Kamerstuk 33846-46

Gewijzigde motie van het lid Klein (t.v.v. 33846, nr.40) over de vijf bibliotheekfuncties per gemeente

Dossier: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Gepubliceerd: 10 juni 2014
Indiener(s): Norbert Klein (50PLUS)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-46.html
ID: 33846-46
Origineel: 33846-40

12,7 %
87,3 %

CDA

PvdA

GrBvK

PVV

PvdD

D66

SGP

50PLUS/Baay-Timmerman

CU

SP

Van Vliet

VVD

GL

50PLUS/Klein


Nr. 46 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KLEIN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 40

Voorgesteld 10 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het beleid erop gericht is om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen;

overwegende dat de nieuwe functies «ontmoeting en debat» en «kunst en cultuur» zeker voor 50-plussers een bijdrage kunnen leveren om sociaal isolement te voorkomen;

overwegende dat de lokale bibliotheek mede daarom beschikbaar moet zijn als basisvoorziening in heel Nederland, inclusief de BES-eilanden;

overwegende dat de instandhouding van deze bibliotheekvoorziening met de vijf bibliotheekfuncties een gemeentelijke verantwoordelijkheid maar geen gemeentelijke verplichting is;

verzoekt de regering om, in de jaarlijkse monitor op te nemen hoe vorm gegeven wordt aan deze vijf bibliotheekfuncties op basis van bekende cijfers onder de bibliotheekorganisaties en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein