Kamerstuk 33796-19

Reactie op het amendement van het lid Bisschop dat expliciet regelt dat de beoogde verbetertermijn voor situaties waarin de leerresultaten gedurende drie jaar onder de wettelijke norm ligt en op het amendement van de leden Straus en Ypma over het betrekken van ouders bij het verbeterproces

Dossier: Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs

Gepubliceerd: 18 december 2014
Indiener(s): Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33796-19.html
ID: 33796-19

Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2014

In het wetgevingsoverleg van 17 december jl. over het inkorten van de verbetertermijn voor zeer zwakke scholen heb ik toegezegd schriftelijk te reageren op het amendement van het lid Bisschop (Kamerstuk 33 796, nr. 12) en het amendement van de leden Straus en Ypma (Kamerstuk 33 796, nr. 17) over het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

Amendement Bisschop

Het lid Bisschop is van mening dat het wetsvoorstel onduidelijkheid veroorzaakt. De termen «ernstig of langdurig tekortschietende kwaliteit» en «ernstig tekortschietende kwaliteit» zouden verwarrend zijn en de suggestie wekken dat er meer categorieën zijn van tekortschieten. Ik deel die mening niet.

Het wetvoorstel past in de systematiek van de Wet op het onderwijstoezicht en in die van de wetten op het primair en voortgezet onderwijs. Het tweede lid van artikel 14 van de Wet op het onderwijstoezicht verwijst naar artikel 11, vierde lid. In de artikel 10a Wet op het primair onderwijs en in artikel 23a1 Wet op het voorgezet onderwijs wordt verwezen naar onderzoek in de zin van artikel 11 van de Wet op het onderwijstoezicht. Ik zie geen aanleiding te veronderstellen dat dit leidt tot misverstanden en ik acht het amendement dan ook overbodig.

Een ander meer technisch aspect betreft de samenloop met het amendement van het lid Straus (Kamerstuk 33 796, nr. 11) als dat wordt aangenomen. Voor de sectoren waarvoor in de sectorwetten geen minimumleerresultaten zijn opgenomen, kan de formulering van het amendement Bisschop niet worden gebruikt. Dit zou betekenen dat bij het aannemen van het amendement Straus het amendement Bisschop zou moeten worden uitgebreid met een afzonderlijke bepaling voor de onderwijssoorten zonder minimum leerresultaten. Dit zou de regelgeving complex maken, zonder dat daartoe een inhoudelijke noodzaak bestaat. Ook om die reden ontraad ik het amendement Bisschop.

Amendement Straus en Ypma

De leden Straus en Ypma hebben een amendement ingediend dat het bevoegd gezag van een zeer zwakke school verplicht de ouders te betrekken bij de voorgenomen verbetermaatregelen. De huidige wetgeving voorziet reeds in de verplichting om ouders te informeren dat de school zeer zwak is, ten minste door hen een door de inspectie opgestelde samenvatting van onderzoeksrapport ter beschikking te stellen. Staande praktijk is dat de inspectie vaststelt of het bevoegd gezag de ouders ook daadwerkelijk heeft geïnformeerd. Verder vraagt de inspectie het bevoegd gezag in het plan van aanpak aan te geven hoe de ouders geïnformeerd blijven over het verbetertraject. Ook ziet de inspectie er op toe dat het bevoegd gezag de voorgenomen verbetermaatregelen uitvoert.

De inspectie geeft aan dat er veelal een bijeenkomst met de ouders wordt georganiseerd, waarbij het aan het bevoegd is om al dan niet de inspectie daarvoor uit te nodigen. Op dergelijke bijeenkomsten komen ook de verbetermaatregelen aan de orde. Ook is de – oudergeleding van de – medezeggenschapsraad bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school aangaan. Dit kunnen dus ook de verbetermaatregelen zijn.

De leden Straus en Ypma snijden het belangrijke punt van het betrekken van ouders terecht aan, maar de regelgeving hiervoor voorziet naar mijn mening al in toereikende verplichtingen. Anderzijds is het amendement ook niet strijdig met de huidige invulling van de informatieplicht aan ouders. Ik laat het oordeel van dit amendement derhalve over aan uw Kamer.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker