Kamerstuk 33240-VI-4

Memorie van toelichting

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011

Gepubliceerd: 16 mei 2012
Indiener(s): Leers
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-VI-4.html
ID: 33240-VI-4

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook bij wet gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

INHOUD

blz.

     

11

Nederlandse rechtsorde

2

12

Rechtspleging en rechtsbijstand

2

13

Rechtshandhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding

2

14

Jeugd

3

17

Internationale rechtsorde

5

21

Contraterrorisme- en nationaal Veiligheidsbeleid

5

23

Veiligheidsregios’s en politie

5

25

Veiligheid en bestuur

6

29

Inspectie openbare orde en veiligheid

6

Niet beleidsartikelen

7

11 NEDERLANDSE RECHTSORDE

Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

12 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

Mutaties uitgaven

12.3 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging»

Aflossing vordering Raad voor de rechtspraak

Bij het inwerking treden van het baten-lastenstelsel per 1 januari 2005 is afgesproken dat het toenmalige Ministerie van Justitie de egalisatierekening van de Raad van de rechtspraak aanvult met € 16,7 mln. indien dit noodzakelijk is. Aangezien de reserves van de Raad de afgelopen jaren fors geslonken zijn is de egalisatierekening door het moederdepartement met € 16,7 mln. aangevuld. Deze mutatie wordt ook in het Financieel Jaarverslag Rijk toegelicht.

13 RECHTSHANDHAVING, CRIMINALITEITS- EN TERRORISMEBESTRIJDING

Mutaties verplichtingen

13.1 «Preventieve maatregelen» tegenvaller € 7,1 mln.

Op operationele doelstelling 13.1. «Preventieve maatregelen» doet zich een tegenvaller voor van per saldo € 7,1 mln. Deze tegenvaller heeft met name betrekking op Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (€ 6 mln.). Deze verplichting is geraamd voor 2012 maar reeds vastgelegd in 2011.

13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» tegenvaller € 6,3 mln.

Op operationele doelstelling 13.4. «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van per saldo € 6,3 mln. Deze tegenvaller is ontstaan doordat op basis van de hogere productiekosten in 2011 de reguliere betaling aan het CJIB met € 6,3 mln. is verhoogd.

Mutaties uitgaven

13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» tegenvaller € 5,8 mln.

Op operationele doelstelling 13.4. «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van per saldo € 5,8 mln. Deze tegenvaller is ontstaan doordat de reguliere betaling aan het CJIB met € 6,3 mln. is verhoogd op basis van de hogere productiekosten.

Aflossing vordering CJIB

In het verleden is niet alle productie van het CJIB volledig gefinancierd door het ministerie van VenJ waardoor een vordering van circa € 17,1 mln. van CJIB op het moederdepartement is opgebouwd. Deze vordering is in 2011 afgelost zodat het CJIB over voldoende kasmiddelen kan beschikken. Deze mutatie wordt ook in het Financieel Jaarverslag Rijk toegelicht.

Mutaties ontvangsten

13.3 «Handhaving en vervolging» meevaller € 7,3 mln.

Op operationele doelstelling 13.3. «Handhaving en vervolging» doet zich een meevaller voor van per saldo € 7,3 mln. Dit wordt voornamelijk als volgt verklaard:

 • In het kader van plukze en verbeurdverklaringen is voor circa € 1,5 mln. meer ontvangen dan aanvankelijk geraamd.

 • De overige ontvangsten betreffen bedrijfsvoeringgerelateerde opbrengsten zoals ziektegelden, verkoop middelen en dergelijke. Dit betreffen incidentele inkomsten. Deze ontvangsten vielen per saldo € 4,6 mln. hoger uit dan geraamd.

13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» tegenvaller € 8,5 mln.

Op operationele doelstelling 13.4. «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van per saldo € 8,5 mln. Deze tegenvaller heeft te maken met de vanaf 1 juli 2011 ingevoerde verscherpte handhaving op voertuigen die niet zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid (30 WAM). Voor 2011 is rekening gehouden met een ontvangst van € 20 mln. uit hoofde van deze verscherpte handhaving. De gerealiseerde ontvangst is echter circa € 9 mln. lager uitgevallen dan geraamd. Er is namelijk meer beroep aangetekend tegen de door het CJIB verstuurde beschikkingen bij de Officier van Justitie dan verwacht. Dit heeft een opschortende werking ten aanzien van de betaling van de beschikking. Daarnaast is een groter deel dan verwacht niet binnen de betalingstermijn betaald.

14 JEUGD

Mutaties verplichtingen

14.1 «Uitvoering jeugdbescherming» meevaller van 5,1 mln.

Op 14.1 «Uitvoering jeugdbescherming» doet zich een meevaller voor van € 5,1 mln. Dit wordt voornamelijk als volgt verklaard:

 • Aan het project werkstroommanagement is ongeveer € 0,9 mln. minder uitgegeven vanwege vertraging in de voortgang.

 • Er is sprake van minder partneralimentatie en dit heeft geleid tot minder uitgaven bij Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) van circa € 1,5 mln.

 • Bij jeugdbescherming is sprake van een meevaller van circa € 4,9 mln. De afrekening van de subsidie jeugdbescherming 2010 heeft een meevaller opgeleverd. Daarnaast blijken de cliëntenaantallen in de jeugdbescherming lager dan geraamd.

 • De subsidieverplichtingen voor het jaar 2011 en 2012 voor Stichting De Ombudsman en de Stichting Adoptievoorziening is in 2011 vastgelegd. Tevens is een verplichting aangegaan ten behoeve van een bijdrage Regeling Tegemoetkoming Adoptiekosten over 2011 en 2012. De drie verplichtingen waren echter geraamd voor 2012 en veroorzaken daarmee een overschrijding van 2 mln. in 2011.

14.2 «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» meevaller van € 13,9 mln.

Op 14.2 «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» doet zich een meevaller voor van per saldo € 13,9 mln. Dit wordt als volgt verklaard:

 • Bij de najaarsnota is uitgegaan van een vermindering van de instroom bij de jeugdreclassering. De verminderde instroom heeft zich in de praktijk echter niet in volle omvang voorgedaan. Hierdoor is er € 1,1 mln. meer uitgegeven.

 • Binnen het Programma Jeugdcriminaliteit zijn voor circa € 2 mln. minder Gedragsbeïnvloedende maatregels (GBM) opgelegd dan begroot. Bij het van start gaan van GBM is een te hoge schatting gemaakt.

 • De implementatie van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafketenen (LIJ) en Prokid van circa € 3 mln. is uitgesteld naar 2012. Van het LIJ zijn de financieringskosten voor de uitrol nog niet duidelijk en bij Prokid voldoet het systeem nog niet aan de eisen. De politie geeft voorrang aan het stabiliseren van hun eigen systeem waardoor er op dit moment onvoldoende capaciteit beschikbaar is.

 • Aan passende nazorg is circa 2 mln. minder subsidie verleend omdat de vraag minder was dan geraamd.

 • Bij de veiligheidshuizen is circa € 1,5 mln. minder verplicht dan aanvankelijk geraamd. Dit heeft betrekking op onder andere het niet tijdig dan wel niet in de begrote omvang starten van enkele (deel)onderzoeken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere een onderzoek naar de inzet ketenpartners in veiligheidshuizen en het ontwikkelen van een instrument voor rendementsanalyse Veiligheidshuizen.

 • De overige, circa € 4 mln. heeft betrekking op diverse andere kleine projecten (onder andere Aanpak Recidive Werkstraffen Jeugd, Betere Start 2, Hersenen en Cognitie en Erkenningscommissie).

14.3 «Voogdij AMV’s» tegenvaller van € 27,9 mln.

Op 14.3 «Voogdij AMV’s» doet zich een tegenvaller voor van per saldo € 27,9 mln. Deze tegenvaller wordt verklaard door het feit dat de bijdrage aan Nidos voor het jaar 2012 reeds in 2011 is verplicht terwijl dit bedrag geraamd is voor 2012.

Mutaties uitgaven

14.1 «Uitvoering jeugdbescherming» meevaller van € 6,4 mln.

Op 14.1 «Uitvoering jeugdbescherming» doet zich een meevaller voor van € 6,4 mln. Dit wordt als volgt verklaard:

 • Er is vertraging opgetreden bij het project werkstroommanagement, aan dit project is ongeveer € 0,9 mln. minder uitgegeven.

 • Er is sprake van minder partneralimentatie en dit heeft geleid tot minder uitgaven bij Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) van circa € 1,5 mln.

 • Bij jeugdbescherming is sprake van een meevaller van circa € 4,9 mln. De afrekening van de subsidie jeugdbescherming uit 2010 heeft een meevaller opgeleverd. Daarnaast blijken de cliëntenaantallen in de jeugdbescherming lager dan geraamd.

14.2 «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» meevaller van € 13,4 mln.

Op 14.2 «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» doet zich een meevaller voor van € 13,4 mln. Deze meevaller is het saldo van meerdere mee- en tegenvallers die voornamelijk als volgt worden verklaard:

 • Bij de najaarsnota is uitgegaan van een vermindering van de instroom bij de jeugdreclassering. De verminderde instroom heeft zich in de praktijk echter niet in volle omvang voorgedaan. Hierdoor is er € 1,1 mln. meer uitgegeven.

