Gepubliceerd: 30 november 2012
Indiener(s): Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33480-XV-2.html
ID: 33480-XV-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012

wijzigingen aan te brengen in:

 • a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • b. De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht.

De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting 2013 verwerkt als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2012.

1.2 Het beleid

De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

1.2.1. Overzicht met belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 2012
Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1 000
 

Uitgave 2012

Artikelnr. 2012

Stand ontwerpbegroting 2012

31 066 016

 

1e suppletoire begroting

967 670

 

Vastgestelde begroting

32 033 686

 
     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1. Kasschuif Wajong

200 000

46

2. Uitvoeringsmutaties Wajong uitkeringen

– 22 049

46

3. Uitvoeringsmutaties Wajong uitvoeringskosten

– 51 732

46

4. Uitvoeringsmutaties BUIG

– 32 580

46

5. Terugdraaien huishoudinkomenstoets

27 000

46

6. Uitvoeringsmutaties bijstand zelfstandigen

– 14 306

46

7. Uitvoeringsmutaties Rea-Wajong incl uitvkstn

– 56 500

47

8. Uitvoeringsmutaties WSW

12 232

48

9. Herstructureringsfaciliteit WSW

– 10 000

48

10. Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet

74 547

49

10. Uitvoeringsmutaties TOG

– 4 681

50

11. Uitvoeringsmutaties AKW incl uitvkstn

14 295

50

12. Uitvoeringsmutaties kopje TOG

– 5 826

50

13. Uitvoeringsmutaties MKOB

18 803

50

14. Uitvoeringsmutaties KO

– 190 000

52

15. Diverse mutaties reserve onvoorzien

– 66 068

99

16. Diverse overige mutaties

2 476

div

Stand na 2e suppletoire begroting 2012

31 929 297

 
Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2012 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1 000
 

Ontvangsten 2012

Artikelnr. 2012

Stand ontwerpbegroting 2012

1 847 508

 

1e suppletoire begroting

56 689

 

Vastgestelde begroting

1 904 197

 
     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1. Restituties op afrekeningen

73 463

46

2. Restituties op afrekeningen

26 053

47

3. Restituties op afrekeningen

16 373

49

4. Diverse mutaties kindregelingen

70 369

50

5. Diverse ontvangsten

5 003

div

Stand na 2e suppletoire begroting 2012

2 095 458

 
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 41 Inkomensbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

772

560

– 416

144

Uitgaven :

822

610

– 416

194

         

Programma-uitgaven OD 2

822

610

– 416

194

Subsidies

5

5

– 5

0

Overig

817

605

– 411

194

         

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,416 miljoen. Hiervan is -/- € 0,084 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,332 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Overig (-/- € 0,005 miljoen)

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het budget subsidies een onderuitputting van € 0,005 miljoen worden gemeld.

Overig (-/- € 0,411 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,084 miljoen).

 • 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van -/- € 0,327 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42 Arbeidsparticipatie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

1 235

397

629

1 026

Uitgaven :

1 123

285

629

914

         

Programma-uitgaven OD 2

0

0

656

656

Scholing en EVC

0

0

656

656

         

Programma-uitgaven OD 4

1 123

285

– 27

258

Subsidies

678

0

0

0

Overig

445

285

– 27

258

         

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,629 miljoen. Hiervan is € 1,375 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,746 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Scholing en EVC (€ 0,656 miljoen)

 • 1. Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 1,375 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

 • 2. De overlopende verplichtingen zijn financieel afgewikkeld. Van het beschikbare budget is -/- € 0,719 minder nodig gebleken dan oorspronkelijk was voorzien.

Programma-uitgaven OD 4

Overig (-/- € 0,027 miljoen)

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het voorlichtingsbudget een onderuitputting van € 0,027 miljoen worden gemeld.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 43 Arbeidsverhoudingen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

4 189

2 424

– 686

1 738

Uitgaven :

4 189

2 424

– 686

1 738

         

Programma-uitgaven AD

3 465

1 882

-610

1 272

Handhaving

553

548

– 168

380

Overig

2 912

1 334

– 442

892

         

Programma-uitgaven OD 1

724

542

-76

466

Subsidies

515

333

– 8

325

Overig

209

209

– 68

141

         

Ontvangsten

21 878

20 816

3 000

23 816

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,686 miljoen. Hiervan is € 0,049 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,735 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Handhaving (-/- € 0,168 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,025 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikking binnen het totale handhavingsbudget ten behoeve van activiteiten gericht op de bestrijding mensenhandel (€ 0,275 miljoen).

