Kamerstuk 33498-8

Amendement van het lid Kooiman over een evaluatie van het wetsvoorstel na 3 jaar

Dossier: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht

Gepubliceerd: 27 mei 2013
Indiener(s): Nine Kooiman (SP)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33498-8.html
ID: 33498-8
Wijzigingen: 33498-12

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID KOOIMAN

Ontvangen 27 mei 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel IV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IVa

Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

De invoering van het adolescentenstrafrecht is een belangrijke ontwikkeling. Indienster vindt het van belang dat deze wet na drie jaar geëvalueerd wordt, zodat beoordeeld kan worden hoe deze wetswijziging in de praktijk uitpakt. Bij de evaluatie kan beoordeeld worden of deze wetswijziging voldoende tegemoet komt aan het streven maximale flexibiliteit bij de berechting rond de (kalender)leeftijd van 18 jaar toe te passen en beter rekening te houden met de voortschrijdende inzichten uit de ontwikkelingspsychologie.

Kooiman