Kamerstuk 33538-16

Reactie op het Actal-advies regeldruk in de kinderopvang

Dossier: Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

Gepubliceerd: 9 april 2013
Indiener(s): Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33538-16.html
ID: 33538-16

Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 april 2013

Hierbij zend ik u mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie mijn reactie aan Actal op het advies van 8 maart jongstleden rond de ervaren regeldruk in de kinderopvangbranche («Borging veiligheid en kwaliteit kindercentra kan met minder regeldruk»)1.

Omdat het Actal-advies ingaat op onderdelen van de Wijzigingswet kinderopvang 2013 heb ik uw Kamer toegezegd mijn reactie te zullen toezenden voorafgaand aan de plenaire behandeling van die Wijzigingswet in de week van 9 april.

Ik doe hiermee die toezegging gestand.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher