Gepubliceerd: 30 november 2012
Indiener(s): Frans Weekers (staatssecretaris financiƫn) (VVD), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33480-B-2.html
ID: 33480-B-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

blz.

     

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

1

     

B.

Begrotingstoelichting

3

     

1.

Leeswijzer

3

     

2.

De beleidsmutaties

3

2.1.

Overzicht beleidsmutaties

3

2.2.

Het beleidsartikel

4

     

3.

Het verdiepingshoofdstuk

4

3.1.

Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de 1e suppletoire begroting

4

3.2.

Toelichting op de nog niet eerder opgenomen mutaties

6

3.3.

Integratie-uitkeringen

9

3.4.

Decentralisatie-uitkeringen

9

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 te wijzigen.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B. van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 3

Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet juncto artikel 6, vierde lid van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, hebben de gemeenten gezamenlijk recht op een bedrag van € 15 660 495 000 dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkeringen en de aanvullende uitkeringen is opgenomen. De verplichtingenbedragen bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Financiële-verhoudingswet ter zake integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen zijn respectievelijk € 1 529 098 000 en € 1 247 135 000.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

Bij een suppletoire begroting ligt de nadruk niet op de beleidsprioriteiten, zoals in de ontwerpbegroting 2012, maar op de mutaties ten opzichte van deze ontwerpbegroting. De terugkoppeling over het gevoerde beleid in relatie tot de beleidsprioriteiten, zal centraal staan in de financiële verantwoording over 2012.

De indeling van deze suppletoire begroting is als volgt. Paragraaf 2.1. start met het beschrijven van de beleidsmutaties. Kort zal worden toegelicht wat de omvang en de reden van de uitgavenmutaties is. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2. («het beleidsartikel»), ingegaan op de «budgettaire gevolgen van beleid». Deze paragraaf geeft inzicht in de integrale uitgaven die samenhangen met de hoofdbeleidsdoelstelling. Hierin worden de veranderingen op artikelonderdeel-niveau belicht. In paragraaf 3.1. worden de mutaties in de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven vanaf de 1e suppletoire begroting. De mutaties die nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingshoofdstuk worden vervolgens toegelicht in paragraaf 3.2. Tot slot wordt in de paragrafen 3.3. en 3.4. ingegaan op respectievelijk de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen

2. DE BELEIDSMUTATIES

2.1. Overzicht beleidsmutaties

Tabel B: Beleidsmutaties (x € 1 000)
 

2012

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2013 als Voorlopige Uitkomsten 2012:

 

Accres tranche 2012

99 900

Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)

3 418

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

– 188

Eigen kracht (decentralisatie-uitkering)

50

Green Deal (decentralisatie-uitkering)

550

Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur (decentralisatie-uitkering)

10 677

Jeugd (decentralisatie-uitkering)

3 800

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) (decentralisatie-uitkering)

8 120

Terugontvangsten Waarderingskamer 2011 naar AU

89

Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)

14 229

WMO indexatie 2012 (integratie-uitkering)

69 819

WUW-middelen (integratie-uitkering)

– 4 164

WUW-middelen naar de AU

4 164

Totaal

210 464

   

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

 

Vsv-programmagelden RMC-regio's G4 (decentralisatie-uitkering)

150

Mannenopvang

1 200

We Can Young (decentralisatie-uitkering)

300

LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

150

Regiospecifiek Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

16 482

Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

12 195

Quick Wins Binnenhavens (decentralisatie-uitkering)

10 000

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

10 750

Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)

1 525

Green Deal (decentralisatie-uitkering)

60

Focusgemeenten (decentralisatie-uitkering)

1 776

Platform Woonoverlast (decentralisatie-uitkering)

50

Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (decentralisatie-uitkering)

30 000

Transitiekosten RUD

19 200

Totaal nieuwe mutaties

103 838

Totaal mutaties (uitgaven = verplichtingen)

314 302

2.2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B1: Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 

Stand begroting (1)

Stand suppletoire begroting VJN (2)

Mutaties suppletoire begroting NJN (3)

Stand suppletoire begroting NJN (4)=(2+3)

Verplichtingen

18 334 127

18 157 740

314 302

18 472 042

Uitgaven:

18 334 127

18 216 579

314 302

18 530 881

         

Onderzoek en bijdragen organisaties

       

1.

