Gepubliceerd: 15 februari 2013
Indiener(s): Paulus Jansen (SP)
Onderwerpen: verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33504-5.html
ID: 33504-5

Nr. 5 VERSLAG

Vastgesteld 15 februari 2013

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. Het verslag behandelt alleen die onderdelen waarover door de genoemde fracties inbreng is geleverd.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

Inleiding

Hoofdlijnen van het voorstel

Uitvoering en handhaving

Gevolgen

Consultatie

Inwerkingtreding

Artikelsgewijze toelichting

Inleiding

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van kentekenbewijzen. De leden van de VVD-fractie hebben nog wel een aantal vragen over het voorliggende wetsvoorstel.

De leden van de PvdA-fractie hebben met interesse kennisgenomen van het wetsvoorstel omtrent de wijziging van de Wegenverkeerswet. De leden van de PvdA-fractie verzoeken de regering om adequate voorlichtingsmaatregelen te treffen in de richting van de automobilist rondom de invoering van het nieuwe kentekenbewijs, waarbij nadrukkelijk ook de draagplicht van een geldig kentekenbewijs in het internationale verkeer zal worden belicht. Genoemde leden kunnen zich vinden in het afschaffen van de toonplicht van kentekenbewijzen op het moment dat het voor handhavers technisch mogelijk is om te allen tijde digitaal het kentekenregister te raadplegen. Deze leden zijn verheugd over het voorstel om naast de eigenaar of houder van een voertuig, ook de bestuurder aansprakelijk te stellen, indien een voertuig niet is goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg. Genoemde leden hebben nog enkele vragen en opmerkingen.

De leden van de PVV-fractie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard en hebben thans geen behoefte aan het stellen van vragen.

De leden van de SP-fractie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard. Genoemde leden ondersteunen de uitgangspunten van deze wijziging, maar hebben nog wel enkele vragen.

De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen. Deze leden wensen nog enkele vragen te stellen.

De leden van de D66-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Deze leden zijn het in grote lijnen eens met de inhoud van het wetsvoorstel, maar hebben nog enkele vragen en opmerkingen over de uitwerking hiervan.

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard en hebben thans geen behoefte aan het stellen van vragen.

De leden van de GroenLinks-fractie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard en hebben thans geen behoefte aan het stellen van vragen.

De leden van de SGP-fractie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard en hebben thans geen behoefte aan het stellen van vragen.

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard en hebben thans geen behoefte aan het stellen van vragen.

De leden van de 50PLUS-fractie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard en hebben thans geen behoefte aan het stellen van vragen.

Hoofdlijnen van het voorstel

Wijziging ten aanzien van wijze van tenaamstelling van voertuigen en invoering van het eendelig kentekenbewijs

De leden van de SP-fractie hebben nog de nodige vraagtekens bij het digitaliseren van de tenaamstelling van voertuigen. Wat is de reden om dit nu al in de wet op te nemen, terwijl er nog geen veilig digitaal systeem voor is ontwikkeld? Genoemde leden vragen op welke termijn er wel een veilig digitaal systeem gerealiseerd kan worden.

De leden van de CDA-fractie lezen dat de opzet van het systeem van de tenaamstelling van een voertuig verandert. Niet langer staat de aanvraag van een kentekenbewijs centraal, maar de aanvraag tot registratie. Dit betekent ook een herschikking en een verandering bij de handhavende instanties. Het is daarom van belang dat op het niveau van uitvoering en in de praktijk het nieuwe systeem werkt. Deze leden vragen op welke wijze de regering er zorg voor gaat dragen dat de handhavende instanties tijdig gereed zijn voor deze herschikking.

De leden van de D66-fractie lezen in de Memorie van Toelichting dat een aantal bepalingen in de wetswijziging is opgenomen ten aanzien van de toekomstige digitalisering van de tenaamstelling van kentekenbewijzen. Deze leden constateren dat de regering vanwege «vermindering van regelgeving» ervoor kiest om deze bepalingen nu al op te nemen in het voorliggende wetsvoorstel. Deze leden menen echter dat het hier niet gaat om vermindering van regelgeving. Met dit wetsvoorstel kiest de regering er immers voor om bepalingen op te nemen die (nog) niet in werking zijn getreden. Of deze bepalingen nu of te zijner tijd in de wet worden opgenomen, maakt immers geen verschil voor de hoeveelheid regelgeving. Daarnaast constateren genoemde leden dat er voor kan worden gekozen om de bepalingen niet in werking te laten treden als de verwachte technologische ontwikkelingen zich niet voordoen. Ook daarin zien deze leden niet dat er sprake is van vermindering van regelgeving, want in dat geval zou het toch logischer zijn deze bepalingen helemaal niet in de wet op te nemen. Deze leden vragen waar de regering dan op doelt wanneer zij spreekt over «vermindering van regelgeving».

