de inkoop van e-content. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Bijgaand treft u, conform mijn toezegging in de Nota naar aanleiding van het verslag en met het oog op de komende behandeling van het wetsvoorstel, de samenvatting van het onderzoeksrapport aan1. Omdat het onderzoek bedrijfsvertrouwelijke gegevens bevat over prijzen en marktinschattingen, wordt alleen de samenvatting van het onderzoek openbaar gemaakt. Op basis van dit onderzoek wordt een besluit genomen over de hoogte van de uitname uit het gemeentefonds voor de centrale inkoop van e-content.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker