Gepubliceerd: 30 mei 2013
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33640-XVI-2.html
ID: 33640-XVI-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

1

B.

Begrotingstoelichting

2

 

1.

Leeswijzer

2

 

2.

Het beleid

2

   

1)

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2

   

2)

Wettelijke grondslag

3

   

3)

Organisatie

3

   

4)

De beleidsartikelen

3

   

5)

De niet-beleidsartikelen

20

 

3

Financieel Beeld Zorg

25

A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetvoorstel

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2013.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

B. Begrotingstoelichting

1. Leeswijzer

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2013, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

 • 1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op een artikelonderdeel hoger is dan 3% van de vastgestelde begroting of groter dan € 3 miljoen. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.

 • 2. Mutaties die afzonderlijk lager zijn dan deze normen en/of die betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie van VWS, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst «Overige mutaties». Hierdoor kan dat saldo op de post «overige mutaties» uiteindelijk hoger zijn dan de bovengenoemde criteria.

 • 3. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013 (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven 2013

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

15.647.174

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1. Loonbijstelling kader Rijksbegroting

11

22.109

2. Mantelzorgcompliment

3

20.970

3. Decentralisatie begeleiding

3

19.000

4. Uitvoeringskosten wanbetalers en onverzekerden

2

16.900

5. In voor zorg!

3

14.000

6. Bijstelling raming zorgtoeslag

8

13.172

7. Caribisch Nederland

4

12.900

8. Ova-compensatie

11

12.883

9. Overige mutaties

 

– 42.758

     

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

15.736.350

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties 2013 (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Ontvangsten 2013

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

63.539

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1. De ontvangstenraming wanbetalers en onverzekerden wordt op een realistisch niveau gebracht.

2

39.700

2. Bijstelling ontvangstenraming in verband met verwachte ontvangsten uit onderlinge dienstverlening tussen de tijdelijke projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek terrein (ALT) en het RIVM en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

10

30.590

3. Overige mutaties

 

2.193

     

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

136.022

2.2 Wettelijke grondslag

Artikel 6

Aan het Fonds voor de topsporter is een bijdrage toegekend van € 9.908.295 voor het verstrekken van uitkeringen aan topsporters met een A- of HP-status in het kader van de Stipendiumregeling.

2.3 Organisatie

Bij de opheffing van het agentschap Nederlands Vaccin Instituut (NVI) is besloten om de resterende activiteiten van het NVI samen te voegen met vaccinologietaken van het RIVM en de taken van het Facilitair Bedrijf van het RIVM die verbonden zijn met het Antonie van Leeuwenhoek terrein (ALT). Deze onderdelen zijn ondergebracht in een tijdelijke uitvoerende projectdirectie ALT. De met deze wijziging samenhangende mutaties zijn verwerkt in deze eerste suppletoire begroting.

Om de taken die door intermediaire organisaties voor VWS worden uitgevoerd doelmatiger te organiseren worden een aantal veranderingen in gang gezet. Zo zal het Centraal Administratie Kantoor (CAK) zich ontwikkelen tot frontoffice voor overheidsdiensten naar burgers. Vanuit het CVZ zullen taken met betrekking tot de uitvoering van de op burgers gerichte regelingen gefaseerd worden overgenomen door het CAK of SVB. De publieke taken van DBC-Onderhoud worden ondergebracht bij de NZa (zie ook art 4).

De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ), de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en hun secretariaten zullen worden geïntegreerd.

Bovenstaande aanpassingen sluiten aan op de ontwikkelingen uit de Hervormingsagenda Rijksdienst.

2.4 De beleidsartikelen

Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

510.129

2.752

– 25.499

487.382

– 15.405

– 6.629

– 7.023

– 8.479

                 

Uitgaven

515.780

2.752

– 25.499

493.033

– 15.405

– 6.629

– 7.023

– 8.479

waarvan juridisch verplicht (%)

99%

             
                 

1. Gezondheidsbescherming

97.340

2.752

922

101.014

5.823

3.891

3.497

3.504

                 

Subsidies

3.182

0

242

3.424

6.584

4.585

4.111

4.118

waarvan onder andere:

               

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid

2.265

0

1.980

4.245

6.843

4.852

4.465

4.465

Crisisbeheersing Volksgezondheid

828

0

– 1.738

– 910

– 259

– 267

– 354

– 347

                 

Opdrachten

8.278

– 682

– 274

7.322

– 1.016

– 1.016

– 936

– 936

                 

Bijdragen aan agentschappen

85.760

3.434

954

90.148

255

322

322

322

waarvan onder andere:

               

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

70.581

3.434

– 253

73.762

– 819

– 819

– 819

– 819

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

14.144

0

2.455

16.599

1.124

1.191

1.191

1.191

                 

Bijdragen aan medeoverheden

120

0

0

120

0

0

0

0

                 

2. Ziektepreventie

345.500

0

– 26.033

319.467

– 21.870

– 10.774

– 10.686

– 12.272

                 

Subsidies

9.920

0

187.275

197.195

193.974

201.701

206.358

211.168

Preventie chronische ziekten

2.933

0

25

2.958

– 225

– 182

– 182

– 182

Preventie van infectieziekten

4.255

0

154

4.409

– 5

– 199

– 122

– 122

Jeugdgezondheidszorg

2.732

0

– 179

2.553

230

381

304

304

Bevolkingsonderzoeken

0

0

105.565

105.565

111.787

119.042

123.105

126.797

Nationaal programma Grieppreventie

0

0

40.634

40.634

41.235

41.831

42.425

43.543

Aanvullende curatieve soa bestrijding

0

0

29.214

29.214

29.214

29.214

29.214

29.214

Infectieziektebestrijding

0

0

11.862

11.862

11.738

11.614

11.614

11.614

                 

Bijdragen aan agentschappen

320.580

0

– 198.308

122.272

– 200.844

– 197.475

– 202.044

– 208.440

Nederlands Vaccin Instituut

2.071

0

– 1.732

339

0

0

0

0

Centrum Infectieziektebestrijding

35.089

0

– 186

34.903

– 196

– 205

– 7

– 7

Centrum Bevolkingsonderzoek

8.760

0

1.336

10.096

2.070

2.067

2.044

4.906

Centrum Gezondheid en Milieu

3.336

0

1.914

5.250

1.920

1.928

1.928

1.928

Centrum Gezond Leven

6.150

0

55

6.205

– 719

– 719

– 719

– 1.000

IOD en Vaccinologie

18.975

0

– 8.056

10.919

– 3.375

13.055

11.724

7.348

Bevolkingsonderzoeken

145.719

0

– 107.073

38.646

– 116.050

– 129.134

– 133.501

– 139.333

Nationaal programma Grieppreventie

59.718

0

– 45.060

14.658

– 45.142

– 45.215

– 44.261

– 43.030

Aanvullende curatieve soa bestrijding

28.622

0

– 28.622

0

– 28.622

– 28.622

– 28.622

– 28.622

Subsidies Infectieziektebestrijding

10.884

0

– 10.884

0

– 10.730

– 10.630

– 10.630

– 10.630

Technologie en demografie

1.256

0

0

1.256

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

15.000

0

– 15.000

0

– 15.000

– 15.000

– 15.000

– 15.000

Extra contactmoment jeugdgezondheidszorg

15.000

0

– 15.000

0

– 15.000

– 15.000

– 15.000

– 15.000

                 

3. Gezondheidsbevordering

54.209

0

465

54.674

– 81

– 281

– 281

0

                 

Subsidies

35.177

0

783

35.960

– 151

– 281

– 281

0

waarvan onder andere:

               

Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

7.920

0

– 71

7.849

0

0

0

0

Letselpreventie

3.867

0

1.094

4.961

130

0

0

0

Gezonde leefstijl jeugd

12.250

0

0

12.250

0

0

0

0

Subsidies ter bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg

3.172

0

37

3.209

37

37

37

37

Subsidies ter bevordering van seksuele gezondheid

5.131

0

297

5.428

– 37

– 37

– 37

– 37

                 

Opdrachten

1.820

0

27

1.847

70

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

220

0

– 345

– 125

0

0

0

0

RIVM: Voedsel consumptiepeiling

220

0

0

220

0

0

0

0

RIVM: Gezonde leefstijl jeugd

0

0

– 345

– 345

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

16.992

0

0

16.992

0

0

0

0

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

16.992

0

0

16.992

0

0

0

0

                 

4. Ethiek

18.731

0

– 853

17.878

723

535

447

289

                 

Subsidies

962

0

495

1.457

647

459

371

213

Beleid Medische Ethiek

962

0

495

1.457

647

459

371

213

                 

Bijdragen aan agentschappen

3.085

0

0

3.085

0

0

0

0

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

3.085

0

0

3.085

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

14.684

0

– 1.348

13.336

76

76

76

76

CVZ: Rijksbijdrage abortusklinieken

13.050

0

76

13.126

76

76

76

76

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

1.634

0

– 1.424

210

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

10.903

0

0

10.903

0

0

0

0

Toelichting mutaties nota van wijziging

1. Gezondheidsbescherming

Opdrachten en bijdragen aan agentschappen: NVWA

In de nota van wijziging (TK 33 400 XVI, nr. 92) zijn de begrotingsaanpassingen voor 2013 voortvloeiend uit het regeerakkoord doorgevoerd. In het kader van de departementale herverdeling is met ingang van 1 januari 2013 de verantwoordelijkheid voor dierproeven en alternatieven voor dierproeven overgedragen aan de minister van Economische Zaken (EZ). Dit leidt tot aanpassingen in de begroting VWS 2013 op de artikelen 1, 4 en 10.

De verplichtingen en uitgaven voor artikel 1 zijn verlaagd met een bedrag van € 1,4 miljoen in verband met de overdracht aan het ministerie van EZ van het beleidsbudget voor alternatieven voor dierproeven en het budget voor opdrachten aan de NVWA met betrekking tot dierproeven.

Toelichting mutaties amendementen

1. Gezondheidsbescherming

Bijdragen aan agentschappen: NVWA

Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is amendement 33 400 XVI, nr. 47 aangenomen. Met dit amendement wordt de in 2013 voorgenomen korting op het budget van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet doorgevoerd.

Ter uitvoering van dit amendement is het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag van artikel 1 (Volksgezondheid) met € 4,2 miljoen verhoogd ten laste van de gereserveerde middelen voor de prijsbijstelling (artikel 11 Nominaal en onvoorzien).

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

2. Ziektepreventie

Bijdragen aan medeoverheden: extra contactmoment jeugdgezondheidszorg

Dit is een overboeking naar het Gemeentefonds van € 15,0 miljoen. Het betreft de toevoeging van middelen in verband met een extra contactmoment jeugdgezondheidszorg aan doeluitkering Jeugd en Gezin.

Subsidies / bijdragen aan agentschappen: RIVM

In de ontwerpbegroting 2013 (TK 33 400 XVI, nr. 1 en 2) waren de subsidies die worden verleend door het RIVM opgenomen onder het instrument «bijdragen aan agentschappen». Dit had het instrument «subsidies» moeten zijn. Bij eerste suppletoire begroting is dit hersteld door € 187,6 miljoen over te boeken van het instrument «bijdragen aan agentschap RIVM» naar het instrument «subsidies RIVM».

Bijdragen aan agentschappen: RIVM

Er is € 2,5 miljoen overgeboekt van artikel 9 (Algemeen) naar artikel 1. Het betreft het budget voor de basisovereenkomst tussen het agentschap RIVM en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) voor het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Het budget wordt met ingang van 2013 door de coördinerend opdrachtgever (vanuit artikel 1) aan het RIVM beschikbaar gesteld in plaats van door de eigenaar (vanuit artikel 9).

Bijdragen aan agentschappen: RIVM: Inkoop Opslag en Distributie en Vaccinologie

In verband met de oprichting van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek terrein (ALT) is circa € 10,7 miljoen overgeboekt van artikel 1 naar artikel 10 (Apparaatsuitgaven, personele en materiële uitgaven kerndepartement). Het betreft budget voor vaccinonderzoek (€ 3,9 miljoen), ontwikkeling van het RSV-vaccin (€ 5,1 miljoen) en onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen) dat niet langer vanuit het RIVM plaatsvindt, maar is ondergebracht bij de projectdirectie ALT.

Bijdragen aan agentschappen RIVM: Inkoop Opslag en Distributie en Vaccinologie

De kosten van het RSV-Vaccin waren in 2012 lager dan geraamd. Dit kwam door een vertraging in de uitvoering van het project. Er wordt gezocht naar een nieuwe contractpartner. De niet bestede gelden zijn met de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2013 (€ 5,5 miljoen).