Delegatie van de schorsingtermijn van de geldigheid van een kentekenbewijs naar ministeriële regeling

Met betrekking tot het schorsen van voertuigen vragen de leden van de VVD-fractie waarom betaald moet worden voor een schorsing. Is dit kostendekkend? Zijn alleen de administratieve kosten van een medewerker van de Dienst Wegverkeer (RDW) doorberekend bij de kosten die een burger kwijt is om een voertuig te schorsen?

De leden van de SP-fractie vragen of deze wetswijziging het ook mogelijk maakt om een voertuig te schorsen middels een algemene notariële volmacht.

Afschaffing toonplicht kentekenbewijs

De leden van de VVD-fractie lezen in de Memorie van Toelichting dat het invoeren van een kentekenbewijs op creditcardformaat onder andere als voordeel heeft dat het voor burgers makkelijker is een kentekenbewijs bij zich te dragen. Ook lezen deze leden dat er wordt gepleit voor het afschaffen van een toonplicht omdat dat zou leiden tot tijdswinst voor burgers. Burgers hoeven het kentekenbewijs niet meer bij zich te dragen. De leden van de VVD-fractie vragen of hier niet een tegenstrijdigheid in zit. Is het werkelijk een groot tijdsverlies om het kentekenbewijs in de nieuwe vorm mee te nemen?

Uitvoering en handhaving

De leden van de VVD-fractie vragen of de RDW op 1 januari 2014 is ingericht om kentekenbewijzen centraal uit te geven en tenaamstellingen op de juiste manier te registreren. Voorts hebben de leden van de VVD-fractie de vraag wanneer de benodigde wijzigingen in het kentekenregister zijn doorgevoerd. Worden de nieuwe kentekenbewijzen persoonsgebonden of blijven ze voertuiggebonden? Wat gebeurt er met het creditcardformaat kentekenbewijs als een burger een andere auto aanschaft? Kunnen meerdere voertuigen op één «kentekenkaart» staan?

De leden van de PvdA-fractie vragen of op 1 januari 2014 de RDW voldoende is ingericht om kentekenbewijzen centraal uit te geven. Genoemde leden vragen of het kentekenregister op die datum dan ook volledig operationeel is.

Ten aanzien van de wijziging van de tenaamstelling van voertuigen en het invoeren van een eenduidig kentekenbewijs merken de leden van de CDA-fractie op dat het gebruiksgemak door het nieuwe systeem toeneemt. Tegelijkertijd is het belangrijk om te zorgen voor een goede overgang en goede communicatie waarbij de regering verantwoordelijk is voor de RDW. Deze leden willen daarom van de regering weten of de RDW op 1 januari 2014 voldoende is ingericht om kentekenbewijzen centraal uit te geven en tenaamstellingen op de juiste manier te registreren. Garandeert de regering een vloeiende overgang?

De leden van de CDA-fractie vragen hoe lang de periode is tussen de aanvraag en het daadwerkelijk ontvangen van het kentekenbewijs. Kan de regering daarbij aangeven wanneer de benodigde wijzigingen in het kentekenregister operationeel en in orde zijn? Deze leden verzoeken de regering om nader in te gaan op de kostenbesparing die samengaat met een centralisering van het aanmaken van kentekenbewijzen en de distributie ervan.

Gevolgen

Financieel

De leden van de VVD-fractie en de SP-fractie vragen of het tarief van de eerste inschrijving voor de tenaamstelling van een kentekenbewijs stijgen. Zo ja, hoeveel en waarom?

De leden van de PvdA-fractie vragen de regering om inzicht te geven in de inkomstenderving van het Rijk door de invoering van het meerjarig schorsen van kentekenbewijzen. Genoemde leden vragen de regering hoe deze inkomstenderving zal worden opgevangen.

De leden van de CDA-fractie willen inzicht in het tarief van de eerste inschrijving voor de tenaamstelling van een kentekenbewijs. Kan de regering aangeven of ze een kostenstijging verwachten voor deze eerste inschrijving en zo ja, hoeveel? Deze leden wensen graag te weten op welke wijze wordt ingezet op kostenreductie (binnen de kaders voor de noodzakelijke veiligheid- en certificatievereisten).

Voorlichting

De leden van de VVD-fractie vragen hoeveel de voorlichting rondom de invoering van een nieuw kentekenbewijs gaat kosten.

