Kamerstuk 33503-8

Amendement van het lid Jacobi over het mogelijk maken dat alle rijksuitgaven op het gebied van waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit uit het deltafonds worden bekostigd

Dossier: Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving)

Gepubliceerd: 30 september 2013
Indiener(s): Lutz Jacobi (PvdA)
Onderwerpen: natuur en milieu water
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33503-8.html
ID: 33503-8

86,6 %
13,4 %

50PLUS

CDA

PvdD

GL

PvdA

CU

SGP

VVD

PVV

D66

SP


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID JACOBI

Ontvangen 30 september 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel I, onderdeel Xa, worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

Xb

Artikel 7.22a, tweede lid, van de Waterwet komt te luiden:

  • 2. Het deltafonds heeft ten doel de financiering en bekostiging van:

    • a. maatregelen en voorzieningen ter voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;

    • b. maatregelen en voorzieningen ter bescherming of verbetering van de chemische of ecologische kwaliteit van watersystemen;

    • c. het inwinnen, bewerken en verspreiden van met de onderdelen a en b samenhangende gegevens en het verrichten van met de onderdelen a en b samenhangende onderzoeken.

Xc

Artikel 7.22d van de Waterwet wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, vervalt «in verband met de opgaven, bedoeld in artikel 4.9, tweede lid,»;

2. In het eerste lid, onder b, vervalt «, voor zover deze onderdeel uitmaken van de opgaven, bedoeld in artikel 4.9, tweede lid, onderdeel a, en»;

3. In het tweede lid, aanhef, vervalt «in verband met de opgaven, bedoeld in artikel 4.9, tweede lid,»;

4. In het tweede lid, onder b, vervalt «, voor zover deze onderdeel uitmaken van de opgaven, bedoeld in artikel 4.9, tweede lid, onderdeel a»;

5. In het vijfde lid wordt «voorzieningen als bedoeld in artikel 7.22a, tweede lid, onderdeel a,» vervangen door: «voorzieningen als bedoeld in artikel 7.22a, tweede lid, onderdelen a en b,» en «het doen van onderzoek als bedoeld in artikel 7.22a, tweede lid, onderdeel b,» vervangen door: het doen van onderzoek als bedoeld in artikel 7.22a, tweede lid, onderdeel c,.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe mogelijk te maken dat alle rijksuitgaven op het gebied van waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit uit het deltafonds worden bekostigd. Daardoor is het mogelijk om op basis van het deltafonds integrale projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren.

Jacobi