 • Bij het programma Jeugdcriminaliteit is een meevaller te zien van circa € 14 mln. Zie voor uitleg de toelichting bij de verplichtingen.

17 INTERNATIONALE RECHTSORDE

Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

21 CONTRATERRORISME- EN NATIONAAL VEILIGHEIDSBELEID

Mutaties verplichtingen

21.1 «Nationale Veiligheid» meevaller van € 5,8 mln.

Op 21.1 «Nationale Veiligheid» doet zich een meevaller voor van € 5,8 mln. De meevaller is met name ontstaan door vertraging bij de volgende projecten:

 • Netcentrisch werken;

 • De campagne NL-Alert;

 • Het Analistennetwerk.

23 VEILIGHEIDSREGIO’S EN POLITIE

Mutaties verplichtingen

23.1 «Bekostiging politie (boven) regionaal» tegenvaller van € 146,8 mln.

Op 23.1 «Bekostiging politie (boven) regionaal» doet zich een tegenvaller voor van € 146,8 mln. Deze verplichting is geraamd voor 2012 maar reeds vastgelegd in 2011.

23.2 «Bekostiging politie landelijk» tegenvaller van € 6,7 mln.

Op 23.2 «Bekostiging politie landelijk» doet zich een tegenvaller voor van € 6,7 mln.

Deze verplichting is geraamd voor 2012 maar reeds vastgelegd in 2011.

23.3 «Kwaliteit politie en veiligheidsregio’s» meevaller van € 14,4 mln.

Op 23.3 «Kwaliteit politie en veiligheidsregio’s» doet zich een meevaller voor van € 14,4 mln. Deze meevaller wordt veroorzaakt doordat in 2011 minder verplichtingen daadwerkelijk zijn aangegaan dan geraamd.

23.4 «Bekostiging veiligheidsregio’s» tegenvaller van € 135,3 mln.

Op 23.4 «Bekostiging veiligheidsregio’s» doet zich een tegenvaller voor van € 135,3 mln. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2011 voor circa € 130,1 mln. aan verplichtingen zijn vastgelegd voor bijdragen die in 2012 aan de veiligheidsregio’s worden toegekend. De verplichting heeft betrekking op de circulaire voor de Brede Doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) en staat voor 2012 geraamd.

25 VEILIGHEID EN BESTUUR

Mutaties verplichtingen

25.1 «Veiligheid en bestuur» meevaller van € 5,1 mln.

Op 25.1 «Veiligheid en bestuur» doet zich een meevaller voor van € 5,1 mln. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de uitvoering. Het betreft vooral kleinere subsidies aan diverse partners.

25.2 «Veiligheid, informatie en technologie» meevaller van € 6,6 mln.

Op 25.2 «Veiligheid, informatie en technologie» doet zich een meevaller voor van € 6,6 mln. Verplichtingen voor noodcommunicatievoorziening 112 (€ 1 mln.) en Schengen Informatie Systeem II (€ 3,5 mln.) zijn in 2010 aangegaan terwijl deze geraamd stonden voor 2011. Daarnaast zijn de projecten op het gebied van innovatie en informatie-uitwisseling aan partijen op het terrein van veiligheid vertraagd.

Mutaties uitgaven

25.1 «Veiligheid en bestuur» meevaller van € 5,7 mln.

Op 25.1 «Veiligheid en bestuur» doet zich een meevaller voor van € 5,7 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • vertraging in de uitvoering van o.a. de onderdelen «Polarisatie en Radicalisering» en «Fysieke Veiligheid»;

 • vertraging van de behandeling van de wijzigingen van de prostitutie wet in de Tweede Kamer en Eerste Kamer.

29 INSPECTIE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

91 ALGEMEEN

Mutaties verplichtingen

91.1 «Effectieve besturing van het Justitie apparaat» tegenvaller € 13,2 mln.

Op operationele doelstelling 91.1 is een tegenvaller van per saldo € 13,2 mln. aan verplichtingen ontstaan. Dit wordt voornamelijk verklaard door P-Direkt. Deze verplichting is geraamd voor 2012 maar vastgelegd in 2011.

Mutaties uitgaven

91.1 «Effectieve besturing van het Justitie apparaat» meevaller € 13,4 mln.

Op operationele doelstelling 91.1 is een meevaller van per saldo € 13,4 mln. ontstaan. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

 • Circa € 6 mln. aan kosten voor de nieuwbouw van het bestuursdepartement die in 2012–2013 worden gemaakt in plaats van in 2011 zoals aanvankelijk geraamd.

 • Een aantal kleinere posten waarbij minder is uitgegeven dan voorzien. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de projectorganisatie voor de nieuwbouw en lagere salariskosten vanwege nog niet ingevulde vacatures.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

93 GEHEIME UITGAVEN

Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.