 • 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het budget handhaving een onderuitputting van -/- € 0,418 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

Overig (-/- € 0,442 miljoen)

 • 1. Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,074 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

 • 2. Overboeking naar AZ als SZW-bijdrage in de kosten van onderzoek naar juridische en kostenvoordelen van arbeidsmigranten (-/- 0,016 miljoen).

 • 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van -/- € 0,500 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies (-/- € 0,008 miljoen)

 • 1. Geringe onderuitputting op het budget subsidies op basis van de uitvoering 2012 (-/- € 0,008 miljoen).

Overig (-/- € 0,068 miljoen)

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van -/- € 0,044 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

 • 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,024 miljoen).

Ontvangsten (€ 3,000 miljoen)

 • 1. Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 3,0 miljoen aan hogere boete-ontvangsten WAV ingeboekt.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Gezond en veilig werken (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

18 057

17 252

– 3 511

13 741

Uitgaven :

18 057

17 252

– 3 511

13 741

         

Programma-uitgaven OD 1

18 057

17 252

-3 511

13 741

Handhaving

0

100

0

100

Subsidies

7 986

7 356

– 3 559

3 797

Overig

10 071

9 796

48

9 844

         

Ontvangsten

9 962

9 111

0

9 111

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 3,511 miljoen. Hiervan is -/- € 2,094 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 1,417 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht

Subsidies (-/- € 3,559 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten van het Agentschap SZW (-/- € 0,800 miljoen) en -/- € 1,834 miljoen naar «Overig» op dit artikel.

 • 2. Een overboeking naar IenM als SZW-bijdrage in het project «versterking veiligheidscultuur MKB» (-/- € 0,130 miljoen).

 • 3. Een overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van het «Actieplan Gezond Bedrijf» (€ 0,100 miljoen).

 • 4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het budget subsidies een onderuitputting van -/- € 0,895 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat subsidieprojecten niet conform de planning zijn afgerond.

Overig (€ 0,048 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen van subsidies binnen artikel 44 (€ 1,834 miljoen).

 • 2. Op dit budget zijn in totaal 3 overboekingen naar andere departementen verwerkt (totaal -/- € 1,294 miljoen).

  Naar VWS wordt -/- € 1,054 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van de gezondheidsraad.

  Naar I&M worden -/- € 0,040 en -/- 0,200 miljoen en overgeboekt voor respectievelijk Helpdesk Reach en LAVS.

 • 3. Naar VWS zijn 2 overboekingen verwerkt ten behoeve van «helpdesk CLAP» (-/- € 0,063 miljoen) en voor de ontwikkeling van een zorgmodule Arbeid (-/- € 0,035 miljoen).

 • 4. Naar EL&I is -/- € 0,250 miljoen overgeboekt als SZW-deel in de bijdrage aan het CTGB 2012.

 • 5. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,144 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45 Pensioenbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

820

2 643

– 2 194

449

Uitgaven :

820

2 643

– 2 194

449

         

Programma-uitgaven OD 1

760

2 093

– 1 644

449

Toezichtskosten pensioenen

510

1 510

– 1 510

0

Overig

250

583

– 134

449

         

Programma-uitgaven OD 2

60

550

– 550

0

Subsidies

60

550

– 550

0

         

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,194 miljoen verwerkt. Het betreft uitsluitend mutaties in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Toezichtskosten pensioenen (-/- € 1,510 miljoen

 • 1. Overboekingen naar Financiën als SZW-bijdrage in de toezichtskosten van de DNB en AFM (-/- € 1,500 miljoen) en in de toezichtskosten pensioenwet BES (-/- € 0,010 miljoen).

Overig (-/- € 0,134 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van pensioenadviesrechten eigen personeel (-/- € 0,134 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (-/- € 0,550 miljoen)

 • 1. Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het onderzoek «Vernieuwing pensioenstelsel» door Netspar (-/- € 0,550 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 46 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

6 935 504

7 334 722

743 021

8 077 743

Uitgaven :

6 936 031

7 417 588

117 290

7 534 878

         

Programma-uitgaven OD 1

6 292

6 292

1 006

7 298

IOW uitkeringslasten

6 042

6 042

1 006

7 048

IOW uitvoeringskosten

250

250

0

250

         

Programma-uitgaven OD 3

2 296 086

2 303 131

111 219

2 429 350

Wajong uitkeringslasten

2 158 249

2 132 964

177 951

2 310 915

Wajong uitvoeringskosten

137 837

170 167

– 51 732

118 435

         