Daarnaast is voor dit project een nieuwe meerjarenbegroting opgesteld. Om deze meerjarenbegroting te kunnen uitvoeren heeft er een kasschuif plaatsgevonden (€ – 6,3 miljoen).

4. Ethiek

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: CVZ

De prijsbijstelling tranche 2013 kader Niet behorend tot enige ijklijn (N) is toebedeeld aan artikel 1 (€ 0,08 miljoen).

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

De apparaatsuitgaven van CCMO waren in de ontwerpbegroting (TK 33 400 XVI, nr. 1 en 2) ten onrechte op artikel 1 geraamd. Bij de eerste suppletoire begroting is dit hersteld door middel van een overboeking van € 1,4 miljoen van artikel 1 naar artikel 10 (Apparaatsuitgaven, personele en materiële uitgaven SCP en raden).

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

2.769.858

0

– 899

2.768.959

36.415

81.810

23.893

– 84.785

                 

Uitgaven

2.796.291

0

115

2.796.406

36.415

81.810

23.893

– 84.785

waarvan juridisch verplicht (%)

98%

             
                 

1. Kwaliteit en veiligheid

114.399

0

7.132

121.531

4.870

4.035

6.168

215

                 

Subsidies

109.003

0

3.926

112.929

2.105

2.131

5.432

– 431

Subsidies met betrekking tot zwangerschap en geboorte

1.651

0

0

1.651

0

0

0

0

Kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid

56.784

0

884

57.668

0

0

0

0

Nederlandse Transplantatie Stichting en pilots orgaandonatie

11.972

0

0

11.972

0

0

0

0

Productveiligheid

3.110

0

– 366

2.744

– 375

– 349

– 431

– 431

Life Sciences and Health

20.268

0

2.071

22.339

2.480

2.480

5.863

0

UMCG t.b.v. het project Lifelines

6.100

0

– 3.498

2.602

0

0

0

0

Topinstituut Pharma

9.118

0

4.835

13.953

0

0

0

0

                 

Opdrachten

2.019

0

666

2.685

625

564

646

646

                 

Bijdragen aan agentschappen

3.177

0

2.640

5.817

2.140

1.340

90

0

waarvan onder andere:

               

CIBG:donorregister

3.104

0

2.550

5.654

2.050

1.250

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

150

0

– 100

50

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

50

0

0

50

0

0

0

0

                 

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg

2.613.111

0

– 118

2.612.993

22.795

61.125

925

– 101.800

                 

Subsidies

14.536

0

– 160

14.376

– 130

0

0

0

waarvan onder andere:

               

Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

1.000

0

0

1.000

0

0

0

0

Basiszorg dichtbij huis

2.000

0

0

2.000

0

0

0

0

Curatieve geestelijke gezondheidszorg

10.172

0

– 160

10.012

– 130

0

0

0

                 

Bekostiging

2.565.500

0

0

2.565.500

22.500

60.700

500

– 101.800

Rijksbijdrage 18-

2.565.500

0

0

2.565.500

22.500

60.700

500

– 101.800

                 

Opdrachten

4.508

0

650

5.158

425

425

425

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

951

0

0

951

0

0

0

0

CIBG: Farmatec

951

0

0

951

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

27.616

0

– 608

27.008

0

0

0

0

CVZ: Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

27.616

0

– 608

27.008

0

0

0

0

                 

3. Bevorderen werking van het stelsel

68.781

0

– 6.899

61.882

8.750

16.650

16.800

16.800

                 

Subsidies

13.700

0

– 12.800

900

– 10.400

0

0

0

Prestatiebekostiging ziekenhuizen

13.700

0

– 12.800

900

– 10.400

0

0

0

                 

Inkomensoverdrachten

30.000

0

1.800

31.800

0

0

0

0

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

30.000

0

1.800

31.800

0

0

0

0

                 

Opdrachten

3.216

0

1.950

5.166

2.450

– 50

0

0

waarvan onder andere:

               

Risicoverevening

0

0

1.359

1.359

1.407

1.387

1.387

1.387

Uitvoering zorgverzekeringsstelsel

1.359

0

1.138

2.497

1.629

– 869

– 819

– 819

                 

Bijdragen aan agentschappen

12.430

0

0

12.430

0

0

0

0

Bijdrage aan het CJIB i.v.m. onverzekerden en wanbetalers Zvw

12.430

0

0

12.430

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

5.335

0

6.241

11.576

16.700

16.700

16.800

16.800

Bijdragen aan SVB en CVZ i.v.m. onverzekerden en wanbetalers Zvw

5.335

0

6.241

11.576

16.700

16.700

16.800

16.800

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

4.100

0

– 4.090

10

0

0

0

0

Bijdrage C2000 (V&J)

4.100

0

– 4.090

10

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

22.128

0

39.700

61.828

20.900

20.900

21.000

21.000

waarvan onder andere:

               

Wanbetalers en onverzekerden Zvw (premie)

13.900

0

39.700

53.600

20.900

20.900

21.000

21.000

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Kwaliteit en veiligheid

Subsidies: Life Sciences and Health, Lifelines en Topinstituut Pharma

Door een tragere start en verloop van de uit de voormalige FES-middelen gefinancierde Life Sciences & Health-projecten is in 2012 minder uitgegeven dan verwacht. Aangezien de uitgaven voor deze projecten doorschuiven, wordt het budget in 2013 verhoogd met inzet van middelen uit de eindejaarsmarge (€ 14,6 miljoen). Daarnaast wordt de meerjarige raming voor de Life Sciences & Health-projecten, het project Lifelines en Topinstituut Pharma aangepast aan de actuele inzichten over het uitgavenverloop (in totaal € – 11,1 miljoen in 2013, die wordt toegevoegd aan het budget in 2014 t/m 2016). De totale mutatie in 2013 komt hiermee uit op € 3,4 miljoen.

3. Bevorderen werking van het stelsel

Subsidies prestatiebekostiging ziekenhuizen

Dit is een overboeking van € 12,8 miljoen naar artikel 4 (Zorgbreed beleid). De verantwoordelijkheid voor de financiële en inhoudelijke aansturing van DBC-Onderhoud is per 1 januari 2013 verlegd van VWS naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het convenant en de subsidierelatie tussen VWS en DBC-Onderhoud zijn met ingang van diezelfde datum beëindigd. De middelen op de begroting van VWS, die bestemd zijn voor de (door)ontwikkeling en het beheer van de dbc-systematiek en die met de beëindiging van de subsidierelatie met DBC-Onderhoud per 2013 niet langer naar DBC-Onderhoud gaan, worden in 2013 en 2014 overgeheveld naar de begroting van de NZa.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken: Bijdrage C2000

Dit is overboeking van € 4,1 miljoen naar het ministerie van Veiligheid & Justitie. Het betreft de jaarlijkse bijdrage van VWS in de exploitatiekosten van C2000.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Dit is overboeking van € 10,7 miljoen naar artikel 4 (Zorgbreed Beleid). Het betreft de uitvoeringskosten van het CVZ ten behoeve van de regeling wanbetalers en onverzekerden.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

De uitvoeringskosten wanbetalers en onverzekerden worden op basis van de meest recente inzichten meerjarig op een realistisch niveau gebracht (€ 16,9 miljoen).

Opdrachten uitvoering zorgverzekeringsstelsel

Dit is overboeking van € 2,0 miljoen van artikel 3 (maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg). Het betreft een deel van de middelen uit het Begrotingsakkoord 2013 voor de bestrijding van fraude in de zorg. De middelen zijn bestemd voor de aanpak van fraude bij zorg in natura waarvan een deel van de activiteiten onder artikel 2 valt.

Ontvangsten

Wanbetalers en onverzekerden

De ontvangstenraming wanbetalers en onverzekerden wordt op basis van de meest recente inzichten op een realistisch niveau gebracht (€ 39,7 miljoen).

Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg (bedragen x € 1.000)

 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

4.142.460

– 9.000

12.223

4.145.683

52.246

123.400

271.600

406.400

                 

Uitgaven

4.142.604

– 9.000

12.183

4.145.787

52.226

123.400

271.600

406.400

waarvan juridisch verplicht (%)

97%

             
                 

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

187.880

0

21.294

209.174

7.151

7.500

1.100

0

                 

Subsidies

42.600

0

– 2.216

40.384

8.600

7.500

1.100

0

waarvan onder andere:

               

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

12.400

0

– 7

12.393

0

0

0

0

                 

Bekostiging

430

0

0

430

0

0

0

0

                 

Inkomensoverdrachten

66.415

0

20.870

87.285

0

0

0

0

Mantelzorgcompliment

66.415

0

20.870

87.285

0

0

0

0

                 

Opdrachten

72.235

0

4.000

76.235

0

0

0

0

waarvan onder andere:

               

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

3.100

0

0

3.100

0

0

0

0

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

60.280

0

0

60.280

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

3.000

0

109

3.109

0

0

0

0

SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning

3.000

0

109

3.109

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

3.200

0

– 1.469

1.731

– 1.449

0

0

0

                 

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

3.954.724

– 9.000

– 9.111

3.936.613

45.075

115.900

270.500

406.400

                 

Subsidies

213.981

0

– 1.000

212.981

– 1.000

– 24.000

– 24.000

– 24.000

waarvan onder andere:

               

Toegankelijkheid

150.477

0

– 15.000

135.477

– 15.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

Kwaliteit Algemeen

23.644

0

14.000

37.644

14.000

14.000

14.000

14.000

Kwaliteit palliatieve zorg

15.750

0

0

15.750

0

0

0

0

Subsidieregeling Palliatieve zorg

18.810

0

0

18.810

0

0

0

0

Vilans

5.100

0

0

5.100

0

0

0

0

                 

Bekostiging

3.719.400

– 9.000

– 2.800

3.707.600

49.100

139.900

294.500

430.400

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.719.400

– 9.000

– 2.800

3.707.600

49.100

139.900

294.500

430.400

                 

Opdrachten

19.307

0

– 5.311

13.996

– 3.025

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

2.036

0

0

2.036

0

0

0

0

CIBG: Opdrachtgeverschap WTZi

2.036

0

0

2.036

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

0

0

0

0

0

0

0

0

CVZ: AWBZ-brede zorgregistratie

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

3.441

0

0

3.441

0

0

0

0

Toelichting mutaties regeerakkoord

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Bekostiging: Bijdrage in de Kosten van Kortingen (BIKK)

De uitgavenraming BIKK wordt bijgesteld naar aanleiding van het regeerakkoord (€ 9,0 miljoen).

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies en opdrachten decentralisatie

In 2012 is minder uitgegeven aan subsidies en opdrachten voor de decentralisatie van begeleiding dan verwacht. Aangezien de uitgaven doorschuiven, wordt het budget in 2013 verhoogd. Vervolgens heeft er een kasschuif plaatsgevonden: een deel van de middelen wordt ingezet in de periode 2014 t/m 2016.

Inkomensoverdrachten: mantelzorgcompliment

Op basis van de ramingen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en uitgaande van een mantelzorgcompliment van € 200,– wordt het budget voor het mantelzorgcompliment structureel verhoogd met € 21,0 miljoen.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies Toegankelijkheid

Een deel van de extra middelen voor de uitvoering van de Pgb-maatregelen uit het begrotingsakkoord 2013 wordt niet besteed (€ – 15,0 miljoen). De uitvoeringskosten van deze maatregelen worden binnen de financiële kaders van de begroting en het BKZ gefinancierd.

Subsidies kwaliteit

Het programma «In voor Zorg» wordt geïntensiveerd ter ondersteuning van het programma voor de hervorming van de langdurige zorg (€ 14,0 miljoen).

Bekostiging: Bijdrage in de Kosten van Kortingen (BIKK)

De uitgavenraming BIKK wordt naar aanleiding van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau bijgesteld(€ – 2,8 miljoen).

Opdrachten toegankelijkheid

Dit is overboeking van € 2,0 miljoen naar artikel 2 (Curatieve zorg). Het betreft een deel van de middelen uit het Begrotingsakkoord 2013 voor de bestrijding van fraude in de zorg. De middelen zijn bestemd voor de aanpak van fraude bij zorg in natura, waarvan een deel van de activiteiten onder artikel 2 valt.