Kosten Financiële-verhoudingswet

2 091

3 091

0

3 091

2.

Kosten Waarderingskamer

1 158

1 200

0

1 200

3.

Budget A+O-fonds

6 261

6 261

0

6 261

4.

Bijdrage aan VNG

1 000

17 298

0

17 298

5.

Bijdrage aan KING

7 464

7 464

0

7 464

         

Programma-uitgaven

       

1.

Algemene uitkeringen en de aanvullende uitkeringen

15 788 449

15 593 990

124 553

15 718 543

2.

Integratie-uitkeringen

1 465 449

1 463 437

65 655

1 529 092

3.

Decentralisatie-uitkeringen

1 062 255

1 123 838

124 094

1 247 932

         

Ontvangsten:

18 334 127

18 216 579

314 302

18 530 881

         

Apparaatsontvangsten

       

1.

Terugontvangsten Waarderingskamer

   

89

89

         

Programma-ontvangsten

       

1.

Ontvangsten ex art. 4. Fvw

18 334 127

18 216 579

314 213

18 530 792

3. HET VERDIEPINGSHOOFDSTUK

3.1. Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de 1e suppletoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2012 met € 314 302 000 te verhogen en te brengen op € 18 472 042 000.

De toelichting bij de mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, die onderdeel vormen van het bedrag van € 314 302 000 dat in tabel B2 is vermeld, wordt gegeven in paragraaf 3.2.

Tabel B2: Opbouw verplichtingenbedrag 2012 (x € 1 000)

Stand ontwerpbegroting 2012

 

18 334 127

Mutaties 1ste suppletoire begroting 2012

 

– 176 387

Stand 1ste suppletoire begroting 2012

 

18 157 740

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2013 als Voorlopige Uitkomsten 2012

 

210 464

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

Vsv-programmagelden RMC-regio's G4 (decentralisatie-uitkering)

150

 

Mannenopvang

1 200

 

We Can Young (decentralisatie-uitkering)

300

 

LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

150

 

Regiospecifiek Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

16 482

 

Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

12 195

 

Quick Wins Binnenhavens (decentralisatie-uitkering)

10 000

 

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

10 750

 

Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)

1 525

 

Green Deal (decentralisatie-uitkering)

60

 

Focusgemeenten (decentralisatie-uitkering)

1 776

 

Platform Woonoverlast (decentralisatie-uitkering)

50

 

Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (decentralisatie-uitkering)

30 000

 

Transitiekosten RUD

19 200

 

Subtotaal

103 838

Totaal mutaties 2de suppletoire begroting 2012

 

314 302

Stand 2de suppletoire begroting 2012

 

18 472 042

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

3 091

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Waarderingskamer

 

1 200

Waarvan verplichtingenbedrag Budget A+O-fonds

 

6 261

Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan VNG

 

17 298

Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan KING

 

7 464

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen

 

15 660 495

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

1 529 098

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1 247 135

Uitgaven

In de onderstaande tabel B3 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2012 tot en met de tweede suppletoire begroting 2012 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, worden in paragraaf 3.2 afzonderlijk toegelicht.

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2012 met € 314 302 000 te verhogen en te brengen op € 18 530 881 000.

Tabel B3: Opbouw uitgavenbedrag 2012 (x € 1 000)

Stand ontwerpbegroting 2012

 

18 334 127

Mutaties 1ste suppletoire begroting 2012

 

– 117 548

Stand 1ste suppletoire begroting 2012

 

18 216 579

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2013 als Voorlopige Uitkomsten 2012

 

210 464

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

1) Vsv-programmagelden RMC-regio's G4 (decentralisatie-uitkering)

150

 

2) Mannenopvang

1 200

 

3) We Can Young (decentralisatie-uitkering)

300

 

4) LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

150

 

5) Regiospecifiek Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

16 482

 

6) Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

12 195

 

7) Quick Wins Binnenhavens (decentralisatie-uitkering)

10 000

 

8) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

10 750

 

9) Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)

1 525

 

10) Green Deal (decentralisatie-uitkering)

60

 

11) Focusgemeenten (decentralisatie-uitkering)

1 776

 

12) Platform Woonoverlast (decentralisatie-uitkering)

50

 

13) Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (decentralisatie-uitkering)

30 000

 

14) Transitiekosten RUD

19 200

 

Subtotaal

103 838

Totaal mutaties 2de suppletoire begroting 2012

 

314 302

Stand 2de suppletoire begroting 2012

 

18 530 881

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

3 091

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Waarderingskamer

 

1 200

Waarvan uitgavenbedrag Budget A+O-fonds

 

6 261

Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan VNG

 

17 298

Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan KING

 

7 464

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen

 

15 718 543

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

1 529 092

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1 247 932

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2012 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 314 302 000 verhoogd en gebracht op € 18 530 881 000.

3.2. Toelichting op de nog niet eerder opgenomen mutaties

1) Vsv-programmagelden RMC-regio's G4 (decentralisatie-uitkering)

Voor het jaar 2012 ontvangt de gemeente Amsterdam een eenmalige aanvullende uitkering van € 150 000 voor de invoering van passend onderwijs, in samenhang bezien met voortijdig schoolverlaten (VSV) en de invoering van de Zorg voor Jeugd in Amsterdam.

2) Mannenopvang

In 2015 treedt naar verwachting het nieuwe stelsel voor vrouwenopvang in werking. Daarin wordt ook de opvang van specifieke groepen slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties geregeld. In afwachting daarvan is een tweede verlenging van het convenant pilot mannenopvang in juni 2012 getekend door de G4 en het ministerie van VWS. Het convenant geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2012 tot 1 januari 2015. De G4 krijgen hiervoor in 2012 € 1,2 miljoen via de algemene uitkering van het gemeentefonds.

3) We Can Young (decentralisatie-uitkering)

Via de decentralisatie-uitkering «We Can Young» ontvangen vijftien gemeenten in 2012, 2013 en 2014 elk € 20 000 euro per jaar. Deze gemeenten willen zich inzetten voor de gezamenlijke doelstelling de relationele en seksuele weerbaarheid van jongeren te vergroten en daarmee een bijdrage leveren aan de preventie van geweld tegen vrouwen. Jongeren (changemakers) worden zich bewust van de ongelijkheid en stereotiepe beeldvorming die ten grondslag ligt aan geweld en proberen met eigen acties een cultuurverandering te realiseren.

4) LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

Via de decentralisatie-uitkering LHBT-emancipatiebeleid (LHBT: Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgender personen) ontvangen de gemeenten Alkmaar, Almere, Enschede, Lelystad en Tilburg in 2012, 2013 en 2014 ieder € 20 000 per jaar. Daarnaast ontvangt de gemeente Amsterdam in 2012, 2013 en 2014 € 50 000 per jaar. Deze gemeenten hebben als gezamenlijke doelstelling de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT verder te bevorderen, in Nederland en waar mogelijk ook internationaal.

5) Regiospecifiek Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

In juni 2008 is het Convenant Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn ondertekend door voorheen Verkeer en Waterstaat, de Stuurgroep Zuiderzeelijn en de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland. De projecten uit het RSP richten zich op versterking van de ruimtelijke en economische structuur in Noord-Nederland en het verbeteren van de bereikbaarheid van deze regio, via openbaar vervoer en weg. In 2012 wordt aan het gemeentefonds € 16,482 miljoen toegevoegd ten gunste van de gemeente Assen in verband met het RSP Zuiderzeelijn.

6) Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

Via de decentralisatie-uitkering Nationale gebiedsontwikkelingen ontvangen in 2012 de gemeente Emmen € 4 miljoen voor het Dierenpark Emmen, de gemeente Rotterdam € 5,032 miljoen voor het project Hart van Zuid, de gemeente Tilburg € 0,631 miljoen voor het project Spoorzone, de gemeente Zaandam € 0,532 miljoen voor het project Inverdan en de gemeente Dordrecht € 2 miljoen voor het project Westelijke Dordtse Oever.

7) Quick Wins Binnenhavens (decentralisatie-uitkering)

De minister van I&M wil het restbudget van de regeling Quick wins Binnenvaart primair inzetten voor een versterking van het landelijke netwerk van binnenhavens en inlandterminals langs achterlandverbindingen en hoofdvaarwegen. Hieraan wordt invulling gegeven door, op basis van cofinanciering, middelen beschikbaar te stellen via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten voor een beperkt aantal havengerelateerde gebiedsontwikkelingen. In dit kader ontvangen in 2012 de gemeente Venray € 4 miljoen, de gemeente Oss € 4 miljoen, de gemeente Tiel € 0,7 miljoen en de gemeente Bergen op Zoom € 1,3 miljoen.

8) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

De decentralisatie-uitkering Bodemsanering wordt voor het uitkeringsjaar 2012 incidenteel verhoogd met € 10,75 miljoen ten gunste van de gemeenten Amsterdam (Pilot nazorg; € 0,1 miljoen), Enschede (Sanering Poolmansweg; € 0,6 miljoen), Zwolle (Symposium proeftuin water; € 50 000) en Zaanstad (Bodemverontreiniging Hembrugterrein; € 10 miljoen)

9) Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)

De Toppermiddelen worden waar mogelijk en wenselijk verder gedecentraliseerd. In 2012 wordt € 1,525 miljoen aan de decentralisatie-uitkering Bedrijventerreinen toegevoegd. De verdeling is als volgt: Breda (Spinola/Terheijdenseweg; € 0,661 miljoen), Hengelo (Twentekanaal Hengelo Middengebied; € 0,24 miljoen), Zaanstad (Kanaalzone Zaanstad; € 0,384 miljoen) en Eindhoven (De Hurk; € 0, 24 miljoen).

10) Green Deal (decentralisatie-uitkering)

Op 3 oktober 2011 is een Green Deal gesloten met de gemeente Rotterdam. Aan de gemeente wordt hiervoor voor 2012 een bedrag van € 60 000 beschikbaar gesteld.

11) Focusgemeenten (decentralisatie-uitkering)

In het kader van het project integrale aanpak gemeenten werken het Rijk en twaalf focusgemeenten samen om kwalitatieve informatie te verwerven over (bedoelde en onbedoelde) effecten van de samenloop van maatregelen in het sociale domein voor gemeenten (en personen) en innovatieve voorbeelden van integrale aanpakken te verzamelen en te verspreiden onder alle Nederlandse gemeenten. Hiertoe worden aan de focusgemeenten eenmalig middelen (€ 1,776 miljoen) verstrekt die bijdragen aan het realiseren dan wel doorontwikkelen van samenhangend onderwijs-, zorg- en arbeidsmarktbeleid op lokaal en regionaal niveau dat inwoners in staat stelt naar vermogen te participeren.

12) Platform Woonoverlast (decentralisatie-uitkering)

De gemeente Amersfoort ontvangt in 2012 incidenteel € 50 000 via de decentralisatie-uitkering «Platform Woonoverlast». Het Ministerie van BZK ondersteunt hiermee het initiatief tot oprichting van een «Landelijk Platform Woonoverlast».

13) Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (decentralisatie-uitkering)

Het Ministerie van BZK zal in 2012 een eenmalige impuls geven aan de fysieke aanpak in de focuswijken in Rotterdam-Zuid van € 30 miljoen. De rijksbijdrage wordt via een decentralisatie uitkering in het gemeentefonds, ingezet voor sloop en onteigening van woningen en aanvullend op investeringen in de openbare ruimte en leefbaarheid in de betreffende wijken van Rotterdam.

