Gepubliceerd: 29 november 2013
Indiener(s): Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA), Frans Timmermans (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33805-V-1.html
ID: 33805-V-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

29 november 2013

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en departementale begrotingsstaat van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII), vastgesteld bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 69, en gewijzigd bij de wet van 19 juni 2013, Stb. 327, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 september 2013, Stb. 448;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

de departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Departementale suppletore begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2013

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Bedragen in EUR 1.000

     

(1)

   

(2)

   

(3)

 

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

8.809.031

787.150

 

472.522

0

 

– 538.486

– 102.120

                     
 

Beleidsartikelen

 

8.005.215

728.524

           
                     

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

94.041

109.551

 

18.412

2.056

 

14.731

– 2.139

 

2

Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

234.511

253.494

1.167

11.481

3.290

 

– 10.468

– 15.454

 

3

Versterkte Europese samenwerking

7.412.138

7.580.467

685.267

474.653

474.653

 

– 468.531

– 480.735

– 111.344

4

Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

0

2.300

0

       

– 1.300

 

7

Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer

15.964

15.964

41.300

5

– 325

 

1.483

1.483

 

8

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

41.362

43.439

790

– 853

– 2.054

 

16.955

15.326

 
                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

803.816

58.626

 

-5.098

0

 

-55.667

9.224

                     

9

Geheim

pm

pm

 

162

162

 

0

0

 

10

Nominaal en onvoorzien

33.597

33.597

 

– 15.218

– 15.218

 

– 14.579

– 14.579

 

11

Algemeen

702.951

770.219

58.626

24.563

9.958

 

– 26.268

– 41.088

9.224

Departementale suppletore begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2013

Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

Bedragen in EUR 1.000

     

(1)

   

(2)

   

(3)

 

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

3.067.872

71.678

 

– 96.922

0

 

– 29.623

24.076

                     
 

Beleidsartikelen

 

3.067.872

71.678

           
                     

1

Een sterke internationale concurrentiepositie

75.116

89.197

14.315

1.165

2.354

 

5.035

5.391

– 7.100

2

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

5.335

5.335

 

– 4.995

– 4.995

 

– 208

– 208

 

3

Grote veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

438.000

516.006

 

89.250

– 6.906

 

– 94.800

7.270

 

4

Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

749.287

921.679

57.363

526

– 32.520

 

325.857

– 6.910

31.176

5

Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

343.241

1.100.152

 

143.191

– 35.395

 

– 125.613

12.778

 

6

Beter beschermd en verbeterd milieu

533.944

397.960

 

0

– 17.988

 

– 92.828

– 47.488

 

7

Regulering van personenverkeer

9.000

9.000

 

0

0

 

0

0

 

8

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

9.703

28.543

 

– 3.851

– 1.472

 

7

– 456