Opdrachten kwaliteit algemeen

Dit is een overboeking naar artikel 9 (Nominaal en onvoorzien) van € 0,04 miljoen. Het betreft een toevoeging aan de verzameluitkering voor de gemeente Leeuwarden ten behoeve van het bestaande programma Frieslab.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)

 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

739.733

– 1.850

60.092

797.975

22.542

1.011

– 20.293

– 23.947

                 

Uitgaven

757.374

– 1.850

60.092

815.616

22.542

1.011

– 20.293

– 23.947

waarvan juridisch verplicht (%)

95%

             
                 

1. Positie cliënt

35.437

0

0

35.437

0

0

0

0

                 

Subsidies

30.948

0

0

30.948

0

0

0

0

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

30.948

0

0

30.948

0

0

0

0

                 

Opdrachten

3.044

0

0

3.044

0

0

0

0

Positie cliënt

3.044

0

0

3.044

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

1.445

0

0

1.445

0

0

0

0

CIBG: uitvoering subsidieregeling

1.445

0

0

1.445

0

0

0

0

                 

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

345.623

0

10.549

356.172

11.315

11.576

11.799

11.909

                 

Subsidies

332.868

0

10.549

343.417

11.315

11.576

11.799

11.909

Opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt

41.954

0

90.000

131.954

133.300

135.750

135.750

135.750

Beroepen en Opleidingen

0

0

28.900

28.900

0

0

0

0

Opleidingsfonds 1e tranche

0

0

0

0

0

0

0

0

Stagefonds

0

0

9.412

9.412

10.000

10.000

10.000

10.000

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

16.025

0

0

16.025

0

0

0

0

Fonds Ziekenhuisopleidingen

141.789

0

1.137

142.926

1.315

1.576

1.799

1.909

Capaciteit opleidingen

14.200

0

0

14.200

0

0

0

0

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

19.900

0

– 19.900

0

– 34.300

– 36.750

– 36.750

– 36.750

Arbeidsmarktbeleid

99.000

0

– 99.000

0

– 99.000

– 99.000

– 99.000

– 99.000

                 

Opdrachten

2.400

0

0

2.400

0

0

0

0

Opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt

2.175

0

0

2.175

0

0

0

0

Capaciteit opleidingen

225

0

0

225

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

9.678

0

0

9.678

0

0

0

0

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register, SVB-Z

7.848

0

0

7.848

0

0

0

0

Agentschap NL: Innovatieprogramma

1.830

0

0

1.830

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO’s/ RWT’s

677

0

0

677

0

0

0

0

CVZ: sectie Zorgberoepen en opleidingen

677

0

0

677

       
                 

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

109.197

– 1.850

12.222

119.569

– 2.013

– 3.653

– 5.868

– 5.932

                 

Subsidies

4.990

0

0

4.990

0

0

0

0

Nivel

4.990

0

0

4.990

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

2.590

0

– 285

2.305

0

0

0

0

Zorginformatie

2.590

0

– 285

2.305

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO’s/ RWT’s

101.617

– 1.850

12.507

112.274

– 2.013

– 3.653

– 5.868

– 5.932

ZonMw: programmering

101.617

– 1.850

6.326

106.093

– 2.013

– 3.653

– 5.868

– 5.932

ZonMw: exploitatie

0

0

6.181

6.181

0

0

0

0

                 

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

191.325

0

24.374

215.699

8.275

– 14.995

– 29.500

– 29.500

                 

Subsidies

0

0

256

256

256

256

256

256

Uitvoering Wtcg

0

0

256

256

256

256

256

256

                 

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

183.878

0

28.005

211.883

10.142

– 13.633

– 26.183

– 26.183

Nza, CVZ, CBZ en CVZ

87.955

0

29.057

117.012

11.325

50

0

0

Centraal Administratie Kantoor

95.923

0

– 1.052

94.871

– 1.183

– 13.683

– 26.183

– 26.183

                 

Opdrachten

7.447

0

– 3.887

3.560

– 2.123

– 1.618

– 3.573

– 3.573

TNO centrum Zorg en Bouw

7.447

0

– 4.925

2.522

– 3.050

– 2.545

– 4.500

– 4.500

Uitvoering Wtcg

0

0

1.038

1.038

927

927

927

927

                 

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

75.792

0

12.947

88.739

4.965

8.083

3.276

– 424

                 

Bekostiging

75.792

0

12.947

88.739

4.965

8.083

3.276

– 424

Zorg en welzijn

71.142

0

12.947

84.089

4.965

8.083

3.276

– 424

Jeugdzorg

4.650

0

0

4.650

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

4.858

0

0

4.858

0

0

0

0

Toelichting mutaties nota van wijziging

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Bijdragen aan ZBO/RWT’s: ZonMw

In de nota van wijziging (TK 33 400 XVI, nr. 92) zijn de begrotingsaanpassingen voor 2013 voortvloeiend uit het regeerakkoord doorgevoerd. In het kader van de departementale herverdeling is met ingang van 1 januari 2013 de verantwoordelijkheid voor dierproeven en alternatieven voor dierproeven overgedragen aan de minister van Economische Zaken (EZ). Dit leidt tot aanpassingen in de begroting VWS 2013 op de artikelen 1, 4 en 10.

De verplichtingen en uitgaven voor artikel 4 zijn verlaagd met een bedrag van € 1,9 miljoen in verband met overdracht van het budget voor het ZonMw-programma MKMD (Meer kennis met minder dieren) naar het ministerie van Economische Zaken.

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies Opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt

Dit is een technische mutatie (€ 118,9 miljoen en €– 118,9 miljoen) in het kader van Verantwoord Begroten.

Subsidies Stagefonds

Dit is overboeking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van € 9,4 miljoen. Het betreft het terugdraaien van de maatregel Mbo 30+ van het Kabinet-Rutte-Verhagen.

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: ZonMw

Dit zijn overboekingen van artikel 6 (Sport en bewegen) naar artikel 4. Het betreft bijdragen aan ZonMw voor het programma Impuls Brede scholen, sport en cultuur, de zogenaamde Sportimpuls 2013 (€ 11,1 miljoen) en voor het onderzoeksprogramma sport (€ 1,5 miljoen).

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: NZa

Dit is een overboeking van € 12,8 miljoen van artikel 2 (Curatieve zorg) naar artikel 4. De verantwoordelijkheid voor de financiële en inhoudelijke aansturing van DBC-Onderhoud is per 1 januari 2013 verlegd van VWS naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het convenant en de subsidierelatie tussen VWS en DBC-Onderhoud zijn met ingang van diezelfde datum beëindigd. De middelen op de begroting van VWS, die bestemd zijn voor de (door)ontwikkeling en het beheer van de dbc-systematiek en die met de beëindiging van de subsidierelatie met DBC-Onderhoud per 2013 niet langer naar DBC-Onderhoud gaan, worden in 2013 en 2014 overgeheveld naar de begroting van de NZa.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: NZa en CVZ

De ruimte (€ 4,9 miljoen) die is ontstaan door verlenging van het contract TNO Bouw wordt ingezet voor de invulling van uit regeerakkoord Rutte-Asscher volgende activiteiten voor de NZa en reguliere kosten en kosten Kwaliteitsinstituut van het CVZ.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: CVZ

Dit is een overboeking van € 10,7 miljoen van artikel 2 (Curatieve Zorg) naar artikel 4. Betreft de uitvoeringskosten van het CVZ ten behoeve van de regeling wanbetalers en onverzekerden.

Opdrachten: TNO centrum Zorg en Bouw

In verband met het vervallen van de wettelijke taken van het College bouw Zorginstellingen (CBZ) is een deel van de ex-werknemers overgegaan naar TNO. Om de door het CBZ opgebouwde kennis beschikbaar te blijven houden werd met TNO unit Bouw- en Ondergrond een overeenkomst gesloten voor de periode 2009 t/m 2013. De contractperiode is onlangs verlengd naar 2015 onder een gelijkblijvend totaalbedrag (€ – 4,9 miljoen).

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging: zorg en welzijn

De uitgaven voor de zorg in Caribisch Nederland bedroegen in 2012 € 83 miljoen. Oorspronkelijk was voor 2012 ruim € 40 miljoen in de begroting geraamd. Deze uitgavengroei werkt structureel door. Daarnaast is een zestal maatregelen genomen om deze groei af te remmen. Per saldo leidt dit tot een bijstelling van de uitgaven met € 12,9 miljoen.

Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

1.393.470

0

– 12.602

1.380.868

2.460

– 22.990

– 54.220

– 75.220

                 

Uitgaven

1.533.547

0

– 12.602

1.520.945

2.460

– 22.990

– 54.220

– 75.220

waarvan juridisch verplicht (%)

99%

             
                 

1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

37.595

0

31.745

69.340

160

– 25.290

– 56.520

– 77.520

                 

Subsidies

30.813

0

5.378

36.191

660

210

– 520

– 520

Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid

6.909

0

– 70

6.839

– 70

0

0

0

Stelselwijziging

0

0

3.288

3.288

0

0

0

 

Koepels van internaten voor schippers- en kermisjeugd

22.973

0

– 1.100

21.873

– 1.520

– 1.520

– 1.520

– 1.520

Zorg voor jeugd

931

0

3.260

4.191

2.250

1.730

1.000

1.000

                 

Opdrachten

4.958

 

26.067

31.025

– 500

– 500

0

0

Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid

1.457

0

0

1.457

0

0

0

0

Stelselwijziging

3.061

0

26.067

29.128

– 500

– 500

0

0

Aanpak kindermishandeling

440

0

0

440

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

764

0

0

764

0

0

0

0

Verwijsindex

764

0

0

764

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

200

0

0

200

0

– 25.000

– 56.000

– 77.000

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

860

0

300

1.160

0

0

0

0

waarvan onder andere:

200

0

0

200

0

0

0

0

V&J: Aanpak kindermishandeling

660

0

0

660

0

0

0

0

Stelselwijziging

0

0

300

300

0

0

0

0

                 

2. Noodzakelijke en passende zorg

1.495.952

0

– 44.347

1.451.605

2.300

2.300

2.300

2.300

                 

Subsidies

232.401

0

– 24.652

207.749

0

0

0

0

Jeugdzorgplus

36.821

0

– 23.300

13.521

0

0

0

0

Gesloten jeugdzorg

193.254

0

– 305

192.949

0

0

0

0

Jeugdzorg

2.326

0

– 1.047

1.279

0

0

0

0

                 

Opdrachten

2.326

0

5

2.331

0

0

0

0

Jeugdzorg

2.326

0

0

2.326

0

0

0

0

Gesloten jeugdzorg

0

0

5

5

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

1.255.225

0

– 19.700

1.235.525

2.300

2.300

2.300

2.300

Doeluitkering Jeugdzorg provincies en grootstedelijke regio's

1.255.225

0

– 19.700

1.235.525

2.300

2.300

2.300

2.300

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

6.000

0

0

6.000

0

0

0

0

Jeugdzorgplus

6.000

0

0

6.000

       
                 

Ontvangsten

9.215

0

213

9.428

– 207

– 63.207

– 63.207

– 63.207

Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien

9.130

0

213

9.343

– 207

– 207

– 207

– 207

Ouderbijdrage jeugdzorg

85

0

0

85

0

– 63.000

– 63.000

– 63.000

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

Subsidies Koepels van internaten voor schippers- en kermisjeugd

De uitgaven- en ontvangstraming van het budget Schippersinternaten dient naar beneden bijgesteld te worden. De ontvangstraming wordt sinds een aantal jaren niet meer gehaald, doordat de ontvangsten ouderbijdrage (die de sector voorheen afdroeg aan VWS) nu bij de subsidieverlening in mindering worden gebracht op de aangevraagde subsidie. Hiermee is de sector zelf verantwoordelijk voor de inning van de ouderbijdrage (€ – 1,1 miljoen).

Subsidies en opdrachten stelselherziening

Uit de budgetten voor subsidie Jeugdzorgplus (€ 23,3 miljoen) en de bijdrage voor medeoverheden jeugdzorg (€ 22,0 miljoen) van artikelonderdeel 2, vindt een herverdeling van middelen plaats naar artikelonderdeel 1: het budget voor subsidies stelselherziening wordt verhoogd met € 3,0 miljoen, de bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken stelselherziening wordt verhoogd met € 18,0 miljoen en het budget voor opdrachten stelselherziening wordt met € 24,3 miljoen verhoogd.

Opdrachten stelselherziening

Diverse verplichtingen op het jeugdterrein die in 2012 zijn aangegaan hebben niet – zoals verwacht en gepland – geleid tot een betaling in 2012 (circa € 0,9 miljoen). Daarnaast is een deel van de middelen stelselwijziging jeugdzorg niet in 2012 besteed vanwege het doorschuiven van de uitvoering naar 2013 (€ 2,3 miljoen).

