Kamerstuk 33538-6

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Dossier: Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

Gepubliceerd: 14 maart 2013
Indiener(s): Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33538-6.html
ID: 33538-6

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 maart 2013

Hierbij bied ik u de Nota naar aanleiding van het verslag aan over wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (wijzigingswet kinderopvang 2013 (Kamerstuk 33 538, nr. 7)). Tevens ontvangt u bijgevoegd een Nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Wijzigingswet kinderopvang 2013 (Kamerstuk 33 538, nr. 8). Tot slot stuur ik Uw Kamer ter informatie het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk1.

Dit ontwerpbesluit zal zowel bij de Eerste als Uw Kamer worden voorgehangen zodra bovenvermeld wetsvoorstel is aanvaard in Uw Kamer.

Ik stuur u het ontwerpbesluit nu vast toe. De daarin opgenomen wijzigingen hangen samen met het bovenvermelde wetsvoorstel. Ik stel Uw Kamer hiermee in de gelegenheid om de inhoud van het ontwerpbesluit bij de behandeling van het bovenvermelde wetsvoorstel te betrekken.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher