Gepubliceerd: 29 november 2013
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Frans Weekers (staatssecretaris financiƫn) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33805-B-1.html
ID: 33805-B-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

29 november 2013

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 2013, vastgesteld bij de wet van 11 april 2013, Stb. 153; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 september 2013, Stb. 371;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Het verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) ter zake van de algemene uitkeringen en de aanvullende uitkeringen wordt voor het uitkeringsjaar 2013 vastgesteld op € 15.091.735.000. De verplichtingenbedragen bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Financiële-verhoudingswet ter zake integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen zijn respectievelijk € 1.567.477.000 en € 1.307.615.000.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Staatssecretaris van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van .... 2013, Stb. ....

Gemeentefonds

(x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Stand begroting

Mutaties suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

gemeentefonds

17.963.120

17.963.120

17.963.120

– 102.534

– 73.855

– 73.855

131.625

56.625

56.625