Kamerstuk 33846-19

Amendement van het Lid Bisschop over Nederlandse taal en cultuur

Dossier: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Gepubliceerd: 15 mei 2014
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-19.html
ID: 33846-19

26,7 %
73,3 %

PvdA

Van Vliet

GrBvK

D66

PvdD

CU

SP

50PLUS/Baay-Timmerman

SGP

CDA

PVV

50PLUS/Klein

VVD

GL


Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 15 mei 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 5, onderdeel c, wordt na «met literatuur» ingevoegd:, waaronder ten minste de Nederlandse taal en literatuur.

II

Aan artikel 9, onderdeel b, wordt na «digitale bibliotheek» ingevoegd:, die ten minste een voor het Nederlandse taal- en literatuurgebied representatieve collectie bevat.

III

Aan artikel 10, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het collectieplan richt zich ten minste op een voor het Nederlandse taal- en literatuurgebied representatieve collectie.

Toelichting

Ondergetekende vindt het belangrijk dat een bibliotheekwet, die onder meer de nationale collectie en de landelijke digitale bibliotheek regelt, expliciet de bijzondere status van het Nederlandse taal- en literatuurgebied benoemt. Die waarborg ontbreekt in het wetsvoorstel, zowel wat betreft de functies van de bibliotheek als het samenstellen van het collectieplan en de inrichting van de landelijke digitale bibliotheek. Dit amendement verankert de aandacht voor het Nederlandse taal en literatuurgebied. Hieronder is niet alleen de Nederlandse taal begrepen, maar ook het Fries en andere streektalen. Het geeft mede uitdrukking aan de verantwoordelijkheid van Nederland op basis van het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie. Ondergetekende sluit hiermee eveneens aan bij onder meer wetgeving met betrekking tot het onderwijs, waarin de bijzondere status van de Nederlandse taal op diverse wijzen is verankerd.

Bisschop