Bijdragen aan medeoverheden

Er is € 15,8 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds. Het betreft middelen voor de invoering van het nieuwe stelsel voor Jeugdzorg.

Ontvangsten

De uitgaven- en ontvangstraming van het budget Schippersinternaten worden naar beneden bijgesteld. De ontvangstraming wordt sinds een aantal jaren niet meer gehaald, doordat de ontvangsten ouderbijdrage (die de sector voorheen afdroeg aan VWS) nu bij de subsidieverlening in mindering worden gebracht op de aangevraagde subsidie. Hiermee is de sector zelf verantwoordelijk voor de inning van de ouderbijdrage (€– 1,1 miljoen).

Van het ministerie van Veiligheid en Justitie is een bedrag van € 1,3 miljoen ontvangen. Het betreft de ouderbijdrage deel pleegvergoeding.

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

122.849

0

– 42.669

80.180

– 23.593

– 778

2.667

3.652

                 

Uitgaven

135.000

0

– 61.069

73.931

– 5.193

– 778

2.667

3.652

Waarvan juridisch verplicht

86%

             
                 

1. Passend sport- en beweegaanbod

86.524

0

– 58.942

27.582

– 2.110

– 1.995

– 350

0

                 

Subsidies

29.833

0

– 12.534

17.299

– 2.110

– 1.995

– 350

0

Gehandicaptensport

3.153

0

0

3.153

0

0

0

0

Verantwoord sporten en bewegen

3.071

0

– 899

2.172

0

0

0

0

Sport en bewegen in de buurt

16.515

0

– 11.635

4.880

– 2.110

– 1.995

– 350

0

Stimuleren van een veiliger sportklimaat

7.094

0

0

7.094

0

0

0

0

                 

Bekostiging

9.357

0

0

9.357

0

0

0

0

Compensatie van betaalde energiebelasting

9.357

0

0

9.357

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

47.334

0

– 46.408

926

0

0

0

0

Sport en bewegen in de buurt

47.334

0

– 46.408

926

0

0

0

0

                 

2. Uitblinken in sport

36.768

1.000

875

38.643

– 300

3.600

4.200

4.300

                 

Subsidies

28.724

1.000

– 1.225

28.499

– 2.300

1.600

2.200

2.300

Topsportevenementen

8.785

1.000

– 4.000

5.785

– 2.300

1.600

2.200

2.300

Topsportprogramma's

18.700

0

2.575

21.275

0

0

0

0

Dopingbestrijding

1.239

0

200

1.439

0

0

0

0

                 

Inkomensoverdrachten

7.851

0

2.100

9.951

2.000

2.000

2.000

2.000

Stipendiumregeling

7.851

0

2.100

9.951

2.000

2.000

2.000

2.000

                 

Bijdragen aan internationale organisatie

193

0

0

193

0

0

0

0

Dopingbestrijding

193

0

0

193

0

0

0

0

                 

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

11.708

– 1.000

– 3.002

7.706

– 2.783

– 2.383

– 1.183

– 648

                 

Subsidies

11.008

– 200

– 3.302

7.506

– 2.783

– 2.383

– 1.183

– 648

Olympische ambitie

1.500

– 200

– 898

402

– 471

– 471

– 471

0

Internationaal beleid

500

0

0

500

0

0

0

0

Kennis en innovatie

9.008

0

– 2.404

6.604

– 2.312

– 1.912

– 712

– 648

                 

Opdrachten

700

– 800

300

200

0

0

0

0

Olympische ambitie

500

– 800

300

0

0

0

0

0

Kennis en innovatie

200

0

0

200

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

1.740

0

0

1.740

0

0

0

0

Toelichting mutaties amendementen

2. Uitblinken in sport

Subsidies Olympische ambitie en Subsidies Dopingbestrijding

Bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer is amendement 105 (TK 33 400 XVI, nr. 105) aangenomen. Dit amendement heeft als doel het verhogen van het budget voor dopingbestrijding. Ter uitvoering van dit amendement is het budget voor de subsidie Olympische ambitie verlaagd met €– 0,2 miljoen en het budget voor subsidie Dopingbestrijding verhoogd met eenzelfde bedrag.

Opdrachten Olympische ambitie en Subsidie Topsportevenementen

Bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer is amendement 116 (TK 33 400 XVI, nr. 116) aangenomen. Dit amendement beoogt dat er in 2013 € 0,8 miljoen wordt ingezet om de Nederlandse sport op Olympisch niveau te brengen. Ter uitvoering van dit amendement is het budget voor opdrachten Olympische ambitie verlaagd met € 0,8 miljoen en het budget voor subsidie Topsportevenementen verhoogd met eenzelfde bedrag.

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Passend sport- en beweegaanbod

Subsidie Verantwoord sporten en bewegen

Dit is een overboeking naar artikel 4 (Zorgbreed beleid) van € 11,1 miljoen. Het betreft de bijdrage aan ZonMw voor de uitvoering van de Sportimpuls 2013.

Bijdragen aan medeoverheden: Sport en bewegen in de buurt

Er heeft een overboeking naar het Gemeentefonds plaatsgevonden van € 55,2 miljoen in verband met de uitkeringen aan deelnemende gemeenten voor buurtsportcoaches.

In dat kader heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) € 10,9 miljoen overgeboekt naar de VWS-begroting. Het betreft de bijdrage van OCW voor de buurtsportcoaches.

2. Uitblinken in sport

Subsidies topsportevenementen

Het aantal topsportevenementen dat in enig jaar in Nederland georganiseerd wordt en de omvang van die evenementen fluctueert sterk. Op basis van de actuele inzichten zal de druk op het beschikbare budget in 2013 en 2014 lager zijn dan in latere jaren. Dit mede als gevolg van tijdelijk hogere budgetten. Daarom is in 2012 een principeafspraak gemaakt over een kasschuif (€– 3,8 miljoen).

Subsidies Topsportprogramma’s

In 2013 wordt een nieuwe subsidie verstrekt voor topsportbeleid op basis van de nieuwe Kaderregeling VWS-subsidies. Op basis van de Kaderregeling VWS-subsidies wordt de nieuwe subsidie voor 100% bevoorschot. De subsidies die zijn verleend voor de periode 2010–2012 zijn verleend op basis van de oude Subsidieregeling VWS-subsidies. Daarvan moeten de laatste voorschotten van 10% in 2013 worden uitbetaald (€ 2,1 miljoen).

Inkomensoverdrachten: Stipendiumregeling

De aanspraken op de stipendiumregeling zijn sterker gestegen dan verwacht als gevolg van enerzijds de invoering van het leeftijdsvariabel stipendium en anderzijds de sterk verbeterde prestaties van de paralympische sporters (€ 2,1 miljoen)

3. Borgen van innovatie en kennis

Subsidie Kennis en innovatie

Dit is een overboeking naar artikel 4 (Zorgbreed beleid) van € 1,5 miljoen. Het betreft de bijdrage aan ZonMw voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma sport.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

331.354

0

12.397

343.751

13.672

11.255

7.819

5.805

                 

Uitgaven

331.574

0

11.682

343.256

13.672

11.255

7.819

5.805

Waarvan juridisch verplicht

97%

             
                 

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de herinnering aan WOII

19.365

0

264

19.629

0

0

0

0

                 

Subsidies

16.392

0

0

16.392

0

0

0

0

waarvan onder andere:

               

Zorg en dienstverlening

6.989

0

0

6.989

0

0

0

0

Nationaal Comité 4 en 5 mei

5.465

0

0

5.465

0

0

0

0

                 

Bekostiging

654

0

0

654

0

0

0

0

                 

Opdrachten

2.119

0

264

2.383

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

100

0

0

100

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

100

0

0

100

0

0

0

0

                 

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII

312.209

0

11.418

323.627

13.672

11.255

7.819

5.805

                 

Inkomensoverdrachten

289.205

0

11.316

300.521

13.672

11.255

7.819

5.805

waarvan onder andere:

               

Wet uitkeringen vervolgingslachtoffers 1940–1945 (Wuv)

152.709

0

0

152.709

0

0

0

0

Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 40–45 (Wubo)

71.710

 

0

71.710

0

0

0

0

Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp)

53.885

0

11.316

65.201

13.672

11.255

7.819

5.805

                 

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

23.004

0

102

23.106

0

0

0

0

PUR en SVB

20.545

0

0

20.545

0

0

0

0

Stichting Administratie Indonische Pensioenen

2.459

0

102

2.561

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

901

0

0

901

0

0

0

0

Toelichting uitgavenmutaties 1e suppletoire begroting

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII

Inkomensoverdrachten: pensioenen en uitkeringen WOII

Het budget voor de pensioenen en uitkeringen WOII wordt verhoogd met € 3,8 miljoen als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon en de kortingen op de pensioenen.

Inkomensoverdrachten: pensioenen en uitkeringen WOII

Als gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep worden de uitkeringsgerechtigden in Indonesië voortaan niet in Indonesische rupiah maar in euro’s uitbetaald. Vooruitlopend op de wetswijziging wordt het budget verhoogd met € 7,5 miljoen.

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

5.272.231

– 51.674

26.483

5.247.040

– 141.730

– 459.325

– 712.827

– 1.086.889

                 

Uitgaven

5.272.231

– 51.674

26.483

5.247.040

– 141.730

– 459.325

– 712.827

– 1.086.889

Waarvan juridisch verplicht

               
                 

Inkomensoverdrachten

5.272.231

– 51.674

26.483

5.247.040

– 141.730

– 459.325

– 712.827

– 1.086.889

1.Zorgtoeslag

4.854.500

– 51.674

13.172

4.815.998

– 139.830

– 92.449

– 269.085

– 636.147

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

375.432

0

13.311

388.743

– 1.900

– 338.876

– 404.742

– 408.742

3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

42.299

0

0

42.299

0

– 28.000

– 39.000

– 42.000

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties regeerakkoord

1. Zorgtoeslag

De uitgavenraming zorgtoeslag is naar aanleiding van het regeerakkoord bijgesteld (€– 51,7 miljoen).

Toelichting uitgavenmutaties 1e suppletoire begroting

1. Zorgtoeslag

De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau bijgesteld(€ 13,2 miljoen).

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Van artikel 11 (Nominaal en onvoorzien) is € 9,9 miljoen overgeboekt naar artikel 8. Het betreft de prijsbijstelling kader Zorg (Z) tranche 2013.

Van het CAK zijn gegevens ontvangen met betrekking tot in 2012 toegekende tegemoetkomingen. Op basis van deze gegevens, een inschatting van budgettaire gevolgen van beleidswijzigingen en uitspraken van de rechter dient de raming van de Wtcg-uitgaven voor de komende jaren opwaarts te worden bijgesteld met € 3,4 miljoen.

In totaal komt de mutatie bij de Wtcg uit op € 13,3 miljoen.

2.5 De niet-beleidsartikelen

Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

21.936

0

– 7.175

14.761

– 20

– 122

– 151

– 1.331

                 

Uitgaven

27.936

0

– 7.175

20.761

– 20

– 122

– 151

– 1.331

                 

1. Internationale samenwerking

4.721

0

1.259

5.980

1.259

1.259

1.259

1.259

                 

Bijdragen aan internationale organisatie

4.721

0

1.259

5.980

1.259

1.259

1.259

1.259

WHO

4.721

0

0

4.721

0

0

0

0

                 

2. Verzameluitkering VWS

541

0

39

580

0

0

0

0

 

0

             

3. Strategisch onderzoek RIVM

22.674

0

– 8.473

14.201

– 1.279

– 1.381

– 1.410

– 2.590

                 

Bekostiging

22.674

0

– 8.473

14.201

– 1.279

– 1.381

– 1.410

– 2.590

Strategisch onderzoek RIVM

22.674

0

– 8.473

14.201

– 1.279

– 1.381

– 1.410

– 2.590

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

2. Verzameluitkering VWS

Dit is overboeking van artikel 3 van € 0,04 miljoen. Het betreft een toevoeging aan de verzameluitkering voor de gemeente Leeuwarden ten behoeve van het bestaande programma Frieslab.

3. Strategisch onderzoek RIVM

Er is € 2,5 miljoen overgeboekt van artikel 9 naar artikel 1 (Volksgezondheid). Het betreft het budget voor de basisovereenkomst tussen het agentschap RIVM en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) voor het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Het budget wordt met ingang van 2013 door de coördinerend opdrachtgever (vanuit artikel 1) aan het RIVM beschikbaar gesteld in plaats van door de eigenaar (vanuit artikel 9).

Bij de opheffing van het agentschap Nederlands Vaccin Instituut (NVI) is besloten om de resterende activiteiten van het NVI samen te voegen met vaccinologietaken van het RIVM en de taken van het Facilitair Bedrijf van het RIVM die verbonden zijn met het Antonie van Leeuwenhoek terrein (ALT). Deze onderdelen zijn ondergebracht in een tijdelijke uitvoerende projectdirectie ALT. De bij het RIVM nog resterende voorziening voor de projecten die zijn overgaan naar projectdirectie ALT zal worden overgeboekt. Deze middelen worden via een kasschuif aangepast aan de actuele meerjarige projectenplanning (€– 3,7 miljoen).

In verband met de oprichting van de projectdirectie ALT is er € 4,4 miljoen overgeboekt van artikel 9 naar artikel 10 Apparaatsuitgaven (overig materieel € 2,9 miljoen en ICT € 1,5 miljoen). Het betreft budget voor het strategisch-vaccinonderzoeksprogramma (€ 2,1 miljoen) en het gemeenschappelijk proefdierenlaboratorium (€ 2,2 miljoen) dat niet langer deel uitmaakt van het RIVM respectievelijk het voormalige NVI, maar is ondergebracht bij de projectdirectie ALT.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 10 Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

225.566

5.329

52.687

283.582

567

624

699

– 313

                 

Uitgaven

225.639

5.329

52.687

283.655

567

624

699

– 313

                 

1. Personele uitgaven kerndepartement

92.179

– 171

19.582

111.590

5.043

4.971

4.566

3.252

waarvan eigen personeel

81.592

– 171

22.334

103.755

12.813

12.840

12.180

10.866

waarvan externe inhuur

9.218

0

– 2.883

6.335

– 7.901

– 8.000

– 7.745

– 7.745

                 

2. Materiële uitgaven kerndepartement

60.438

0

26.510

86.948

– 4.797

– 4.668

– 4.188

– 3.886

waarvan ICT

10.511

0

– 7.261

3.250

– 3.290

– 3.205

– 2.905

– 2.603

waarvan bijdrage aan SSO’s

39.103

0

1.818

40.921

2.425

1.842

2.425

2.425

                 

3a. Personele uitgaven inspecties

61.674

5.500

– 17.033

50.141

– 5.106

– 5.074

– 5.061

– 5.061

waarvan eigen personeel

61.674

5.500

– 19.801

47.373

– 6.029

– 5.997

– 5.984

– 5.984

waarvan externe inhuur

0

0

2.059

2.059

0

0

0

0

                 

3b. Materiële uitgaven inspecties

0

0

18.916

18.916

5.427

5.395

5.382

5.382

waarvan ICT

0

0

3.025

3.025

50

50

50

50

waarvan bijdrage aan SSO’s

0

0

5.200

5.200

0

0

0

0

                 

4a. Personele uitgaven SCP & raden

11.348

0

918

12.266

– 2.159

– 1.993

– 1.993

– 1.993

waarvan eigen personeel

11.348

0

463

11.811

– 2.520

– 2.354

– 2.354

– 2.354

waarvan externe inhuur

0

0

455

455

361

361

361

361

                 

4b. Materiële uitgaven SCP & raden

0

0

3.794

3.794

2.159

1.993

1.993

1.993

waarvan ICT

0

0

305

305

50

50

50

50

waarvan bijdrage aan SSO’s

0

0

80

80

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

5.353

0

32.570

37.923

– 20

– 20

– 20

– 20

Toelichting mutaties nota van wijziging

1. Personele uitgaven kerndepartement

Eigen personeel

In de nota van wijziging (TK 33 400 XVI, nr. 92) zijn de begrotingsaanpassingen voor 2013 voortvloeiend uit het regeerakkoord doorgevoerd. In het kader van de departementale herverdeling is met ingang van 1 januari 2013 de verantwoordelijkheid voor dierproeven en alternatieven voor dierproeven overgedragen aan de minister van Economische Zaken (EZ). Dit leidt tot aanpassingen in de begroting VWS 2013 op de artikelen 1, 4 en 10.

De verplichtingen en uitgaven voor artikel 10 zijn verlaagd met een bedrag van € 0,17 miljoen in verband met de overgang van 2,03 fte voor beleid en wet- en regelgeving op het terrein van dierproeven naar het ministerie van Economische Zaken.

Toelichting mutaties amendementen

3a. Personele uitgaven inspecties

Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is amendement 33 400 XVI, nr. 48 aangenomen. Met dit amendement worden extra middelen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toegekend ten behoeve van extra toezicht en de verbetering van de werkwijze en organisatie. Ter uitvoering van dit amendement is het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag van artikel 10 (Apparaatsuitgaven, personele uitgaven inspecties (IGZ)) met € 5,5 miljoen verhoogd ten laste van de gereserveerde middelen voor de prijsbijstelling (artikel 11 Nominaal en onvoorzien).

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Personele uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 17,0 miljoen plaatsgevonden op personele uitgaven kerndepartement. Daarvan heeft € 10,7 miljoen betrekking op de oprichting van de tijdelijke projectdirectie ALT. Er is van beleidsartikel 1 (Volksgezondheid) € 10,2 miljoen voor eigen personeel ALT en € 0,5 miljoen voor inhuur externen ALT overgeboekt.

Daarnaast is ten behoeve van de Eenheid Secretariaten Medische Tuchtcolleges (EST) € 2,5 miljoen overgeboekt van materiële uitgaven kerndepartement naar eigen personeel kerndepartement (€ 2,4 miljoen) en inhuur externen (€ 0,1 miljoen). Het betreft een correctie van uitgaven die bij de ontwerpbegroting (TK 33 400 XVI, nr. 1 en 2) als materiële uitgaven waren geboekt in plaats van personele uitgaven. In het kader van de informatiseringsagenda is € 2,1 miljoen overgeboekt van ICT (materieel) naar inhuur externen (personeel).

2. Materiële uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 25,7 miljoen plaatsgevonden op materiële uitgaven kerndepartement. Daarvan heeft circa € 35,0 miljoen betrekking op de oprichting van de tijdelijke projectdirectie ALT. Er is van artikel 9 (Algemeen) € 2,9 miljoen overgeboekt voor overige materiële uitgaven en € 1,5 miljoen voor ICT. Daarnaast is op basis van een desaldering van de apparaatsontvangsten van de projectdirectie ALT € 30,6 miljoen geboekt op overig materieel.

Van de overige € 9,3 miljoen betreft € 2,1 miljoen een correctie van uitgaven voor de informatiseringsagenda die bij ontwerpbegroting als ICT-uitgaven (materieel) in plaats van inhuur externen (personeel) zijn geboekt. Daarnaast heeft er een overboeking naar personele uitgaven kerndepartement van € 2,5 miljoen plaatsgevonden voor de Eenheid Secretariaten Medische Tuchtcolleges (EST). De overige mutaties bedragen circa € 4,7 miljoen.

3a en 3b. Personele en materiële uitgaven inspecties

Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)

Bij de IGZ heeft een herverdeling van de middelen over de budgetten plaatsgevonden.

Het budget voor eigen personeel is per saldo met een bedrag van circa € 2,1 miljoen verlaagd. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget voor inhuur externen.

Daarnaast is € 11,9 miljoen overgeboekt van eigen personeel naar overig materieel (€ 5,1 miljoen), ICT (€ 1,6 miljoen) en de bijdrage aan SSO’s (€ 5,2 miljoen).

4a en 4b. Personele en materiële uitgaven SCP en raden

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

De apparaatsuitgaven van CCMO stonden in de begroting ten onrechte op artikel 1 geraamd. Bij de eerste suppletoire begroting is dit hersteld. Circa € 1,4 miljoen is overgeboekt van artikel 1 (Volksgezondheid) naar artikel 10.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Met deze desaldering van € 2,0 miljoen wordt het SCP in staat gesteld om kosten te maken anticiperend op betalingen door derden.

Ontvangsten

In verband met de oprichting van de tijdelijke projectdirectie ALT is de ontvangstenraming met € 30,6 miljoen verhoogd in verband met verwachte ontvangsten uit onderlinge dienstverlening tussen de projectdirectie ALT met het RIVM (€ 29,9 miljoen) en het Planbureau voor de Leefomgeving (€ 0,7 miljoen). Zie ook de toelichting ad 2 Materiële uitgaven kerndepartement.

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 11 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

– 26.659

– 9.700

32.279

– 4.080

9.459

16.549

6.778

– 5.478

                 

Uitgaven

– 26.659

– 9.700

32.279

– 4.080

9.459

16.549

6.778

– 5.478

                 

1. Loonbijstelling

790

0

21.987

22.777

21.855

21.414

20.941

20.884

2. Prijsbijstelling

26.130

– 9.700

– 16.164

266

– 9.396

– 11.995

– 12.293

– 12.492

3. Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Taakstelling

– 53.579

0

26.456

– 27.123

– 3.000

7.130

– 1.870

– 13.870

                 

Ontvangsten

5.000

0

0

5.000

0

0

0

0

Toelichting mutaties amendementen

2. Prijsbijstelling

Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is amendement 33 400 XVI, nr. 47 aangenomen. Met dit amendement wordt de in 2013 voorgenomen korting op het budget van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet doorgevoerd. Ter uitvoering van dit amendement zijn gereserveerde middelen voor de prijsbijstelling (artikel 11) ingezet voor de verhoging van het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag van artikel 1 (Volksgezondheid) met € 4,2 miljoen.

Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is amendement 33 400 XVI, nr. 48 aangenomen. Met dit amendement worden extra middelen aan de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) toegekend ten behoeve van extra toezicht en de verbetering van de werkwijze en organisatie. Ter uitvoering van dit amendement zijn gereserveerde middelen voor de prijsbijstelling (artikel 11, Nominaal en onvoorzien) ingezet voor de verhoging van het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag van artikel 10 (Apparaatsuitgaven, personele uitgaven inspecties (IGZ)) met € 5,5 miljoen.

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Uitgaven

1. Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2013 bestaat uit kader Rijksbegroting in enge zin (R) € 22,1 miljoen, kader Zorg (Z) € 0,5 miljoen en € 0,08 kader kader Niet behorend tot enige ijklijn (N).

2. Prijsbijstelling

De na verwerking van de amendementen 33 400 XVI, nrs. 47 en 48 resterende prijsbijstelling tranche 2012 kader Rijksbegroting (R) is ingezet voor VWS-brede problematiek.

De prijsbijstelling tranche 2012 kader Zorg (Z) van € 11,3 miljoen is toebedeeld aan artikel 4 (Zorgbreed beleid) voor het Opleidingsfonds (€ 1,1 miljoen) en Caribisch Nederland (€ 0,2 miljoen) en artikel 8 (Tegemoetkoming specifieke kosten) voor de Wtcg € 9,9 miljoen.

De prijsbijstelling tranche 2012 kader Niet behorend tot enige ijklijn (N) is toebedeeld aan artikel 1 (Volksgezondheid) (€ 0,08 miljoen).

4. Taakstelling

Ova-compensatie

De meerjarige nullijn voor de collectieve sector heeft erin geresulteerd dat VWS het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) compenseert voor het toekennen van ova-compensatie voor Academische Ziekenhuizen. Het gaat hier om de structurele doorwerking van de tranches 2012 en 2013. De uitgaven 2013 worden ten laste gebracht van de begroting (€ 12,9 miljoen), het structurele deel wordt op het BKZ opgevoerd.

Rijksbrede taakstelling regeerakkoord

In het regeerakkoord is een Rijksbrede taakstelling opgenomen van € 0,4 miljard in 2016, € 0,9 miljard in 2017 en € 1,1 miljard structureel. Het VWS-aandeel in deze taakstelling bedraagt € 9 miljoen in 2016, € 21 miljoen in 2017 en € 26 miljoen structureel.

Aanpassen taakstellende onderuitputting

Ten einde de taakstellende onderuitputting terug te brengen, wordt deze in 2013 (en structureel vanaf 2015) verlaagd met € 10,1 miljoen.

3. Financieel Beeld Zorg

1. Inleiding

In lijn met de opzet van de ontwerpbegroting 2013, heeft de 1e suppletoire begroting 2013 een flinke verandering ondergaan. Deze verandering heeft ertoe geleid dat de informatie inzichtelijker en gedetailleerder is geworden. In de 1e suppletoire begroting 2013 worden de ontwikkelingen binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven afzonderlijk toegelicht.

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2012 (zoals gepresenteerd in het jaarverslag 2012, dat op 15 mei is verschenen), geeft deze paragraaf de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten die voor 2013 worden voorzien.