De leden van de CDA-fractie benadrukken dat voorlichting essentieel is voor het welslagen van deze wetswijziging. Beginnersfouten of slechte communicatie moeten worden vermeden. Voorlichting is daarbij essentieel. Deze leden wensen eerst te weten hoeveel de voorlichting rondom de invoering van een eenduidig kentekenbewijs gaat kosten.

De leden van de CDA-fractie vragen om meer duidelijkheid over de visie van de regering op de noodzaak van een goed communicatieplan en wensen hier een uitgebreide toelichting op. Veel mensen krijgen namelijk te maken met het nieuwe systeem als ze een auto of motor verkopen, dan wel aankopen. Belangrijk is dat deze mensen goed weten wat ze moeten doen en wat ze wel en niet bij zich moeten hebben. Dit is ook belangrijk omdat er meerdere aanbieders voor registratie komen. Waar vroeger mensen automatisch dachten dat ze naar het postkantoor moesten, kunnen ze nu bij meerdere aanbieders terecht. Denkt de regering dat er organisaties komen die mensen voorspiegelen dat zij geregistreerd zijn, terwijl ze dat niet zijn? Op welke wijze wordt hierbij in de voorlichting rekening mee gehouden?

Consultatie

De leden van de VVD-fractie vragen hoe de Nederlandse politie geïnformeerd is over deze wetswijziging en dan met name over het voornemen om de toonplicht af te schaffen. Hoe heeft de Nederlandse politie gereageerd op het voorliggende wetsvoorstel?

De leden van de CDA-fractie wensen de belangrijke rol van de Nederlandse politie bij de controle en naleving te onderstrepen. Deze leden vragen de regering aan te geven of de Nederlandse politie is geconsulteerd over dit wetsvoorstel en over de uitvoering. Indien dit niet het geval mocht zijn, wensen deze leden te vernemen waarom dit niet is gebeurd. Is de regering van mening dat juist de politie op de hoogte moet zijn van de wettelijke bepalingen en dat de politie de regering kan informeren over de praktijk van handhaving en controles?

Inwerkingtreding

De leden van de PvdA-fractie zien graag een onderbouwing voor de verwachting van de regering dat controlerende instanties vanaf 2015 over technische hulpmiddelen beschikken om bij controles ter plekke het kentekenregister te raadplegen.

De leden van de CDA-fractie merken op dat een aantal zaken in lagere wetgeving wordt geregeld. Ook wordt er nu een wettelijke grondslag gecreëerd voor iets wat in de toekomst technisch gezien mogelijk wordt. Deze leden vragen de regering om nader in te gaan op het voornemen om de Kamer te informeren over de uitwerking van het wetsvoorstel via lagere wetgeving. Kan de regering daarbij aangeven hoe zij dit van plan is?

De leden van de CDA-fractie verzoeken de regering nader te onderbouwen waarom ze verwacht dat handhavende instanties vanaf 2015 wel online en te allen tijde toegang kunnen hebben tot het kentekenregister. Ook vragen deze leden meer informatie over wat er moet gebeuren voordat dit kan worden gerealiseerd. Deze leden verzoeken de regering ook in te gaan op de informatievoorziening richting de Kamer. Hoe wordt de Kamer hierover verder geïnformeerd, aangezien er nu al wel een mogelijkheid in de wetgeving wordt gecreëerd?

De leden van de D66-fractie vragen op welke wijze de Kamer zal worden betrokken bij de inwerkingtreding van bepalingen in lagere wetgeving, ter uitwerking van dit wetsvoorstel. Heeft de Kamer hier te zijner tijd nog zeggenschap over? Zo ja, welke zeggenschap?

De leden van de D66-fractie vragen hoe en onder welke voorwaarden wordt bepaald dat de benodigde beveiliging voor fraudebestendige identificatie voldoende is, zodat de bepalingen die in deze wetswijziging zijn opgenomen in werking kunnen treden. Wordt de Kamer betrokken bij dit oordeel? Kan de regering aangeven hoe deze bepalingen zich verhouden tot andere dossiers en processen waarbij gebruik wordt gemaakt van een identificatiesysteem?

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, onderdeel E

De leden van de VVD-fractie vragen hoe de regering voornemens is ook de bestuurder, naast de eigenaar of houder van een voertuig, aansprakelijk te stellen, indien een voertuig niet is goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg. Gaat de aansprakelijkheid ook gelden voor bestuurders van huur- of bedrijfsvoertuigen?

De voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, Paulus Jansen

Adjunct-griffier van de commissie, De Bruin