Programma-uitgaven OD 5

4 630 749

5 105 458

-10 624

5 094 834

Buig

4 379 535

4 860 643

– 5 580

4 855 063

Bijstand buitenland

2 600

2 790

– 536

2 254

Bijstand zelfstandigen

113 338

111 471

– 14 306

97 165

WWIK uitkeringslasten

0

17 061

0

17 061

WWIK uitvoeringskosten

0

3 769

83

3 852

Handhaving

6 033

6 704

196

6 900

Bijstand overig

128 381

102 158

9 751

111 909

Overig

862

862

– 25

837

         

Programma-uitgaven OD 6

2 904

2 707

482

3 189

Bes uitkeringen

2 904

2 707

482

3 189

         

Ontvangsten

0

0

73 463

73 463

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 117,290 miljoen. Hiervan is € 152,970 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 35,680 miljoen op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

IOW uitkeringslasten (€ 1,006 miljoen)

 • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,088 miljoen).

 • 2. Correctie op de eerder ingeboekte bedragen niet doorgaan verlenging IOW (€ 0,618 miljoen).

 • 3. Nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,300 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (€ 177,951 miljoen)

 • 1. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (-/- € 22,063 miljoen).

 • 2. Een eenmalige kasschuif bij de uitkeringslasten van 2013 naar 2012 (€ 200,0 miljoen).

 • 3. Technische aansluitingscorrectie (€ 0,014 miljoen).

Wajong uitvoeringskosten (-/- € 51,732 miljoen)

 • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 5,068 miljoen).

 • 2. Vrijval herindeling wajong en implementatiekosten werken naar vermogen (-/- € 21,800 miljoen).

 • 3. Budgettair neutrale herschikking van -/- € 35,0 miljoen tussen de uitvoeringskosten Wajong (-/- begrotingsgefinancierd) en de uitvoeringskosten WW (+/+ premiegefinancierd)

Programma-uitgaven OD 5

Buig (-/- € 5,580 miljoen)

 • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 21,083 miljoen).

 • 2. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegeven en de gewijzigde conjunctuur (werkloosheidsraming bijgesteld (-/- € 53,663 miljoen).

 • 3. Terugdraaien van de Huishoudinkomenstoets (€ 27,0 miljoen)

Bijstand buitenland (-/- € 0,536 miljoen)

 • 1. Bijstelling op basis van het SVB jaarplan 2012 ( -/- € 0,450 miljoen).

 • 2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB bijgesteld (-/- € 0,086 miljoen).

Bijstand zelfstandigen (-/- € 14,513 miljoen)

 • 1. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens van de gemeenten (-/- € 13,605 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen ten behoeve van intensivering werkgeversdienstverlening door het UWV (-/- € 0,700 miljoen) en focusgemeenten (-/- € 0,208 miljoen).

 • 3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 met € 0,207 miljoen bijgesteld.

Wwik uitvoeringskosten (€ 0,083 miljoen)

 • 1. Nabetaling over 2011 van de uitvoeringskosten van de Stichting Cultureel Ondernemen (€ 0,083 miljoen).

Handhaving (€ 0,196 miljoen)

 • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,072 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,119 miljoen).

 • 3. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,243 miljoen).

Bijstand overig (€ 9,751 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,013 miljoen).

 • 2. Overboeking naar Financiën als SZW-bijdrage in de kosten van het project «wijzer in geldzaken» (-/- € 0,050 miljoen).

 • 3. Correctie eerder verwerkte mutatie IAU/MAU (€ 9,126 miljoen).

 • 4. Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,956 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

 • 5. Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van focusgemeenten (-/- € 0,294 miljoen).

Overig (-/- € 0,025 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van de kernkaart (-/- € 0,025 miljoen).

Bes-uitkeringen (€ 0,482 miljoen)

 • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,182 miljoen).

 • 2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (€ 0,300 miljoen).

Ontvangsten (€ 73,463 miljoen)

 • 1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren (€ 73,463 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Arbeidsinpassing in regulier werk voor uitkeringsgerechtigden en werklozen

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

1 466 003

1 484 973

– 57 758

1 427 215

Uitgaven :

1 466 065

1 485 156

– 57 758

1 427 398

         

Programma-uitgaven OD 1

190 422

197 853

6 274

204 127

Basisdienstverlening UWV

181 875

188 754

5 903

194 657

BKWI

8 547

9 099

371

9 470

         

Programma-uitgaven OD 2 en 3

1 275 643

1 287 303

-64 032

1 223 271

Participatiebudget

992 520

992 931

1 654

994 585

RWI/SVWW

2 633

2 633

0

2 633

Re-integratie Wajong

192 345

192 345

– 32 500

159 845

Re-integratie Wajong uitvoeringskosten

44 852

57 924

– 24 000

33 924

Subsidies

2 440

1 974

– 626

1 348

Beleidsondersteunende uitgaven

28 780

24 494

– 9 070

15 424

Re-integratie BES

260

260

150

410

Vergoeding uitvoering ESF (AGSZW)

11 813

14 742

360

15 102

         

Ontvangsten

270 860

271 271

26 053

297 324

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 57,758 miljoen. Hiervan is -/- € 33,647 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 24,111 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Basisdienstverlening UWV (€ 5,903 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,188 miljoen).

 • 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken voornamelijk ten behoeve van intensivering werkgeversdienstverlening (€ 5,715 miljoen).

BKWI (€ 0,371 miljoen)

 • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,104 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,038 miljoen).

 • 3. Bijdrage in de kosten AMVB GBA (€ 0,200 miljoen)

 • 4. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van de kernkaart (€ 0,105 miljoen).

Participatiebudget (€ 1,654 miljoen)

 • 1. Het budget is aangepast voor de prijsbijstelling 2012 van het educatiedeel van het participatiebudget (€ 0,838 miljoen).

 • 2. Nabetalingen als gevolg van bezwaar- en beroepszaken (€ 0,416 miljoen).

 • 3. Aanvullende nabetalingen als gevolg van bezwaar- en beroepszaken (€ 0,400 miljoen).

Re-integratie Wajong (-/- € 32,500 miljoen)

 • 1. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (-/- € 24,5 miljoen).

 • 2. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens in de oktobernota van het UWV aangepast (-/- € 8,0 miljoen).

Re-integratie Wajong uitvoeringskosten (-/- € 24,000 miljoen).

 • 1. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (-/- € 9,0 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikking van -\- € 15,0 miljoen tussen de uitvoeringskosten REA-Wajong (-/- begrotingsgefinancierd) en de uitvoeringskosten WW (+/+ premiegefinancierd)

Subsidies (-/- € 0,626 miljoen)

 • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,013 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,220 miljoen).

 • 3. Overboeking van BZK als bijdrage in de kosten van een congres over arbeidstoeleidingsproblematiek (€ 0,015 miljoen).

 • 4. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van focusgemeenten (-/- € 0,434 miljoen).

Beleidsondersteunende uitgaven (-/- € 9,070 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting voornamelijk ten behoeve van een incidentele intensivering van het handhavingsbeleid bij UWV (-/- € 4,479 miljoen).

 • 2. Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 2,530 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

 • 3. Overboeking van OCW als bijdrage aan het onderzoek monitoring en evaluatie pilots eportfolio (€ 0,026 miljoen).

 • 4. Overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van de zogenaamde Focusgemeenten (-/- € 1,776 miljoen).

 • 5. Met OCW zijn 2 overboekingen verwerkt. Van OCW is een bijdrage van € 0,035 miljoen ontvangen in de kosten van de regionale werkconferenties kwetsbare jongeren. Naar OCW is -/- € 0,074 overgeboekt als bijdrage in de subsidie aan het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.

 • 6. Compensatie ten behoeve van de intensivering dienstverlening door het UWV (-/- € 5,0 miljoen).

 • 7. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,518 miljoen).

 • 8. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 wordt op het budgetonderdeel Overige beleidsuitgaven een onderuitputting van -/- € 0,850 miljoen verwacht.

 • 9. Een budgettair neutrale schuif binnen het onderdeel Beleidondersteunende budgetten. De vrijval als gevolg van het stopzetten van de implementatie Wet Werken naar Vermogen is aangewend ter dekking van de waarschijnlijk oninbare ESF-voorschotten aan het in faillissement verkerende O&O-fonds SOG en vier andere O&O-fondsen. Omdat een deel van de verstrekte voorschotten niet kan worden gedeclareerd bij de Europese Commissie, komen deze ten laste van de begroting.

Re-integratie BES (€ 0,150 miljoen)

 • 1. Overboeking naar BZK als SZW-bijdrage in de kosten integrale aanpak Caribisch Nederland (-/- € 0,100 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van Intensivering re-integratie BES € 0,250 miljoen.

Agentschap SZW (€ 0,360 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten ESF-regelingen (€ 0,360 miljoen).

Ontvangsten (€ 26,053 miljoen)

 • 1. De extra ontvangsten hebben betrekking op afrekeningen over voorgaande jaren (€ 26,053 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

2 404 122

2 401 732

16 232

2 417 964

Uitgaven :

2 404 122

2 400 997

232

2 401 229

         

Programma-uitgaven OD 1

2 404 122

2 400 997

232

2 401 229

Wet Sociale Werkvoorziening

2 361 199

2 360 464

12 232

2 372 696

Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV

32 923

30 533

– 2 000

28 533

Herstructureringsfaciliteit

10 000

10 000

– 10 000

 
         

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,232 miljoen. Hiervan is € 2,491 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 2,259 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen) .

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (€ 12,232 miljoen)

 • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 16,583 miljoen).

 • 2. Lagere uitgaven op de begrotingsvoorziening «Pilots WSW» (-/- € 2,292 miljoen).

 • 3. De middelen voor de bonus begeleid werken worden niet volledig uitgeput -/- € 2,059 miljoen.

Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV(-/- € 2,000 miljoen)

 • 1. In verband met het controversieel verklaren van het wetsvoorstel Werken naar vermogen hoeft het UWV geen herindicaties WSW uit te voeren en worden deze uitvoeringskosten teruggeboekt -/- € 2,0 miljoen.

Herstructureringsfaciliteit (-/- € 10,000 miljoen)

 • 1. In verband met het controversieel verklaren van het wetsvoorstel Werken naar vermogen worden de middelen ten behoeve van de herstructureringsfaciliteit teruggeboekt -/- € 10,0 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

632 673

651 444

77 092

728 536

Uitgaven :

632 673

651 444

77 092

728 536

         

Programma-uitgaven OD 2

239 681

227 045

1 769

228 814

Uitkeringslasten AIO

227 238

212 111

876

212 987

Uitvoeringskosten AIO

12 443

14 934

893

15 827

         

Programma-uitgaven OD 3

375 235

408 335

74 547

482 882

Toeslagenwet uitkeringslasten

375 235

408 335

74 547

482 882

         

Programma-uitgaven OD 4

17 757

16 064

776

16 840

BES-uitkeringen

17 757

16 064

776

16 840

         

Ontvangsten

0

0

16 373

16 373

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 77,092 miljoen. Hiervan is -/- € 1,294 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 78,386 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

AIO uitkeringslasten (€ 0,876 miljoen)

 • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,876 miljoen).

AIO uitvoeringskosten (€ 0,893 miljoen)

 • 1. De raming is aangepast voor een nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,293 miljoen).

 • 2. Aanpassing van de bevoorschotting 2012 op basis van 2e tertaalverslag SVB (€ 0,600 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 74,547 miljoen)

 • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 5,986 miljoen).

 • 2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV met -/- € 9,225 miljoen bijgesteld.

 • 3. Volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Als gevolg van deze ontwikkelingen is de raming van de Toeslagenwet met € 77,786 miljoen te worden bijgesteld.

Programma-uitgaven OD 4

BES uitkeringen (€ 0,776 miljoen)m

 • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 1,076 miljoen).

 • 2. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens (-/- € 0,300 miljoen).

Ontvangsten (€ 16,373 miljoen)

 • 1. De ontvangsten betreffen restituties op afrekeningen AIO over de jaren 2010 en 2011 (€ 16,373 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

5 512 933

5 545 824

33 171

5 578 995

Uitgaven :

5 512 933

5 545 824

33 171

5 578 995

         

Programma-uitgaven OD 2

4 398 189

4 431 132

13 995

4 445 127

TOG uitkeringslasten

29 480

29 480

– 4 681

24 799

Kopje TOG uitkeringen

11 076

11 076

– 5 826

5 250

TOG uitvoeringskosten

1 946

3 128

0

3 128

AKW uitkeringslasten

3 199 570

3 221 115

7 937

3 229 052

AKW uitvoeringskosten

65 061

71 811

6 820

78 631

Wet kindgebonden budget

1 088 012

1 090 902

8 475

1 099 377

Kinderregelingen uitvoeringskosten

3 044

3 620

1 270

4 890

         

Programma-uitgaven OD 3

4 568

4 516

373

4 889

TAS uitkeringslasten

3 449

3 449

373

3 822

TAS uitvoeringskosten

1 119

1 067

0

1 067

         

Programma-uitgaven OD 4

1 110 176

1 110 176

18 803

1 128 979

MKOB uitkeringslasten

1 106 052

1 106 052

18 803

1 124 855

MKOB uitvoeringskosten

4 124

4 124

0

4 124

         

Ontvangsten

142 272

142 272

70 369

212 641

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 33,171 miljoen. Hiervan is € 47,631 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 14,460 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

TOG uitkeringslasten (-/- € 4,681 miljoen)

 • 1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (-/- € 4,904 miljoen).

 • 2. De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,223 miljoen).

Kopje TOG uitkeringslasten (-/- € 5,826 miljoen)

 • 1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (-/- € 5,826 miljoen).

AKW uitkeringslasten (€ 7,937 miljoen)

 • 1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 24,357 miljoen).

 • 2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming aangepast (-/- € 20,0 miljoen).

 • 3. Overboeking van VWS ter compensatie van hogere uitgaven als gevolg van uitstel van de invoering van het wetsvoorstel «verbeteren positie pleegouders» (€ 3,580 miljoen).

AKW uitvoeringskosten (€ 6,820 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten van de SVB (€ 4,165 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,558 miljoen).

 • 3. De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 1,097 miljoen).

 • 4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten van de SVB (€ 1,0 miljoen).

Wet kindgebonden budget (€ 8,475 miljoen)

 • 1. Bijstelling als gevolg van belasten reiskostenvergoedingen (-/- € 1,600 miljoen).

 • 2. Nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 5,703 miljoen)

 • 3. De raming is aangepast op basis van uitvoeringgegevens over 2012 (€ 3,412 miljoen).

 • 4. Overboeking van VWS ter compensatie van hogere uitgaven als gevolg van uitstel van de invoering van het wetsvoorstel «verbeteren positie pleegouders» (€ 0,960 miljoen).

WKB/KOT uitvoeringskosten (€ 1,270 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten van de SVB (€ 1,143 miljoen).

 • 2. De raming is aangepast in verband met een nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,127 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

TAS uitkeringslasten (€ 0,373 miljoen)

 • 1. Nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,373 miljoen)

Programma-uitgaven OD 4

MKOB uitkeringslasten (€ 18,803 miljoen)

 • 1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 18,803 miljoen).

Ontvangsten (€ 70,369 miljoen)

 • 1. In samenwerking met de Belastingdienst is een kas-transactie model WKB ontwikkeld (raming nabetalingen en terugontvangsten) waarbij een exactere raming van de terugontvangsten kan worden gemaakt (€ 66,850 miljoen) .

 • 2. Restituties op afrekeningen over voorgaande jaren (€ 3,519 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

10 788 746

11 199 611

361

11 199 972

Uitgaven :

10 788 746

11 199 611

361

11 199 972

         

Programma-uitgaven OD 1

10 788 746

11 199 611

361

11 199 972

Bijdragen BIKK AOW

3 392 300

3 383 800

– 3 100

3 380 700

Bijdragen BIKK ANW

68 600

68 400

– 100

68 300

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds

7 004 000

7 421 800

0

7 421 800

Rijksbijdrage Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

265 294

265 683

1 668

267 351

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers

15 556

15 277

264

15 541

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen

42 996

44 651

1 629

46 280

         

Ontvangsten

0

0

37

37

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,361 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (-/- € 3,100 miljoen)

 • 1. De BIKK-AOW raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 3,1 miljoen.

Bijdragen BIKK ANW (-/- € 0,100 miljoen)

 • 1. De BIKK-ANW raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 0,1 miljoen.

Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten (€ 1,668 miljoen)

 • 1. De rijksbijdrage is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 1,668 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden (€ 0,264 miljoen)

 • 1. De raming is aangepast voor loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,264 miljoen).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 1,629 miljoen)

 • 1. De raming is aangepast voor loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,650 miljoen).

 • 2. Op basis van uitvoeringsgegevens wordt een nabetaling op de uitvoeringskosten van de Rijksbijdrage ZEZ verwacht van € 0,979 miljoen.

Ontvangsten (€ 0,037 miljoen)

 • 1. De restituties hebben betrekking op afrekeningen van Rijksbijdragen over voorgaande jaren (€ 0,037 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 52 Kinderopvang (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen dat ouders beter arbeid en zorg kunnen combineren en kinderen zich goed kunnen ontwikkelen, waardoor ze beter toegerust zijn op het primair onderwijs.

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

2 954 658

2 944 818

– 191 964

2 752 854

Uitgaven :

2 961 078

2 951 238

– 191 964

2 759 274

         

Programma-uitgaven OD 1

2 939 055

2 929 815

– 190 000

2 739 815

Kinderopvangtoeslag

2 939 055

2 929 815

– 190 000

2 739 815

         

Programma-uitgaven OD 2

22 023

21 423

– 1 964

19 459

Kinderopvang subsidies

12 940

10 440

60

10 500

Overige beleidondersteunende uitgaven

9 083

10 983

– 2 024

8 959

         

Ontvangsten

1 399 036

1 446 177

0

1 446 177

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 191,964 miljoen. Hiervan heeft -/- € 139,879 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 52,085 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Kinderopvangtoeslag (-/- € 190,000 miljoen)

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens van het eerste halfjaar is de raming van de uitgaven kinderopvangtoeslag neerwaarts bijgesteld (-/- € 140,0 miljoen).

 • 2. Op basis van uitvoeringsgegevens is de raming van de uitgaven kinderopvangtoeslag met nog eens -/- € 50,0 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Subsidies (€ 0,060 miljoen)

 • 1. Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,060 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

Overige beleidondersteunende uitgaven (-/- € 2,024 miljoen)

 • 1. Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,061 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,190 miljoen).

 • 3. De raming van de overige beleidondersteunende uitgaven is op basis van uitvoeringgegevens over 2012 met -/- € 1,895 miljoen verlaagd.

Niet beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaat
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

236 391

253 691

– 4 400

249 291

Uitgaven :

236 391

253 691

– 4 400

249 291

         

Totale Apparaatuitgaven

236 391

253 691

-4 400

249 291

         

Personeel en Materieel

216 127

232 888

-6 309

226 579

1. Budgettair neutrale herschikkingen

   

151

 

2. Loon- prijsbijstelling 2012

   

1 131

 

3. Eindejaarsmarge

   

2 650

 

4. kasschuiven apparaat

   

– 8 358

 

5. Overboekingen met andere departementen

   

1 569

 

6. Desaldering

   

1 406

 

7. Budgettair neutrale herschikkingen

   

209

 

8. Overboekingen met andere departementen

   

574

 

9. Desaldering

   

500

 

10. Uitvoeringsbeeld Najaarsnota

   

– 6 141

 
         

Automatisering

20 264

20 803

1 909

22 712

1. Budgettair neutrale herschikkingen

   

1 200

 

3. Eindejaarsmarge

   

325

 

7. Budgettair neutrale herschikkingen

   

384

 
         

Ontvangsten

3 500

11 950

1 906

13 856

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 4,400 miljoen. Hiervan is € 0,074 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 4,474 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

1. Budgettair neutrale herschikkingen

Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletoire begroting verwerkt.

2. Loon- en prijsbijstelling 2012

De ramingen zijn bijgesteld voor de loon- en prijsbijstelling.

3. Eindejaarsmarge

Voor overlopende verplichtingen uit 2011 zijn bedragen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven

naar 2012.

4, Kasschuiven

Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van een aantal apparaatuitgaven (sociaal flankerend beleid, investeringen ISZW, huisvesting etc.) zijn budgettair neutrale kasschuiven van 2012 naar 2013 t/m 2015 verwerkt.

5. Overboekingen met andere departementen

Van V&J is € 0,334 miljoen overgeboekt als bijdrage in de kosten van intensiveren van het afpakken van voordeel verkregen als gevolg van fraude, en van VWS is € 1,250 miljoen ontvangen als bijdrage in de kosten van de toekomstige gezamenlijke huisvesting.

Het SZW-aandeel in de kosten van het Masterplan concentratie archiefdepots is overgeboekt naar OCW (-/- € 0,015 miljoen).

6. Desalderingen

De desalderingen hebben vooral betrekking op diensten aan derden waarvan de uitgaven en ontvangsten niet in hetzelfde begrotingsjaar worden gerealiseerd (zie ook toelichting ontvangsten).

7. Budgettair neutrale herschikkingen

Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.

8. Overboekingen met andere departementen

Op het apparaatskosten budget zijn de volgende 3 overboekingen verwerkt:

Naar BZK is -/- € 0,200 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage voor werkzaamheden in het kader van «project 12».

Van BZK is € 0,074 miljoen overgeboekt in verband met een correctie op de bijdrage aan de Inspectieraad.

Van VWS is € 0,700 miljoen ontvangen als vergoeding voor door de ISZW uitgevoerde PGB-onderzoeken.

9. Desalderingen

De desaldering heeft betrekking op ontvangen huuropbrengsten van ICTU (zie ook toelichting ontvangsten).

10. Lagere apparaatuitgaven

Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan het totale apparaatuitgavenbudget met -/- € 6,141 miljoen worden verlaagd.

Ontvangsten (€ 1,906 miljoen)

 • 1. Dit zijn de hogere ontvangsten die behoren bij bovenstaande uitgavenmutaties nr. 6 en 9. (€ 1,906 miljoen).

Artikel 97 Aflopende regelingen
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

2 633

2 633

477

3 110

Uitgaven :

2 633

2 633

477

3 110

         

Programma-uitgaven OD 1

2 633

2 633

477

3 110

Afgesloten regelingen

2 633

2 633

477

3 110

Regelingen ex-mijnwerkers

0

0

0

0

Ondersteuning vorming BvG-en

0

0

0

0

Overig afwikkeling SUWI

0

0

0

0

RSP

0

0

0

0

         

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,477 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen)

Nabetalingen afgesloten regelingen(€ 0,477 miljoen)

Op de afgesloten regeling Tri heeft een nabetaling over 2011 plaatsgevonden van € 0,477 miljoen.

Artikel 98 Algemeen
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

38 568

35 595

– 6 644

28 951

Uitgaven :

38 481

36 222

– 6 644

29 578

         

Programma-uitgaven

38 481

36 222

-6 644

19 478

         

Bijdrage aan IWI

10 100

10 100

0

10 100

         

Handhaving

16 542

4 766

-3 891

875

1. Budgettair neutrale herschikkingen

   

– 2 437

 

3. Overboekingen met andere departementen

   

-30

 

4. Lagere uitgaven handhaving

   

– 653

 

5. Budgettair neutrale herschikkingen

   

– 771

 
         

Onderzoek en beleidsinformatie

5 352

5 175

– 995

4 180

1. Budgettair neutrale herschikkingen

   

– 537

 

2. Overboekingen met andere departementen

   

– 55

 

4. Lagere uitgaven onderzoek

   

– 413

 

5. Budgettair neutrale herschikkingen

   

10

 
         

Subsidies

1 406

1 174

-756

418

1. Budgettair neutrale herschikkingen

   

– 370

 

4. Lagere uitgaven subsidies

   

– 386

 
         

Verzameluitkering SZW

0

5 095

254

5 349

1. Budgettair neutrale herschikkingen

   

119

 

5. Budgettair neutrale herschikkingen

   

135

 
         

Overig

3 781

7 537

– 1 356

6 181

1. Budgettair neutrale herschikkingen

   

– 202

 

4. Lagere uitgaven overig

   

– 964

 

5. Budgettair neutrale herschikkingen

   

– 190

 
         

Uitvoeringskosten RCN

1 300

2 375

100

2 475

1. Budgettair neutrale herschikkingen

   

100

 
         

Ontvangsten

0

2 600

60

2 660

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 6,644 miljoen. Hiervan is -/- € 3,481 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 3,163 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

1. Budgettair neutrale herschikkingen

Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaauitgaven en de algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletoire begroting verwerkt.

2. Overboeking andere departementen

Naar VWS wordt -/- € 0,055 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van het project gezamenlijke beoordeling stroomlijning indicatieprocessen.

3. Overboeking andere departementen

Een overboeking van -/- € 0,030 miljoen naar BZK ten behoeve van het project Productprofiel Bijzondere Bijstand

4. Lagere programma-uitgaven

Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op de budgetten handhaving (-/- € 0,653 miljoen), voorlichting (-/- € 0,773 miljoen), onderzoek (-/- € 0,413 miljoen), subsidies (-/- € 0,386 miljoen) en Primair proces (-/- € 0,191 miljoen) onderuitputting worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

5. Budgettair neutrale herschikkingen

Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.

Ontvangsten (€ 0,060 miljoen)

 • 1. Hogere ontvangsten in verband met gewijzigde inning van boetes (€ 0,060 miljoen).

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

– 40 740

66 068

– 66 068

0

Uitgaven :

– 40 740

66 068

– 66 068

0

         

Programma-uitgaven OD 1

61 852

66 068

– 66 068

0

Onvoorziene uitgaven

61 852

66 068

– 66 068

0

Loonbijstelling

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

         

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 66,068 miljoen. Hiervan is -/- € 57,642 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 8,426 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorziene uitgaven (-/- € 66,068 miljoen)

 • 1. Diverse mutaties in verband met reserveringen op de SZW-begroting en dekking van de uitvoerings-problematiek SZW (-/- € 27,739 miljoen).

 • 2. Toedeling van het ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 2012 (€ 17,803 miljoen)

 • 3. Uitdelen van de toegekende loon- en prijsbijstelling naar de begrotingsartikelen (-/- 39,675 miljoen).

 • 4. Overboeken van de toegekende Eindejaarsmarge naar de begrotingsartikelen (-/- € 8,031 miljoen)

 • 5. Overboeking naar Fin. in verband met extra uitvoeringskosten / toeslagen als gevolg van de hogere AOW leeftijd (-/- € 0,200 miljoen).

 • 6. Op het resterende budget onvoorziene uitgaven zal dit jaar geen beroep meer worden gedaan (-/- € 8,226 miljoen)