Gepubliceerd: 21 december 2012
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33507-4.html
ID: 33507-4

Nr. 4 NADER RAPPORT 1

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State)

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 19 december, aangeboden aan de Koningin door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 2 juli 2012, no. 12.001498, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 1 augustus 2012, no. W13.12.0222/III, bied ik U hierbij aan.

Het advies van de Afdeling advisering op het wetsvoorstel Veegwet VWS 2012 was blanco. De redactionele kanttekeningen van de Afdeling advisering zijn verwerkt, met uitzondering van het advies om in de Veegwet verwijzingen in de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet naar het College zorgverzekeringen te wijzigen in verwijzingen naar het Zorginstituut, bedoeld in het voorstel van wet tot Wijziging van de wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (Kamerstukken II 2011/12, 33 243, nrs. 1–3). Het ligt meer voor de hand om dit bij nota van wijziging op laatstgenoemd wetsvoorstel te doen.

Na ontvangst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is nog een beperkt aantal technische wijzigingen aan het wetsvoorstel toegevoegd:

  • ook aan artikel 41 AWBZ wordt een verwijzing naar het CAK toegevoegd (artikel I, onderdeel F);

  • in artikel 39 Zvw wordt een tweetal omissies hersteld (artikel II, onderdeel G);

  • in artikel 57, eerste lid, Zvw wordt een mogelijk verwarring wekkende verwijzing verbeterd (artikel II, onderdeel G);

  • in artikel 69 Zvw wordt een onbedoeld effect van het fasegewijs verhogen van de AOW-leeftijd voor zogenoemde «verdragsgerechtigden» gerepareerd (artikel II, onderdeel I);

  • in de Wet op de Jeugdzorg worden enkele artikelen gewijzigd waarmee uitvoering wordt gegeven aan gedane toezeggingen en wordt aangesloten bij de bestaande praktijk (artikelen XXII en XXXVIII);

  • de vaststelling van het noodzakelijk uitstel van het van kracht worden van de ambtelijke rechtspositie van medewerkers van het College bouw zorginstellingen en het College sanering zorginstellingen (artikel XXXXII);

  • enkele wetstechnische reparaties in de Drank- en Horecawet (artikel VII), de Gezondheidswet (artikel VIII), de Wet foetaal weefsel (artikel XVI) en de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (artikel XXXI).

Ik moge U, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers