Gepubliceerd: 29 november 2013
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Frans Weekers (staatssecretaris financiƫn) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33805-C-2.html
ID: 33805-C-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

blz.

     

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

1

     

B.

Begrotingstoelichting

3

     

1.

Leeswijzer

3

     

2.

De beleidsmutaties

3

2.1.

Overzicht beleidsmutaties

3

2.2.

Het beleidsartikel

4

     

3.

Het verdiepingshoofdstuk

4

3.1.

Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de 1e suppletoire begroting

4

3.2.

Toelichting op de nog niet eerder opgenomen mutaties

6

3.3.

Integratie-uitkeringen

8

3.4.

Decentralisatie-uitkeringen

8

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 te wijzigen.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 3

Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet juncto artikel 6, vierde lid van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, hebben de provincies gezamenlijk recht op een bedrag van € 464.320.000 dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkeringen is opgenomen. De verplichtingenbedragen bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Financiële-verhoudingswet ter zake integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen zijn respectievelijk € 393.570.000 en € 694.745.000.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De Staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

Bij een suppletoire begroting ligt de nadruk niet op de beleidsprioriteiten, zoals in de ontwerpbegroting 2013, maar op de mutaties ten opzichte van deze ontwerpbegroting. De terugkoppeling over het gevoerde beleid in relatie tot de beleidsprioriteiten, zal centraal staan in de financiële verantwoording over 2013.

De indeling van deze suppletoire begroting is als volgt. Paragraaf 2.1. start met het beschrijven van de beleidsmutaties. Kort zal worden toegelicht wat de omvang en de reden van de uitgavenmutaties is. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2. («het beleidsartikel»), ingegaan op de «budgettaire gevolgen van beleid». Deze paragraaf geeft inzicht in de integrale uitgaven die samenhangen met de hoofdbeleidsdoelstelling. Hierin worden de veranderingen op artikelonderdeel-niveau belicht. In paragraaf 3.1. worden de mutaties in de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven vanaf de 1e suppletoire begroting. De mutaties die nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingshoofdstuk worden vervolgens toegelicht in paragraaf 3.2. Tot slot wordt in de paragrafen 3.3. en 3.4. ingegaan op respectievelijk de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen

2. DE BELEIDSMUTATIES

2.1. Overzicht beleidsmutaties

Tabel B: Beleidsmutaties (x € 1.000)
 

2013

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2014 als Voorlopige Uitkomsten 2013:

 

Accres tranche 2012 (incidenteel)

– 8.682

Accres tranche 2013

– 1.859

Bedrijventerreinen (Toppergelden) (decentralisatie-uitkering)

2.100

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

100

DU Ontwikkel / OEM variabel (algemene uitkering)

8.544

DU Ontwikkel / OEM variabel (decentralisatie-uitkering)

– 8.544

Green Deal (decentralisatie-uitkering)

208

Life Sciences Park Oss (decentralisatie-uitkering)

1.600

Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

8.407

Totaal

1.874

   

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

 

Green Deal (decentralisatie-uitkering)

2.920

Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)

900

Afsluitdijk (decentralisatie-uitkering)

666

Compensatie IBT-taak provincies

1.254

Agrarisch Natuurbeheer (decentralisatie-uitkering)

2.003

DU Ontwikkel / OEM Variabel (algemene uitkering)

1.388

DU Ontwikkel / OEM Variabel (decentralisatie-uitkering)

– 1.388

TransNetAero (decentralisatie-uitkering)

34

Friese taal

65

Natuur (integratie-uitkering)

20

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

5.000

Correctie Green Deal (decentralisatie-uitkering)

40

Troonswisseling

– 200

Accres tranche 2013

10.591

Totaal nieuwe mutaties

23.293

Totaal mutaties (uitgaven = verplichtingen)

25.167

2.2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B1: Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand begroting (1)

Stand suppletoire begroting VJN (2)

Mutaties suppletoire begroting NJN (3)

Stand suppletoire begroting NJN (4)=(2+3)

Verplichtingen

1.138.214

1.527.568

25.167

1.552.735

           

Uitgaven:

1.138.214

1.527.892

25.167

1.553.059

         

Opdracht

       

1.

Kosten Financiële-verhoudingswet

100

100

0

100

           

Bijdragen aan medeoverheden

       

1.

Algemene uitkeringen

474.039

453.539

11.101

464.640

2.

Integratie-uitkeringen

0

393.551

20

393.571

3.

Decentralisatie-uitkeringen

664.075

680.702

14.046

694.748

           

Ontvangsten

1.138.214

1.527.892

25.167

1.553.059

3. HET VERDIEPINGSHOOFDSTUK

3.1. Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de 1e suppletoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2013 met € 25.167.000 te muteren en te brengen op € 1.552.735.000. De toelichting bij de mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, die onderdeel vormen van het bedrag van € 25.167.000 dat in tabel B2 is vermeld, wordt gegeven in paragraaf 3.2.

Tabel B2: Opbouw verplichtingenbedrag 2013 (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2013

 

1.138.214

Mutaties 1ste suppletoire begroting 2013

 

389.354

Stand 1ste suppletoire begroting 2013

 

1.527.568

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2014 als Voorlopige Uitkomsten 2013

 

1.874

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

1) Green Deal (decentralisatie-uitkering)

2.920

 

2) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)

900

 

3) Afsluitdijk (decentralisatie-uitkering)

666

 

4) Compensatie IBT-taak provincies

1.254

 

5) Agrarisch Natuurbeheer (decentralisatie-uitkering)

2.003

 

6a) DU Ontwikkel / OEM Variabel (algemene uitkering)

1.388

 

6b) DU Ontwikkel / OEM Variabel (decentralisatie-uitkering)

– 1.388

 

7) TransNetAero (decentralisatie-uitkering)

34

 

8) Friese taal

65

 

9) Natuur (integratie-uitkering)

20

 

10) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

5.000

 

11) Correctie Green Deal (decentralisatie-uitkering)

40

 

12) Troonswisseling

– 200

 

13) Accres tranche 2013

10.591

 

Subtotaal

 

23.293

     

Totaal mutaties 2de suppletoire begroting 2013

 

25.167

Stand 2de suppletoire begroting 2013

 

1.552.735

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

100

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkering

 

464.320

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

393.570

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

694.745

Uitgaven

In de onderstaande tabel B3 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2013 tot en met de tweede suppletoire begroting 2013 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, worden in paragraaf 3.2 afzonderlijk toegelicht.

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds voor het jaar 2013 met € 25.167.000 te muteren en te brengen op € 1.553.059.000.

Tabel B3: Opbouw uitgavenbedrag 2013 (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2013

 

1.138.214

Mutaties 1ste suppletoire begroting 2013

 

389.678

Stand 1ste suppletoire begroting 2013

 

1.527.892

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2014 als Voorlopige Uitkomsten 2013

 

1.874

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

1) Green Deal (decentralisatie-uitkering)

2.920

 

2) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)

900

 

3) Afsluitdijk (decentralisatie-uitkering)

666

 

4) Compensatie IBT-taak provincies

1.254

 

5) Agrarisch Natuurbeheer (decentralisatie-uitkering)

2.003

 

6a) DU Ontwikkel / OEM Variabel (algemene uitkering)

1.388

 

6b) DU Ontwikkel / OEM Variabel (decentralisatie-uitkering)

– 1.388

 

7) TransNetAero (decentralisatie-uitkering)

34

 

8) Friese taal

65

 

9) Natuur (integratie-uitkering)

20

 

10) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

5.000

 

11) Correctie Green Deal (decentralisatie-uitkering)

40

 

12) Troonswisseling

– 200

 

13) Accres tranche 2013

10.591

 

Subtotaal

 

23.293

     

Totaal mutaties 2de suppletoire begroting 2013

 

25.167

Stand 2de suppletoire begroting 2013

 

1.553.059

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

100

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkering

 

464.640

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

393.571

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

694.748

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2013 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 25.167.000 gemuteerd en gebracht op € 1.553.059.000.

3.2. Toelichting op de nog niet eerder opgenomen mutaties:

1) Green Deal (decentralisatie-uitkering)

Onder de Green Deal Warmte Zuid-Holland is vastgelegd dat het rijk, de provincie Zuid-Holland in overleg met 16 andere partijen (gemeenten, energiebedrijven en anderen) een gezamenlijke warmtestrategie zullen uitwerken. Voor de uitvoering van deze gezamenlijke warmtestrategie zal een Programmabureau Duurzame warmte worden opgericht. De provincie Zuid-Holland ontvangt hiervoor 150.000 euro in 2013 via de decentralisatie-uitkering Green Deal uit het provinciefonds. Daarnaast ontvangt de provincie Groningen in 2013 € 2,5 miljoen ter uitvoering van Green Deal afspraken m.b.t. de subsidiebijdrage aan de Energy Academy Europe. Ook ontvangt de provincie Groningen in 2013 € 270.000. Dit betreft subsidiebijdragen aan de Energy Academy Europe ter ondersteuning van 2 projecten, namelijk Energy Startups en Smart Grids.

2) Beter benutten (decentralisatie-uitkering)

In 2012 en 2013 wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu budget ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de 254 multimodale benuttingsmaatregelen in de verschillende regio’s conform de bestuurlijke afspraken, zoals die in het bestuurlijk overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van najaar 2011 zijn overeengekomen. De provincie Groningen ontvangt in 2013 éénmalig € 900.000 voor de uitvoering van de plannen van aanpak opgenomen in het Beter Benutten pakket Groningen-Assen.

3) Afsluitdijk (decentralisatie-uitkering)

In de Rijksstructuurvisie Afsluitdijk van 23 december 2011 zijn, naast maatregelen voor waterveiligheid en waterbeheer, ook beleidsuitspraken gedaan over de ontwikkeling van andere ambities op en rond de dijk, op het gebied van natuurontwikkeling, duurzame energie en recreatie en toerisme. In de bestuursovereenkomst (2011) met de provincie Fryslân, provincie Noord-Holland, de gemeente Hollands Kroon en gemeente Súdwest Fryslân is afgesproken dat deze partijen de ontwikkeling van de ambities op zich nemen en het Rijk verantwoordelijk is voor de waterveiligheid en waterbeheer. In een addendum op de bestuursovereenkomst (2012) zijn nadere afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van middelen door het Rijk voor de ontwikkeling van ambities. De eerste Rijksbijdrage voor een bedrag van € 665.706 aan de ambities Afsluitdijk voor het project «Pilot spuistroom en testfaciliteit Den Oever» wordt via de decentralisatie-uitkering Afsluitdijk in het provinciefonds aan de provincie Friesland ter beschikking gesteld.

4) Compensatie IBT-taak provincies

Vanaf 2013 wordt aan de algemene uitkering van het provinciefonds een bedrag van structureel € 1,254 miljoen toegevoegd in verband met de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht op 1 oktober 2012. Met de inwerkingtreding van deze wet is het interbestuurlijk toezicht op gemeenten voor de uitvoering van het omgevingsrecht gedecentraliseerd van Rijk naar provincies. Het bedrag dient ter compensatie van de bestuurskosten bij de uitvoering van deze taak.

5) Agrarisch Natuurbeheer (decentralisatie-uitkering)

Conform gemaakte afspraken ontvangen de provincies een incidentele vergoeding van 50% van de te maken kosten voor de organisatie van het agrarisch natuurbeheer. Dit betreffen de geraamde kosten van de gebiedscoördinatoren en agrarische natuurverenigingen en van de invoering van SNL+. Hiervoor ontvangen de provincies € 2,003 miljoen via een decentralisatie-uitkering uit het provinciefonds.

6 a en b) DU Ontwikkel / OEM Variabel

De «DU Ontwikkel / OEM variabel» bedraagt in 2013 € 406,417 miljoen. Dat is € 1,388 miljoen minder dan in de Ontwerpbegroting van 2014 (Tweede Kamer, 2013–2013, 33 750 B, nr. 2) was vermeld.

7) TransNetAero (decentralisatie-uitkering)

Via een decentralisatie-uitkering in het provinciefonds ontvangt de provincie Flevoland in 2013 € 34.000 voor het project TransNetAero. Dit project heeft als doelstelling een actieve uitwisseling van kennis en innovaties tussen «aerospace» MKB’s uit Noord West Europese regio’s.

8) Friese taal

Met betrekking tot de materiële instandhouding van de Friese taal in het kader van de decentralisatie kerndoelen Fries ontvangt de provincie Friesland in 2013 € 65.000 ter bevordering van de Friese taal in het voortgezet onderwijs.

9) Natuur (integratie-uitkering)

Via deze mutatie wordt aangesloten bij de verdeling zoals opgenomen in de decembercirculaire provinciefonds 2012.

10) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

De provincie Noord-Brabant ontvangt in 2013 € 5 miljoen voor actief bodembeheer in de Kempen.

11) Correctie Green Deal (decentralisatie-uitkering)

Ter uitvoering van de Green Deal-afspraken wordt een correctiebedrag van € 40.000 aan het provinciefonds toegevoegd. Het betreft een correctie op een subsidiebijdrage aan de Energy Academy Europe.

12) Troonswisseling

Dit betreft een bijdrage van het Interprovinciaal Overleg aan het afscheidsfeest van prinses Beatrix.

13) Accres tranche 2013

Het gemeentefonds en het provinciefonds ontwikkelen zich evenredig met de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU). Nemen de NGRU van jaar op jaar toe, dan neemt ook de algemene uitkering van de fondsen toe. Bij een afname van de NGRU geldt het omgekeerde. De groei of krimp van de fondsen als gevolg van deze normeringssystematiek wordt accres genoemd. Als gevolg van de begrotingsafspraken is het acres tranche 2013 gewijzigd. Het accres van tranche 2013 bedraagt voor het profinciefonds € – 5,021 miljoen (negatief). Dat is € 10,591 miljoen meer dan bij Ontwerpbegroting 2014 werd geraamd.

3.3. Integratie-uitkeringen

Als een toevoeging aan de algemene uitkering van het provinciefonds in één keer bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten wordt normaliter gesproken een integratie-uitkering toegepast. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang van specifieke uitkering of eigen inkomsten naar de algemene uitkering. In tabel B4 wordt een overzicht gegeven van de integratie-uitkeringen in 2013.

Tabel B4: Overzicht integratie-uitkeringen provinciefonds (x € 1.000)
 

2013

Ontwerpbegroting 2013:

 

Stand ontwerpbegroting 2013

0

1ste suppletoire begroting 2013:

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2012

1

Natuur

393.550

Stand 1ste suppletoire begroting 2013

393.551

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2014 als Voorlopige Uitkomsten 2013:

 
   

2de suppletoire begroting 2013:

 

Natuur

20

Stand 2de suppletoire begroting 2013

393.571

3.4. Decentralisatie-uitkeringen

Binnen het provinciefonds bestaat naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering ook de decentralisatie-uitkering. De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Dat maakt de uitkering geschikt voor de overheveling van specifieke uitkeringen, ook als die termijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen die slechts tijdelijk beschikbaar zijn. In tabel B5 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen in 2013.

Tabel B5: Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds (x € 1.000)
 

2013

Ontwerpbegroting 2013:

 

Bedrijventerreinen

6.036

Bedrijventerreinen (Toppergelden)

24.919

Bodemsanering

57.297

DU Ontwikkel / OEM Variabel

417.377

Externe veiligheid

20.000

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

60.636

Monumenten

20.000

Nationale gebiedsontwikkelingen

6.584

Regionale luchthavens

934

Sterke regio's

1.800

Waddenfonds

36.824

Zuiderzeelijn REP-middelen

10.468

Zwemwaterrichtlijn EU

1.200

Stand ontwerpbegroting 2013

664.075

   

1ste suppletoire begroting 2013:

 

Afsluitdijk

500

Beter benutten

4.080

Bodemsanering

3.900

DU Ontwikkel / OEM variabel

– 1.028

Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg

1.950

Nationale gebiedsontwikkelingen

7.222

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2012

3

Stand 1ste suppletoire begroting 2013

680.702

   

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2014 als Voorlopige Uitkomsten 2013:

 

Bedrijventerreinen (Toppergelden)

2.100

Bodemsanering

100

DU Ontwikkel / OEM variabel

– 8.544

Green Deal

208

Life Sciences Park Oss

1.600

Nationale gebiedsontwikkelingen

8.407

   

2de suppletoire begroting 2013:

 

Green Deal

2.920

Beter Benutten

900

Afsluitdijk

666

Agrarisch Natuurbeheer

2.003

DU Ontwikkel / OEM Variabel

– 1.388

TransNetAero

34

Bodemsanering

5.000

Correctie Green Deal

40

Stand 2de suppletoire begroting 2013

694.748