Kamerstuk 33669-95

Voorlegging ontwerp van het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 en het ontwerp van de Regeling programmatische aanpak stikstof

Dossier: Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)

Gepubliceerd: 9 januari 2015
Indiener(s): Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen: natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33669-95.html
ID: 33669-95

Nr. 95 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 januari 2015

Zoals ik in mijn brief van 19 december 2014 (Kamerstuk 32 670, nr. 93) aan uw Kamer heb aangegeven, wordt het ontwerp Programma Aanpak Stikstof op 10 januari 2015 ter inzage gelegd.

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, het ontwerp van het Programma Aanpak Stikstof 2015–2021 (bijlage 11) en het ontwerp van de Regeling programmatische aanpak stikstof (bijlage 32). Hierover hebben wij overeenstemming bereikt met de gedeputeerden landelijk gebied.

Ik verzoek u voor deze voorlegging bij uw Kamer de termijn van vier weken te hanteren zoals wettelijk is vastgelegd ten aanzien van de voorlegging van het ontwerp van het Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof.

De terinzagelegging duurt tot en met 20 februari 2015.

De documenten die ter inzage liggen zijn:

  • Ontwerp Programma Aanpak Stikstof 2015–2021 (bijlage 1)

  • Plan-MER (milieueffectrapportage), inclusief passende beoordeling (bijlage 23)

  • De achtergronddocumenten bij de Plan-MER (te raadplegen via http://pas.natura2000.nl)

  • Gebiedsanalyses (te raadplegen via http://pas.natura2000.nl)

De terinzagelegging vindt plaats ingevolge artikel 19kg, zesde lid, van de Wet tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 die door uw Kamer en de Eerste Kamer is aangenomen (Kamerstuk 33 669).

Hiermee geef ik tevens invulling aan de motie Smaling/Jacobi (Kamerstuk 33 669, nr. 62), de motie Van Veldhoven (Kamerstuk 33 669, nr. 54) en de motie Graus (Kamerstuk 33 669, nr. 53).

Een vergelijkbare brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma