Gepubliceerd: 30 november 2012
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33480-IIB-2.html
ID: 33480-IIB-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

 
     

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

1

     

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

2

     

1.

Leeswijzer

2

2.

Het beleid

2

2.1

De beleidsartikelen

2

2.2

De niet-beleidsartikelen

6

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze 2e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2012. In de begrotingstoelichting worden die mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. De suppletoire begroting 2012 hangt samen met de Najaarsnota 2012.

De stand van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota stand) wordt opgebouwd door de stand ontwerpbegroting 2012 inclusief de mutaties van de 1e suppletoire begroting.

2. Het beleid

2.1 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 1 Raad van State
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

56 000

58 253

1 531

59 784

           

Uitgaven

56 000

58 253

1 531

59 784

           

1.3

Raad van State

56 000

58 253

1 531

59 784

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

629

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

a.

HBV asiel

   

1 462

 

b.

Project DigiO

   

– 560

 
           

Ontvangsten

1 852

2 152

0

2 152

Toelichting

a. Hoger Beroep Vreemdelingenzaken (HBV) asiel

Er zijn dit jaar 579 meer asielzaken dan eerder geraamd. Tevens doen zich dit jaar meer zwaardere zaken voor dan gedacht.

b. Project DigiO

Door problemen met versiebeheer bij de pilot van project DigiO treedt er vertraging op. De uitgaven schuiven door naar 2013.

Beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 2 Algemene Rekenkamer
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

29 077

29 944

70

30 014

           

Uitgaven

29 077

29 944

70

30 014

           

2.1

Algemene Rekenkamer

29 077

29 944

70

30 014

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

340

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

a.

Project Servië

   

500

 

b.

Irak en Servië

   

– 620

 

c.

Onderhoud

   

– 150

 
           

Ontvangsten

1 217

1 217

500

1 717

 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

d.

Project Servië

   

500

 

Toelichting

a. en d. Project Servië

De Algemene Rekenkamer heeft met de Europese Commissie een groot Twinning contract afgesloten voor een project in Servië. De Europese Commissie heeft in 2012 een voorschot betaald. De ramingen van uitgaven en ontvangsten worden hierop aangepast.

b. Irak en Servië

De uitgaven voor de projecten in Servië en Irak doen zich niet voor in 2012 maar in 2013.

c. Onderhoud

De uitgaven aan onderhoud voor de huisvesting van de Algemene Rekenkamer schuiven door naar 2013.

Beleidsartikel 3. De Nationale Ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 3 De Nationale ombudsman
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

15 657

16 781

269

17 050

           

Uitgaven

15 657

16 781

269

17 050

           

3.1

Reguliere klachten

13 884

15 008

– 171

14 837

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

89

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

a.

Digitalisering

   

– 400

 

b.

Klokkenluiders

   

140

 
           

3.2

Klachten van lagere overheden

1 773

1 773

440

2 213

 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

c.

Decentrale overheden

   

440

 
           

Ontvangsten

1 789

1 789

580

2 369

 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

d.

Klokkenluiders

   

140

 

e.

Decentrale overheden

   

440

 

Toelichting

a. Digitalisering

Het project Digitalisering heeft vertraging opgelopen door aanpassingen in de processen van de klachtbehandeling. De uitgaven schuiven door naar 2013.

b. en d. Klokkenluiders

De Nationale Ombudsman verzorgt met ingang van 1 oktober 2012 verschillende werkzaamheden (apparaat) voor het advies en verwijspunt Klokkenluiders (CAVK). De ramingen van uitgaven en ontvangsten worden hierop aangepast.

c. en e. Decentrale overheden

Nacalculatie laat zien dat de ontvangsten en uitgaven voor de klachtbehandeling van decentrale overheden hoger uitkomen dan geraamd.

Beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Tabel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

3 485

4 368

440

4 808

           

Uitgaven

3 485

4 368

440

4 808

           

4.1

Apparaat

1 802

2 054

348

2 402

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

20

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       
 

a. Apparaat

   

328

 
           

4.2

Decoraties

1 678

2 309

92

2 401

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

39

 
           

4.3

Riddertoelagen

5

5

0

5

           

Ontvangsten

29

29

0

29

Toelichting

a. Apparaat

De kosten voor het apparaat van de Kanselarij vallen hoger uit vanwege gemaakte kosten bij ontslag van een medewerker en invulling van de functie.

Beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

1 832

2 045

20

2 065

           

Uitgaven

1 832

2 045

20

2 065

           

6.1

Apparaat

1 832

2 045

20

2 065

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

20

 
           

Ontvangsten

60

60

0

60

Beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

2 830

2 793

35

2 828

           

Uitgaven

2 830

2 793

35

2 828

           

7.1

Apparaat

2 830

2 793

35

2 828

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

35

 
           

Ontvangsten

200

200

0

200

Beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

1 886

2 144

23

2 167

           

Uitgaven

1 886

2 144

23

2 167

           

8.1

Apparaat

1 886

2 144

23

2 167

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

23

 
           

Ontvangsten

70

50

0

50

2.2 De niet-beleidsartikelen

Niet-beleidsartikel 10. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 10 : Nominaal en onvoorzien
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

595

518

– 518

0

           

Uitgaven

595

518

– 518

0

           

10.1

Loonbijstelling

439

524

– 524

0

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

– 524

 
           

10.2

Prijsbijstelling

163

0

6

6

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

296

 
           

10.3

Onvoorzien

– 7

– 6

0

– 6