Kamerstuk 33240-VI-3

Voorstel van wet

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011

Gepubliceerd: 16 mei 2012
Indiener(s): Leers
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-VI-3.html
ID: 33240-VI-3

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

16 mei 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2011 en vastgesteld bij de wet van .... ...., Stb. ...., respectievelijk ........ Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet van .... ...., Stb. ...., respectievelijk ........ Stb. ....;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de in de artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2011

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Artikel

Omschrijving

(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting, incl. ISB (+/–) dep. herindeling

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (VJN)

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting (NJN)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

11 570 133

11 264 017

1 541 583

284 326

285 326

55 773

– 110 129

– 109 446

– 100 420

                     
 

Totaal beleidsartikelen

11 296 941

10 990 825

1 539 510

163 428

164 428

55 773

25 266

25 949

– 100 420

                     

11

Nederlandse rechtsorde

14 596

14 596

0

1 331

1 331

0

93

93

0

12

Rechtspleging en rechtsbijstand

1 466 004

1 466 004

218 882

46 061

46 061

25 400

5 792

5 792

0

13

Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding

3 015 024

3 015 024

914 428

91 514

92 514

23 635

16 215

16 215

– 106 885

14

Jeugd

898 952

898 952

5 450

– 6 213

– 6 213

6 738

– 18 093

– 18 093

3 601

17

Internationale rechtsorde

1 651

1 651

0

42

42

0

11

11

0

21

Nationale crisis- en veiligheidsbeleid en terrorismebestrijding

55 635

56 969

0

4 674

4 674

0

10 299

10 299

600

23

Veiligheidsregio's en politie

5 754 848

5 447 398

400 750

45 351

45 351

0

29 288

29 288

2 264

25

Veiligheid en bestuur

85 307

85 307

0

– 19 742

– 19 742

0

– 18 782

– 18 099

0

29

Inspectie openbare orde en veiligheid

4 924

4 924

0

410

410

0

443

443

0

                     
 

Totaal niet-beleidsartikelen

273 192

273 192

2 073

120 898

120 898

0

– 135 395

– 135 395

0

                     

91

Algemeen

236 015

236 015

2 073

12 712

12 712

0

2 420

2 420

0

92

Nominaal en onvoorzien

34 196

34 196

0

108 169

108 169

0

– 137 806

– 137 806

0

93

Geheim

2 981

2 981

0

17

17

0

– 9

– 9

0

Artikel

Omschrijving

(4) = (1) + (2) + (3)

Totaal geraamd (stand NJN)

(5)

Realisatie

(6) = (5) – (4)

Slotwetmutaties (+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

11 744 330

11 439 897

1 496 936

12 078 003

11 438 507

1 521 609

333 673

– 1 390

24 673

                     
 

Totaal beleidsartikelen

11 485 635

11 181 202

1 494 863

11 811 384

11 198 497

1 517 425

325 749

17 295

22 562

                     

11

Nederlandse rechtsorde

16 020

16 020

0

13 293

14 737

32

– 2 727

– 1 283

32

12

Rechtspleging en rechtsbijstand

1 517 857

1 517 857

244 282

1 534 994

1 536 183

249 019

17 137

18 326

4 737

13

Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding

3 122 753

3 123 753

831 178

3 160 590

3 146 012

839 386

37 837

22 259

8 208

14

Jeugd

874 646

874 646

15 789

892 592

857 624

20 179

17 946

– 17 022

4 390

17

Internationale rechtsorde

1 704

1 704

0

2 112

2 116

4

408

412

4

21

Nationale crisis- en veiligheidsbeleid en terrorismebestrijding

70 608

71 942

600

59 107

70 217

1 427

– 11 501

– 1 725

827

23

Veiligheidsregio's en politie

5 829 487

5 522 037

403 014

6 107 517

5 525 906

406 877

278 030

3 869

3 863

25

Veiligheid en bestuur

46 783

47 466

0

35 035

40 143

467

– 11 748

– 7 323

467

29

Inspectie openbare orde en veiligheid

5 777

5 777

0

6 144

5 559

34

367

– 218

34

                     
 

Totaal niet-beleidsartikelen

258 695

258 695

2 073

266 619

240 010

4 184

7 924

– 18 685

2 111

                     

91

Algemeen

251 147

251 147

2 073

263 954

237 344

4 165

12 807

– 13 803

2 092

92

Nominaal en onvoorzien

4 559

4 559

0

0

0

0

– 4 559

– 4 559

0

93

Geheim

2 989

2 989

0

2 665

2 666

19

– 324

– 323

19

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (slotwet) behorende bij de Wet van ......., Stb. .......

Begroting 2011

Art.

Omschrijving

(–1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(–2)

Realisatie

(3) = (2)–(1)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1

Dienst Justitiële Instellingen

     
         
 

Totale baten

2 203 673

2 279 260

75 587

 

Totale lasten

2 203 673

2 334 576

130 903

 

Saldo van baten en lasten

0

– 55 316

– 55 316

         
 

Totale kapitaalontvangsten

40 000

19 804

– 20 196

 

Totale kapitaaluitgaven

– 75 241

– 65 440

9 801

         

2

Centraal Justitieel Incasso Bureau

     
         
 

Totale baten

112 692

106 826

– 5 866

 

Totale lasten

112 692

112 850

158

 

Saldo van baten en lasten

0

– 6 024

– 6 024

         
 

Totale kapitaalontvangsten

5 625

11 025

5 400

 

Totale kapitaaluitgaven

– 14 704

– 24 151

– 9 447

         

3

Nederlands Forensisch Instituut

     
         
 

Totale baten

72 889

78 836

5 947

 

Totale lasten

72 889

77 127

4 238

 

Saldo van baten en lasten

0

1 709

1 709

         
 

Totale kapitaalontvangsten

4 501

4 923

422

 

Totale kapitaaluitgaven

– 8 900

– 8 990

– 90

         

4

Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

     
         
 

Totale baten

32 156

34 201

2 045

 

Totale lasten

32 156

33 621

1 465

 

Saldo van baten en lasten

0

580

580

         
 

Totale kapitaalontvangsten

3 395

0

– 3 395

 

Totale kapitaaluitgaven

– 4 641

– 108

4 533

         

5

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

     
         
 

Totale baten

33 915

39 178

5 263

 

Totale lasten

33 915

39 614

5 699

 

Saldo van baten en lasten

0

– 436

– 436

         
 

Totale kapitaalontvangsten

4 568

1 478

– 1 395

 

Totale kapitaaluitgaven

2 800

8 192

1 761

         

6

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

     
         
 

Totale baten

583 194

607 907

24 713

 

Totale lasten

583 194

595 122

11 928

 

Saldo van baten en lasten

0

12 785

12 785

         
 

Totale kapitaalontvangsten

37 100

1 990

– 35 110

 

Totale kapitaaluitgaven

87 563

– 33 984

– 121 547