14) Transitiekosten RUD

In het bestuurlijk overleg van 28 juni jongstleden zijn de minister van Infrastructuur en Milieu, de VNG en het IPO tot een akkoord gekomen betreffende de compensatie voor de transitiekosten van het RUD proces. Alle partijen gaan akkoord met een eenmalige tegemoetkoming van € 25 miljoen, zodat de terugverdientijd kan worden bekort. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de fondsen middels de verhoudingen die blijken uit het onderzoek naar de terugverdientijd. Er wordt om die reden € 19,2 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds en € 5,8 miljoen aan het provinciefonds.

3.3. Integratie-uitkeringen

Als een toevoeging aan de algemene uitkering van het gemeentefonds in één keer bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten wordt normaliter gesproken een integratie-uitkering toegepast. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang van specifieke uitkering of eigen inkomsten naar de algemene uitkering. In tabel B4 wordt een overzicht gegeven van de integratie-uitkeringen in 2012.

Tabel B4: Overzicht integratie-uitkeringen gemeentefonds (x € 1000)
 

2012

Ontwerpbegroting 2012:

 

WMO

1 441 486

WUW-middelen

13 132

Regionale Platforms Fraudebestrijding

2 006

Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)

3 034

Ondersteuning bibliotheken

5 791

Stand ontwerpbegroting 2012

1 465 449

1ste suppletoire begroting 2012:

 

Regionale platforms fraudebestrijding

– 2 006

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2011

– 6

Stand 1ste suppletoire begroting 2012

1 463 437

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2013 als Voorlopige Uitkomsten 2012:

 

WMO indexatie 2012

69 819

WUW-middelen

– 4 164

   

2de suppletoire begroting 2012:

 

Stand 2de suppletoire begroting 2012

1 529 092

3.4. Decentralisatie-uitkeringen

Binnen het gemeentefonds bestaat naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering ook de decentralisatie-uitkering. De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Dat maakt de uitkering geschikt voor de overheveling van specifieke uitkeringen, ook als die termijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen die slechts tijdelijk beschikbaar zijn. In tabel B5 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen in 2012.

Tabel B5: Overzicht decentralisatie-uitkeringen gemeentefonds (x € 1000)
 

2012

Ontwerpbegroting 2012:

 

Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren

12 400

Antillianengemeenten

4 485

Beeldende kunst en vormgeving

13 500

Bestaand Rotterdams gebied

2 527

Bodemsanering

20 765

Centra voor Jeugd en Gezin

368 137

Gezond in de stad

5 023

Herbestemming aandachtswijken 2e tranche

400

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

147 812

Jeugd

21 780

Maatschappelijke opvang

298 528

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

4 785

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)

12 208

Regeling cultuurparticipatie

5 784

Rolstoelvoorzieningen Arnhem

300

Spoorse doorsnijdingen

11 922

Vadercentra

699

Versterking peuterspeelzaalwerk

35 000

Vrouwenopvang

90 225

Vsv-programmagelden RMC-regio's G4

5 975

Stand ontwerpbegroting 2012

1 062 255

1ste suppletoire begroting 2012:

 

Eigen kracht

850

Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur

36 555

Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg

10 500

IODS kwaliteitsprojecten

9 665

Kwaliteitssprong Zuid

1 400

LHBT emancipatiebeleid

750

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

– 96

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)

62

Vrouwenopvang

1 100

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011

797

Stand 1ste suppletoire begroting 2012

1 123 838

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2013 als Voorlopige Uitkomsten 2012:

 

Bedrijventerreinen

3 418

Bodemsanering

– 188

Eigen kracht

50

Green Deal

550

Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur

10 677

Jeugd

3 800

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)

8 120

Vrouwenopvang

14 229

   

2de suppletoire begroting 2012:

 

Vsv-programmagelden RMC-regio's G4

150

We Can Young

300

LHBT emancipatiebeleid

150

Regiospecifiek Zuiderzeelijn

16 482

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)

12 195

Quick Wins Binnenhavens

10 000

Bodemsanering

10 750

Bedrijventerreinen

1 525

Green Deal

60

Focusgemeenten

1 776

Platform Woonoverlast

50

Nationaal Programma Rotterdam-Zuid

30 000

Stand 2de suppletoire begroting 2012

1 247 932