Dit deel van de 1e suppletoire begroting 2013 bestaat uit de volgende paragrafen:

 • 1. Inleiding

 • 2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2013

 • 3. Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2013

  • 3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2013

  • 3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2013

  • 3.3. Verticale ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en -ontvangsten 2013

  • 3.4. Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2013

 • 4. Mutaties per sector

 • 5. Verdieping in de BKZ-sectoren

  • 5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

  • 5.2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

  • 5.3. Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten

2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2013

Bij de start van het Kabinet-Rutte-Asscher is het BKZ voor de periode 2013–2017 vastgesteld (Startnota vergaderjaar 2012–2013 (TK 33 400, nr. 18)). Het BKZ is het kader waarbinnen de zorguitgaven moeten blijven in overeenstemming met de afspraken in het kabinet. De BKZ-uitgaven bestaan uit de zorguitgaven op grond van de Zvw en de AWBZ. Een deel van de begrotingsuitgaven van VWS wordt ook toegerekend aan het BKZ. Tot deze categorie horen een deel van de uitgaven aan de zorgopleidingen, de uitgaven aan algemene tegemoetkomingen in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de uitgaven voor zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland. Deze uitgaven worden op de VWS-begroting verantwoord. Verder vallen onder de BKZ-uitgaven middelen die via andere begrotingshoofdstukken beschikbaar komen. Het gaat hierbij om de middelen die via het Gemeentefonds worden uitgekeerd aan gemeenten voor uitgaven voor huishoudelijke hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ten slotte zijn er bedragen gereserveerd op de aanvullende post voor onder meer loon- en prijsbijstelling voor de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven.

Er is een bruto en netto-BKZ. Het brutoBKZ betreft het totaal van de hierboven beschreven uitgaven. Het netto-BKZ is het brutoBKZ minus de eigen bijdragen (bijvoorbeeld het gerealiseerde verplicht eigen risico).

Tabel 1 laat de ontwikkeling zien van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven over de 1e suppletoire begroting 2013.

Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2013

1. BKZ Startnota

66.181

2. Prijs- nationale bestedingen

– 368

3. IJklijnmutaties

– 5

4. BKZ stand 1e suppletoire begroting 2013

65.8091

5. Netto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2013

65.680

6. Overschrijding van de netto-BKZ-uitgaven t.o.v. het BKZ stand 1e suppletoire begroting 2013 (6=5–4)

– 129

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ

X Noot
1

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Het BKZ verandert gedurende een kabinetsperiode in principe niet meer, afgezien van de nominale bijstellingen en ijklijnmutaties. De nominale bijstelling is het aanpassen van het kader aan de ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen (pNB). Hierdoor beweegt het kader mee met een hogere of lagere prijsontwikkeling. Het BKZ is ten opzichte van de Startnota als gevolg van de nominale ontwikkelingen met € 368 miljoen verlaagd. Als gevolg van de ijklijnmutaties is het BKZ met € 5 miljoen verlaagd. De netto BKZ-uitgaven zijn ten tijde van de 1e suppletoire begroting 2013 gedaald (zie tabel 3). Hierdoor is het BKZ met € 129 miljoen onderschreden.

Tabel 2 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het BKZ in 2013 vanaf de stand vastgesteld bij Startnota. Sinds de Startnota is het kader onderschreden met € 129 miljoen.

Tabel 2 Kadertoets BKZ 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2013

Kadertoets BKZ Startnota

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 129

Kadertoets BKZ 1e suppletoire begroting 2013

– 129

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ

3. Ontwikkelingen van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2013

Paragraaf 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2013 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron zien. In paragraaf 3.1 is de verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen te zien. De verdieping per sector vindt plaats in paragraaf 3.2, 3.3 en 3.4 en in de verdiepingsparagraaf 5.

3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2013

Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2013 de verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen zien.

Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2013

brutoBKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2013

70.471,9

   

Totaal mutaties

– 226,4

   

brutoBKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2013

70.245,5

   

BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2013

4.671,0

   

Totaal mutaties

– 105,6

   

BKZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2013

4.565,4

   

Netto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2013

65.800,9

Mutatie in de netto-BKZ-uitgaven

– 120,8

Netto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2013

65.680,1

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ

Ten opzichte van de ontwerpbegroting nemen de bruto BKZ-uitgaven af met circa € 226 miljoen en nemen de BKZ-ontvangsten af met circa € 106 miljoen. Daarmee nemen de netto BKZ-uitgaven ten opzichte van ontwerpbegroting 2013 per saldo af met € 121 miljoen.

3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2013

Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2013 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de Zvw zien. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 5.1.

Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2013

brutoZvw-uitgaven ontwerpbegroting 2013

41.049,9

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering zorguitgaven (zie tabel 4A)

– 450,3

Ramingsbijstelling kapitaallasten beschikbaarheidsbijdrage UMC's

14,4

Overige

– 3,9

   

Beleidsmatige mutaties

 

Tariefsaanpassing logopedie

19,9

Doelmatig voorschrijven medisch-specialisten

– 6,7

Overige

63,5

   

Technische en macro-economische mutaties

 

Macro-bijstellingen

48,6

Schuif tussen financieringsbronnen

– 71,7

Overige

– 2,3

   

Totaal mutaties

– 388,5

   

brutoZvw-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2013

40.661,4

   

Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2013

2.851,6

Beleidsmatige mutaties

 

Eigenbijdrage GGZ/verpleegdag

– 145,0

   

Totaal mutaties

– 145,0

   

Zvw-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2013

2.706,6

   

Netto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2013

38.198,3

Mutatie in de netto-Zvw-uitgaven

– 243,5

Netto-Zvw-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2013

37.954,8

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ

Ten opzichte van de ontwerpbegroting nemen de bruto Zvw-uitgaven af met circa € 389 miljoen en nemen de Zvw-ontvangsten af met circa € 145 miljoen. Daarmee nemen de netto Zvw-uitgaven ten opzichte van ontwerpbegroting 2013 per saldo af met circa € 244 miljoen.

Mee- en tegenvallers

Actualisering Zvw-uitgaven

Tabel 4A Actualisering Zvw-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)
 

2013

Eerstelijnszorg

– 0,5

Medisch-specialistische zorg

17,4

Ziekenvervoer

– 5,0

Genees- en hulpmiddelen

– 696,6

Grensoverschrijdende zorg

217,6

Multidisciplinaire zorgverlening

18,2

Overige

– 1,4

Totaal

– 450,3

Bron: VWS, NZa productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens, CVZ (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

Op basis van voorlopige realisatiegegevens van de NZa en het CVZ zijn de zorguitgaven 2012 geactualiseerd. Uit deze actualisering volgt per saldo een onderschrijding van circa € 450 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder nader toegelicht. In verdiepingsparagraaf 5.1 is de actualisering van de Zvw-uitgaven verder per sector toegelicht.

Geneesmiddelen

Uit cijfers van het CVZ over 2012 komt naar voren dat de uitgaven aan geneesmiddelen aanzienlijk lager waren dan waarvan is uitgegaan bij het opmaken van de ontwerpbegroting 2013. Het geneesmiddelenbeleid gaat uit van een eenduidige en consistente visie, die in lijn is met de uitgangspunten en verantwoordelijkheidsverdeling in het zorgstelsel. Door een samenhangend geheel van maatregelen (onder andere door het afsluiten van convenanten met het veld, het geven van bevoegdheid tot het voeren van preferentiebeleid en vrij onderhandelbare tarieven apotheekhoudenden) en het inkoopbeleid van zorgverzekeraars, zijn de zorguitgaven beduidend lager dan geraamd.

De onderschrijding over 2012 kan deels worden verklaard doordat verzekeraars lagere prijzen dan verwacht voor dienstverlening van de apothekers en geneesmiddelen die apothekers afleveren hebben afgesproken. Ook zijn de prijzen voor geneesmiddelen lager uitgevallen door intensivering en uitbreiding van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. Het gaat om een structurele opbrengst van ruim € 600 miljoen.

Hulpmiddelen

Op basis van CVZ-gegevens blijkt een onderschrijding bij de hulpmiddelen van € 89 miljoen in 2012. Deze onderschrijding wordt structureel verondersteld. De groei van de uitgaven was in de eerste helft van 2012 een stuk lager dan de gemiddelde jaarlijkse groei over de periode 2007 t/m 2011. Deze lagere groei lijkt vooral te komen door een daling in het volume. De onderschrijding kan deels worden verklaard doordat zorgverzekeraars doelmatiger zijn gaan inkopen. Daarnaast hebben de zorgverzekeraars voor verbandmiddelen de regels voor vergoeding strenger gehandhaafd. Verder is incontinentiemateriaal doelmatiger ingekocht.

Grensoverschrijdende zorg

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 blijkt een overschrijding van € 218 miljoen in 2013. De overschrijding wordt structureel verondersteld. De overschrijding doet zich zowel bij de uitgaven binnen als buiten het macroprestatiebedrag voor.

Ramingsbijstelling kapitaallasten beschikbaarheidsbijdrage UMC's

Per 2013 is er een beschikbaarheidsbijdrage ingesteld ten behoeve van de vergoeding van de kapitaallasten die samenhangen met de publieke functie van academische ziekenhuizen. Deze beschikbaarheidsbijdrage maakt onderdeel uit van het kader instellingen medisch specialistische zorg. Als gevolg van een aanpassing van de raming wordt het beschikbare kader in 2013 opwaarts bijgesteld. Gedurende het jaar is inpassing binnen het beschikbare kader niet mogelijk. Daarom vindt een opwaartse bijstelling plaats.

Overige

Deze post is het saldo van verschillende mee- en tegenvallers.

Beleidsmatige mutaties

Tariefsaanpassing logopedie

Dit betreft een tariefsverhoging (totale meerkosten € 34,2 miljoen) die in drie stappen (2012–2014) wordt doorgevoerd. De verhoging over 2013 betreft € 19,9 miljoen. Uit het kostenonderzoek van de NZa is naar voren gekomen dat de tarieven sinds 1984 niet meer zijn herijkt en dat de bestaande rekennorm te krap is voor de huidige logopedische praktijkvoering.

Doelmatig voorschrijven medisch specialisten

Het niet gerealiseerde deel (€ 6,7 miljoen) van de afgesproken besparing doelmatig voorschrijven 2012 is op het kader vrijgevestigd medisch specialisten in 2013 in mindering gebracht.

Overige

Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties.

Technische en macro-economische mutaties

Macro-bijstellingen

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB).

Schuif tussen financieringsbronnen

Dit is een schuif tussen financieringsbronnen.

Overige

Deze post is het saldo van verschillende technische mutaties.

Ontvangsten

Eigen bijdrage ggz/verpleegdag

De eigen bijdrage in de tweedelijns ggz komt per 2013 geheel te vervallen; daarnaast wordt de invoering van de eigen bijdrage van € 7,50 per verpleegdag in instellingen voor medisch-specialistische zorg teruggedraaid. Dit leidt in totaal tot een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten met € 145 miljoen. Deze € 145 miljoen is het saldo van het vervallen van eigen bijdragen van € 200 miljoen en het vervallen van de beoogde compensatieregeling die € 55 miljoen zou kosten.

3.3. Verticale ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en -ontvangsten

Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2013 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de AWBZ zien. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 5.2.

Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en -ontvangsten 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2013

brutoAWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2013

27.295,6

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering zorguitgaven (zie tabel 5A)

285,5

   

Beleidsmatige mutaties

 

Compensatie Wmo extramuraliseren zzp's

– 15,0

Volume-indexering Wmo

– 29,6

   

Technische en macro-economische mutaties

 

Macro-bijstellingen

– 29,0

Schuif tussen financieringsbronnen

71,7

Nominaal beeld

– 100,0

Overige

– 64,0

   

Totaal mutaties

119,6

   

brutoAWBZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2013

27.415,1

   

AWBZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2013

1.819,4

Mee-en tegenvallers

 

Eigen bijdrage AWBZ

39,4

Ramingbijstelling vermogensinkomensbijtelling

17,0

Verzachten vermogensinkomensbijtelling

– 17,0

   

Totaal mutaties

39,4

   

AWBZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2013

1.858,8

   

Netto-AWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2013

25.476,2

Mutatie in de netto-AWBZ-uitgaven

80,2

Netto-AWBZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2013

25.556,3

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ

Ten opzichte van de ontwerpbegroting nemen de bruto AWBZ-uitgaven toe met circa € 120 miljoen en nemen de AWBZ-ontvangsten toe met circa € 39 miljoen. Daarmee nemen per saldo de netto AWBZ-uitgaven ten opzichte van ontwerpbegroting 2013 toe met circa € 80 miljoen.

Mee- en tegenvallers

Actualisering AWBZ-uitgaven

Tabel 5A Actualisering AWBZ-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)
 

2013

Zorg in natura

285,5

Totaal

285,5

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ

Zorg in natura door AWBZ-instellingen

Op basis van gegevens van de NZa en het CVZ zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd. Uit deze actualisering volgt per saldo een overschrijding van € 286 miljoen. De achtergrond hiervan is een stijging van verleende zorg en toegenomen kapitaallasten vanwege eerder in gebruik genomen nieuwe capaciteit

Beleidsmatige mutaties

Compensatie Wmo extramuraliseren zzp's

Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de decembercirculaire 2012 van het Gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte zzp’s in de AWBZ voor nieuwe cliënten. Dit betreft een incidentele toevoeging. De effecten voor latere jaren worden nog in beeld gebracht.

Volume-indexering Wmo

Dit betreft de overheveling van de volume-indexatie Wmo naar het Gemeentefonds.

Technische en macro-economische mutaties

Macro-bijstellingen

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB).

Schuif tussen financieringsbronnen

Dit is een schuif tussen financieringsbronnen.

Nominaal beeld

Dit betreft een meevaller in het nominaal beeld van de AWBZ. De beschikbare middelen ter compensatie van de nominale ontwikkeling blijken groter dan de benodigde middelen.

Overige

Deze post is het saldo van verschillende mutaties.

Ontvangsten

Eigen bijdrage AWBZ

Op basis van de CVZ-jaarcijfers doet zich in 2012 een ontvangstenmeevaller voor bij de eigen bijdragen AWBZ. Deze meevaller wordt structureel verondersteld.

Ramingbijstelling vermogensinkomensbijtelling

De opbrengst van het verhogen van de vermogensinkomensbijtelling in het regeerakkoord is hoger dan geraamd. Deze meeropbrengst wordt ingezet voor de verzachting van deze maatregel.

Verzachten vermogensinkomensbijtelling

De vermogensinkomensbijtelling uit het regeerakkoord van het Kabinet-Rutte-Verhagen en het Begrotingsakkoord 2013 wordt gericht verzacht.

3.4. Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten

Tabel 6 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2013 de verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 5.3.

Tabel 6 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde-uitgaven en -ontvangsten 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2013

brutobegrotingsgefinancierde-uitgaven ontwerpbegroting 2013

2126,4

Beleidsmatige mutaties

 

Compensatie Wmo extramuraliseren zzp's

15,0

Volume-indexering Wmo

29,7

Tegemoetkomingen Wtcg

3,4

Zorgkosten Caribisch Nederland

12,9

Overige

– 0,2

   

Technische en macro-economische mutaties

 

Macro-bijstellingen

– 7,3

Inhouden prijsbijstelling 2013

– 10,9

   

Totaal mutaties

42,6

   

brutobegrotingsgefinancierde-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2013

2.169,0

   

Begrotingsgefinancierde-ontvangsten ontwerpbegroting 2013

0,0

   

Totaal mutaties

0,0

   

Begrotingsgefinancierde-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2013

0,0

   

Netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven ontwerpbegroting 2013

2.126,4

Mutatie in de netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven

42,6

Netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2013

2.169,0

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ

De netto-begrotingsgefinancierde uitgaven nemen ten opzichte van ontwerpbegroting 2013 toe met circa € 33 miljoen. Dit is het saldo van de mutaties in de brutobegrotingsgefinancierde-uitgaven en -ontvangsten.

Beleidsmatige mutaties

Compensatie Wmo extramuraliseren zzp's

Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de decembercirculaire 2012 van het Gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte zzp’s in de AWBZ voor nieuwe cliënten. Dit betreft een incidentele toevoeging. De effecten voor latere jaren worden nog in beeld gebracht.

Volume-indexering Wmo

Dit betreft de overheveling van de volume-indexatie Wmo naar het Gemeentefonds.

Tegemoetkomingen Wtcg

Van het CAK zijn gegevens ontvangen met betrekking tot in 2012 toegekende tegemoetkomingen. Op basis van deze gegevens, een inschatting van budgettaire gevolgen van beleidswijzigingen en uitspraken van de rechter dient de raming van de Wtcg-uitgaven voor de komende jaren te worden bijgesteld met € 3,4 miljoen.

Zorgkosten Caribisch Nederland

De uitgaven voor de zorg in Caribisch Nederland waren voor 2012 € 83 miljoen. Oorspronkelijk was voor 2012 ruim € 40 miljoen in de begroting geraamd. De structurele doorwerking in 2013 van deze groei, gecorrigeerd voor een zestal maatregelen die deze groei moeten afremmen, leidt tot een bijstelling van de uitgaven met € 12,9 miljoen.

Overige

Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties.

Technische en macro-economische mutaties

Macro-bijstellingen

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB).

Inhouden prijsbijstelling 2013

De prijsbijstelling voor het begrotingsgefinancierde BKZ tranche 2013 wordt voor het jaar 2013 volledig ingehouden.

4. Mutaties per sector

Tabel 7 geeft de mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2013 tot aan de 1e suppletoire begroting 2013 op sector niveau weer. De mutaties over 2013 worden in de verdiepingsparagraaf 5 verder toegelicht.

Tabel 7 BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2013 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

Stand ontwerpbegroting 2013

Mutaties1e suppletoire begroting 2013

Stand 1e suppletoire begroting 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Zorgverzekeingswet (Zvw)

             

Eerstelijnszorg

4.293,8

46,7

4.340,5

42,5

42,5

42,5

42,5

Medisch-specialistische zorg

21.725,8

27,9

21.753,7

32,5

462,5

462,5

432,5

Ziekenvervoer

598,5

22,4

620,9

22,4

22,4

22,4

22,4

Geneesmiddelen

5.410,6

– 607,2

4.803,4

– 612,2

– 612,2

– 612,2

– 612,2

Hulpmiddelen

1.676,8

– 89,4

1.587,4

– 89,4

– 89,4

– 89,4

– 89,4

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.153,2

0,0

4.153,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Opleidingen

997,6

0,0

997,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Overige 2

1.015,4

243,8

1.259,2

243,8

243,8

243,8

243,8

Nominaal en onverdeeld

1.178,3

– 32,7

1.145,5

101,1

558,7

– 663,3

– 2.304,9

brutoZvw-uitgaven

41.049,9

– 388,5

40.661,4

– 259,2

628,4

– 593,7

– 2.265,2

Eigen risico Zvw

2.623,4

56,2

2.679,6

256,2

316,2

316,2

316,2

Eigen bijdrage Zvw

228,2

– 201,2

27,0

– 177,2

– 177,2

– 177,2

– 177,2

Zvw-ontvangsten

2.851,6

– 145,0

2.706,6

79,0

139,0

139,0

139,0

Netto-Zvw-uitgaven

38.198,3

– 243,5

37.954,8

– 338,2

489,4

– 732,7

– 2.404,2

               

Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)

   

Volksgezondheid

113,5

21,1

134,6

21,1

21,1

21,1

21,1

Zorg in natura

22.717,4

713,8

23.431,2

721,3

– 892,7

– 906,4

– 917,0

Persoonsgebonden budgetten

2.567,9

0,0

2.567,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Mee-instellingen

172,6

0,0

172,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Opleidingen

25,7

0,0

25,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Overige 3

275,9

– 14,2

261,6

– 14,2

– 56,2

– 56,2

– 56,2

Nominaal en onverdeeld

1.422,5

– 601,1

821,4

– 915,2

– 1.470,2

– 2.330,6

– 3.551,9

brutoAWBZ-uitgaven

27.295,6

119,6

27.415,1

– 187,1

– 2.398,1

– 3.272,1

– 4.504,0

Eigen betalingen AWBZ

1.819,4

39,4

1.858,8

69,4

224,4

234,4

234,4

AWBZ-ontvangsten

1.819,4

39,4

1.858,8

69,4

224,4

234,4

234,4

Netto-AWBZ-uitgaven

25.476,2

80,2

25.556,3

– 256,5

– 2.622,5

– 3.506,5

– 4.738,4

               

Begrotingsgefinancierd

             

Wmo (Gemeentefonds)

1.477,3

44,7

1.522,0

– 89,0

– 975,0

– 1.140,0

– 1.140,0

Zorgopleidingen (begroting VWS)

172,2

1,1

173,4

1,3

1,6

1,8

1,9

Wtcg (begroting VWS)

375,4

13,3

388,7

– 1,9

– 338,9

– 404,7

– 408,7

Zorg Caribisch Nederland (begroting VWS)

71,1

12,9

84,1

5,0

8,1

3,3

– 0,4

Loon- en prijsbijstelling (begroting VWS en Financiën)

30,3

– 29,5

0,8

– 18,1

17,0

28,2

48,0

brutobegrotingsgefinancierde-uitgaven

2.126,4

42,6

2.169,0

– 102,7

– 1.287,2

– 1.511,5

– 1.499,2

Terugontvangsten opleidingsfonds

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Begrotingsgefinancierde-ontvangsten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven

2.126,4

42,6

2.169,0

– 102,7

– 1.287,2

– 1.511,5

– 1.499,2

               

Totaal brutoBKZ-uitgaven

70.471,9

– 226,4

70.245,5

– 549,0

– 3.056,9

– 5.377,3

– 8.268,5

Totaal BKZ-ontvangsten

4.671,0

– 105,6

4.565,4

148,4

363,4

373,4

373,4

Totaal netto-BKZ-uitgaven

65.800,8

– 120,8

65.680,1

– 697,4

– 3.420,3

– 5.750,7

– 8.641,9

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ

X Noot
1

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

X Noot
2

Bij de Zvw zijn onder de post overige opgenomen de deelsectoren; grensoverschrijdende zorg en multidisciplinaire zorgverlening

X Noot
3

Bij de AWBZ zijn onder de post overige opgenomen de deelsectoren; beheerskosten/diversen AWBZ, tandheelkundige zorg AWBZ, Medisch specialistische zorg AWBZ en overige curatieve zorg AWBZ.

De mutaties in de jaren 2014 tot en met 2017 hangen vooral samen met de verwerking van het regeerakkoord, die ook reeds zijn gemeld via de Startnota. Verder is de doorwerking opgenomen van bijstellingen uit 2013 en de bijstelling van lonen en prijzen die resulteert uit verwerking van het Regeerakkoord en het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau. De gevolgen van de recent gesloten zorgafspraken zijn nog niet verwerkt.

5. Verdieping in de BKZ-sectoren

In deze verdiepingsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de uitgaven onder het BKZ. Deze verdiepingsparagraaf is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten en sluit hiermee aan bij de nieuwe presentatie van het BKZ (zie Financieel Beeld Zorg ontwerpbegroting 2013). De verdiepingsparagraaf heeft ten opzichte van vorig jaar flinke wijzigingen ondergaan. De mutaties worden vanaf dit jaar niet meer per artikel toegelicht maar per sector binnen de Zvw, AWBZ en begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten. Dit geeft een overzichtelijker en gedetailleerder beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg. De mutaties zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2013. De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: mee- en tegenvallers, beleidsmatige mutaties (intensiveringen en maatregelen) en technische en macro-economische mutaties.

De mee- en tegenvallers betreffen onder meer de actualisering van de zorguitgaven op basis van de meest recente cijfers van de NZa en het CVZ. De beleidsmatige mutaties betreffen de intensiveringen en maatregelen die het gevolg zijn van politieke prioriteitstelling. De macro-economische mutaties betreffen de raming van de loon- en prijsbijstelling op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB).

De technische mutaties betreffen voornamelijk herschikkingen en financieringsmutaties. Herschikkingen betreffen budgetneutrale verschuivingen tussen verschillende sectoren. Bij financieringsmutaties is sprake van een zeker tijdsverloop tussen het moment waarop de NZa de productieafspraken van partijen ontvangt en de verwerking daarvan in de budgetten en de bevoorschotting/declaraties van de instellingen. Als gevolg daarvan is het gebruikelijk dat de financiering binnen een jaargrens afwijkt van de uitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan zogeheten financieringsachterstanden of -voorsprongen. Deze verschillen worden in het daaropvolgende jaar verrekend. Tussen de jaren doen zich daardoor incidentele financieringsschuiven voor. Meerjarig gezien volgt de financiering echter de uitgaven.

5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw. In onderstaande tabel wordt het totaal van de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2013 en de 1e suppletoire begroting 2013 voor de Zvw weergegeven. In totaal is er bij de Zvw-uitgaven sprake van een daling van circa € 389 miljoen ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2013. Dit betreft voornamelijk de actualisering van de zorguitgaven in de curatieve zorg. Bij de Zvw-ontvangsten is sprake van een daling van € 145 miljoen. Dit is het gevolg van de afspraak in het regeerakkoord van het Kabinet-Rutte-Asscher om de eigen bijdrage in de tweedelijns ggz per 2013 af te schaffen en de invoering van de eigen bijdrage per verpleegdag terug te draaien. Verder wordt per sector ingegaan op de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2013 en de 1e suppletoire begroting 2013.

Tabel 8 Ontwikkeling van de Zvw-uitgaven per sector 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

2013

2013

2013

Eerstelijnszorg

     

Huisartsenzorg

2.394,1

11,5

2.405,6

Tandheelkundige zorg

729,1

4,6

733,7

Paramedische zorg

614,2

38,2

652,4

Verloskundige zorg

208,5

– 2,5

206,0

Kraamzorg

303,9

– 7,0

296,9

Dieetadvisering

44,0

1,9

45,9

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

4.293,8

46,7

4.340,5

       

Medisch-specialistische zorg

     

Instellingen voor medisch specialistische zorg

17.664,1

14,4

17.678,5

Vrijgevestigde medisch specialisten

2.106,6

– 6,7

2.099,9

Beschikbaarheidsbijdrage overig medisch-specialische zorg

71,2

0,0

71,2

Academische component

708,5

0,0

708,5

Geriatrische revalidatiezorg

817,0

0,0

817,0

Overig curatieve zorg

251,0

24,3

275,3

Mondziekten en kaakchirurgie

107,4

– 4,1

103,3

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

21.725,8

27,9

21.753,7

       

Ziekenvervoer

     

Ambulancevervoer

464,8

21,6

486,4

Overige ziekenvervoer

133,7

0,8

134,5

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

598,5

22,4

620,9

       

Genees- en hulpmiddelen

     

Geneesmiddelen

5.410,6

– 607,2

4.803,4

Hulpmiddelen

1.676,8

– 89,4

1.587,4

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

7.087,4

– 696,6

6.390,8

       

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

     

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.153,2

0,0

4.153,2

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

4.153,2

0,0

4.153,2

       

Opleidingen

     

Opleidingen

997,6

0,0

997,6

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

997,6

0,0

997,6

       

Overige

     

Grensoverschrijdende zorg (buitenland in mpb)

640,1

217,6

857,7

Multidisciplinaire zorgverlening

375,3

26,2

401,5

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

1.015,4

243,8

1.259,2

       

Nominaal en onverdeeld

     

Nominaal en onverdeeld

1.178,3

– 32,7

1.145,5

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

1.178,3

– 32,7

1.145,5

       

Totaal uitgaven 1e suppletoire begroting 2013

41.049,9

– 388,5

40.661,4

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Eerstelijnszorg

 

Huisartsenzorg

11,5

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

11,5

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 zijn de verwachte uitgaven aan huisartsenzorg in 2013 naar boven bijgesteld met € 11,5 miljoen.

 
   

Groeiruimte

De tranche 2013 is voor de huisartsen verwerkt in de begroting 2013.

 

Tandheelkunde

4,6

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

 

Betreft uitdeling groeiruimte tranche 2013.

4,6

   

Paramedische hulp

38,2

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

3,5

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 is bij de fysiotherapie en oefentherapie sprake van een kleine meevaller van € 0,6 miljoen in 2012. Bij de ergotherapie en logopedie is in 2012 sprake van een overschrijding van € 4,1 miljoen. Beide mutaties worden structureel verondersteld.

 
   

Beleidsmatige mutaties

 

Tariefsaanpassing logopedie

19,9

Dit betreft een tariefsverhoging (totale meerkosten € 34,2 miljoen) die in 3 stappen (2012–2014) wordt doorgevoerd. De verhoging over 2013 betreft € 19,9 miljoen. Uit het kostenonderzoek van de NZa is naar voren gekomen dat de tarieven sinds 1984 niet meer zijn herijkt en dat de bestaande rekennorm te krap is voor de huidige logopedische praktijkvoering.

 
   

Groeiruimte

 

Betreft uitdeling groeiruimte tranche 2013.

14,8

   

Verloskundige zorg

– 2,5

Mee- en tegenvallers

– 4,1

Actualisering

 

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 is bij de verloskundige zorg sprake van een onderschrijding van € 4,1 miljoen.

 
   

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

 

Betreft uitdeling groeiruimte tranche 2013.

1,6

   

Kraamzorgzorg

– 7,0

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

– 11,4

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 is bij de kraamzorg sprake van een onderschrijding van € 11,4 miljoen. Een belangrijke oorzaak is het lagere geboortecijfer dat in verband kan worden gezien met economische ontwikkelingen.

 
   

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

 

Betreft uitdeling groeiruimte tranche 2013.

4,4

   

Dieetadvisering

1,9

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

 

Betreft uitdeling groeiruimte tranche 2013.

1,9

   

Medisch-specialistische zorg

 
   

Instellingen voor medisch-specialistische zorg

14,4

Mee- en tegenvallers

 

Ramingsbijstelling kapitaallasten beschikbaarheidsbijdrage UMC's

14,4

Per 2013 is er een beschikbaarheidsbijdrage ingesteld ten behoeve van de vergoeding van de kapitaallasten die samenhangen met de publieke functie van academische ziekenhuizen. Deze beschikbaarheidsbijdrage maakt onderdeel uit van het kader instellingen medisch specialistische zorg. Als gevolg van een aanpassing van de raming wordt het beschikbare kader in 2013 opwaarts bijgesteld. Gedurende het jaar is inpassing binnen het beschikbare kader niet mogelijk. Daarom vindt een opwaartse bijstelling plaats.

 
   

Vrijgevestigde medisch specialisten

– 6,7

Beleidsmatige mutaties

 

Doelmatig voorschrijven medisch specialisten

 

Het niet gerealiseerde deel (€ 6,7 miljoen) van de afgesproken besparing doelmatig voorschrijven 2012 is op het kader vrijgevestigd medisch specialisten in 2013 in mindering gebracht.

– 6,7

   

Overige curatieve zorg

24,3

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

22,3

Deze sector bestaat vanaf 2012 voornamelijk uit de huisartsenlaboratoria. De afgelopen jaren was de groei in deze sector fors. De groeitrend lag boven de beschikbare groeiruimte waardoor regelmatig opwaartse bijstellingen nodig waren. Deze groeitrend lijkt vooralsnog niet te zijn afgevlakt waardoor zich per saldo een tegenvaller voordoet. Mogelijk hangt de groei van deze sector samen met substitutie vanuit de tweede-lijn.

 
   

Technische mutaties

 

Schuif tussen financieringsbronnen

2,0

   

Mondziekte en kaakchirurgie

– 4,1

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

– 4,9

De daling van € 4,9 miljoen ten opzichte van de vorige raming wordt verwacht bij de tandheelkundige specialistische zorg.

 
   

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

 

Betreft uitdeling groeiruimte tranche 2013.

0,8

   

Ziekenvervoer

 
   

Ambulancevervoer

21,6

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

 

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2013.

21,6

   

Overige ziekenvervoer

0,8

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

– 5,0

De CVZ cijfers over 2012 laten een meevaller van € 5 miljoen zien in 2013. Deze meevaller wordt tevens voor jaren 2013 en verder structureel verondersteld.

 
   

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

 

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2013.

5,8

   

Genees- en hulpmiddelen

 
   

Geneesmiddelen

– 607,2

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

– 607,2

Uit cijfers van het CVZ over 2012 komt naar voren dat de uitgaven aan geneesmiddelen aanzienlijk lager waren dan waarvan is uitgegaan bij het opmaken van de ontwerpbegroting 2013. Het geneesmiddelenbeleid gaat uit van een eenduidige en consistente visie, die in lijn is met de uitgangspunten en verantwoordelijkheidsverdeling in het zorgstelsel. Door een samenhangend geheel van maatregelen (onder andere door het afsluiten van convenanten met het veld, het geven van bevoegdheid tot het voeren van preferentiebeleid en vrij onderhandelbare tarieven apotheekhoudenden) en het inkoopbeleid van zorgverzekeraars, zijn de zorguitgaven beduidend lager dan geraamd.

De onderschrijding over 2012 kan deels worden verklaard doordat verzekeraars lagere prijzen dan verwacht voor dienstverlening van de apothekers en geneesmiddelen die apothekers afleveren hebben afgesproken. Ook zijn de prijzen voor geneesmiddelen lager uitgevallen door intensivering en uitbreiding van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. Het gaat om een structurele opbrengst van ruim € 600 miljoen.

 
   

Hulpmiddelen

– 89,4

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

– 89,4

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 blijkt een onderschrijding bij de hulpmiddelen van € 89 miljoen in 2012. Deze onderschrijding wordt structureel verondersteld. De groei van de uitgaven was in de eerste helft van 2012 een stuk lager dan de gemiddelde jaarlijkse groei over de periode 2007 t/m 2011. Deze lagere groei lijkt vooral te komen door een daling in het volume. De onderschrijding kan deels worden verklaard doordat zorgverzekeraars doelmatiger zijn gaan inkopen. Daarnaast hebben de zorgverzekeraars voor verbandmiddelen de regels voor vergoeding strenger gehandhaafd. Verder is incontinentiemateriaal doelmatiger ingekocht.

 
   

Overige

 
   

Grensoverschrijdende zorg

217,6

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

217,6

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 blijkt een overschrijding van € 218 miljoen in 2013. De overschrijding wordt structureel verondersteld. De overschrijding doet zich zowel bij de uitgaven binnen als buiten het macroprestatiebedrag voor.

 

Multidisciplinaire zorgverlening

26,2

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

18,2

Bij de multidisciplinaire zorg laten de cijfers over 2012 een overschrijding zien bij de beleidsregel geïntegreerde eerstelijnszorg en de ketens CVRM en COPD. De contractering van de keten Diabetes lijkt te stabiliseren.

 
   

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

 

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2013.

8,0

   

Nominaal en onverdeeld

– 32,7

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

 

Overige

– 1,4

   

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

– 63,5

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2013.

 
   

Macro-economische mutaties

 

Macro-bijstellingen

48,6

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB).

 
   

Technische mutaties

 

Dit is een schuif tussen financieringsbronnen

– 73,7

   

Overige

 

Deze post is het saldo van diverse mutaties.

57,3

Tabel 9 Ontwikkeling van de Zvw-ontvangsten per sector 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

     

2013

Ontvangsten Zvw

2.851,6

– 145,0

2.706,6

Totaal ontvangsten 1e suppletoire begroting 2013

2.851,6

– 145,0

2.706,6

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ

Toelichting ontvangsten-mutaties 1e suppletoire begroting

Beleidsmatige mutaties

– 145,0

Eigenbijdrage ggz/verpleegdag

– 145,0

De eigen bijdrage in de tweedelijns ggz komt per 2013 geheel te vervallen; daarnaast wordt de invoering van de eigen bijdrage van € 7,50 per verpleegdag in instellingen voor medisch-specialistische zorg teruggedraaid. Dit leidt in totaal tot een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten met € 145 miljoen. Deze € 145 miljoen is het saldo van het vervallen van eigen bijdragen van € 200 miljoen en het vervallen van de beoogde compensatieregeling die € 55 miljoen zou kosten.

 
5.2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de AWBZ. In onderstaande tabel wordt het totaal van de mutaties tussen ontwerpbegroting 2013 en de 1e suppletoire begroting 2013 voor de AWBZ weergegeven. In totaal is er bij de AWBZ-uitgaven sprake van een stijging van circa € 120 miljoen ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2013. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven bij de zorg in natura (€ 286 miljoen.). Bij de AWBZ-ontvangsten is sprake van een extra opbrengst van circa € 39 miljoen. Bij de toelichting wordt per sector ingegaan op de afzonderlijke mutaties tussen ontwerpbegroting 2013 en de 1e suppletoire begroting 2013.

Tabel 10 Ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven per sector 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

2013

2013

2013

Volksgezondheid

   

Preventieve zorg (Rijksvaccinatieprogramma)

113,5

21,1

134,6

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

113,5

21,1

134,6

       

Zorg in natura

     

Intramurale ggz

1.467,9

70,4

1.538,2

Intramurale ghz

4.980,0

144,0

5.124,0

Intramurale v&v

7.949,8

218,1

8.167,9

Extramurale zorg

4.013,5

– 18,6

3.994,9

Dagbesteding en vervoer

1.058,0

27,9

1.085,9

Kapitaallasten

2.140,2

53,0

2.193,2