Kamerstuk 33402-10

Amendement van het lid Dijkgraaf over het terugdraaien van het vervallen van het verlaagde accijnstarief voor rode diesel

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Gepubliceerd: 29 oktober 2012
Indiener(s): Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-10.html
ID: 33402-10
Wijzigingen: 33402-23

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF

Ontvangen 29 oktober 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel VII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel VIIa

In artikel 59, onderdeel c, van de Wet belastingen op milieugrondslag worden «€ 0,1140», «€ 0,0415», «€ 0,0111» en «€ 0,0010», nadat deze bedragen aan het begin van het kalenderjaar 2013 zijn aangepast met toepassing van artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag, verhoogd met: € 0,0055, € 0,0033, € 0,0020 respectievelijk € 0,0002.

II

Na artikel IXb wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel IXc

In de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 vervallen artikel X, onderdelen A, B, G, H, I, M, N, O, P, Q, R, S, T en U, en artikel XX.

III

Aan artikel XI, onder 1, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. artikel IXc toepassing vindt voordat artikel X, onderdelen A, B, G, H, I, M, N, O, P, Q, R, S, T en U, en artikel XX van de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 worden toegepast.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om het vervallen van het verlaagde accijnstarief voor zogenoemde rode diesel, zoals is voorzien in de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013, terug te draaien. De indiener vindt de afschaffing van de rode diesel onverstandig omdat het een directe lastenverzwaring van ongeveer 100 miljoen betekent voor de landbouw en 150 miljoen voor andere sectoren, waaronder de bouw. Juist deze sectoren heeft Nederland nodig om uit de economische crisis te komen.

De extra accijns drukt direct op de bedrijfsbegroting. Onderzoeksbureau Ecorys heeft aangegeven dat weggebruikers in het verkeer veel meer invloed hebben op het brandstofverbruik dan dieselgebruikers in zowel bouw als landbouw. Bovendien is het in deze sectoren erg lastig om de hogere kostprijs door te berekenen. In Frankrijk en België is er nog wel een accijnsvoordeel. In Duitsland is afschaffing één op één gecompenseerd.

De hierdoor ontstane derving van accijns wordt opgevangen door het verhogen van de tarieven van de energiebelasting voor elektriciteit.

Dijkgraaf