Kamerstuk 33669-94

Proces programmatische aanpak stikstof

Dossier: Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)

Gepubliceerd: 16 december 2014
Indiener(s): Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen: natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33669-94.html
ID: 33669-94

Nr. 94 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2014

De Commissie voor Economische Zaken verzocht mij bij brief van 10 december 2014 of geen onomkeerbare stappen worden gezet inzake het ontwerpbesluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof en het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren, totdat deze zijn besproken in een algemeen overleg PAS en aan te geven wat de consequenties zijn van het aanhouden van de besluiten. Naar aanleiding daarvan bericht ik u, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, als volgt.

Van onomkeerbare stappen zal geen sprake zijn. Zoals ik in mijn brief van 26 november 2014 (Kamerstukken 33 669, nr. 92) heb aangegeven, wordt het ontwerpProgramma stikstof op 10 januari 2015 ter inzage gelegd. Parallel aan de terinzagelegging zal ik het programma bij beide Kamers der Staten-Generaal voorhangen, tegelijk met het ontwerp van de ministeriële regeling programmatische aanpak stikstof.

Mijn voornemen is het ontwerpbesluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof een dezer dagen voor te dragen bij de Koning voor de adviesaanvraag aan de Raad van State. Van een onomkeerbare stap is geen sprake, omdat nog geen sprake is van vaststelling van het besluit. Wachten met de adviesprocedure tot het algemeen overleg PAS heeft plaatsgevonden zou, zoals ik in mijn brief van 27 oktober 2014 (Kamerstukken 33 037, nr. 135) heb aangegeven ertoe leiden dat het besluit niet eerder dan medio 2015 in werking kan treden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zal, mede namens Staatssecretaris Economische Zaken, het verslag naar aanleiding van het schriftelijke overleg van het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren op korte termijn aan de Kamer sturen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma