Gepubliceerd: 16 mei 2012
Indiener(s): Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-III-4.html
ID: 33240-III-4

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin, de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in de onderdelen B.1 tot en met B.4 van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister-president, minister van Algemene Zaken, M. Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Bedragen in navolgende toelichting zijn x € 1 000, tenzij anders vermeld.

B.1. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

Artikel 1 Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Uitgaven

Deze mutatie wordt met name veroorzaakt door achterliggende uitgaven in het kader van het communicatiebeleid.

B.2. KABINET DER KONINGIN

Artikel 1 Kabinet der Koningin

Uitgaven

Deze mutatie wordt gezien het technische/boekhoudkundige karakter niet nader toegelicht.

B.3. COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Artikel 1 Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Uitgaven

De mutatie is het gevolg van een niet volledig bezette personele formatie gedurende het gehele jaar.

B.4.1. Exploitatie-overzicht 2011

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)+(2)+(3)

(5)

(6) = (5) – (4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of -) 2e suppletore begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (=+ of -) (+ = tekortschietend geraamd bedrag

Baten

           

Omzet moederdepartement

23 311

23 311

20 008

– 3 303

Omzet overige departementen

26 618

26 618

13 649

– 12 969

Omzet derden

550

550

159

– 391

Rentebaten

10

10

124

114

Vrijval uit voorzieningen

0

0

2 309

2 309

Buitengewone baten

0

0

0

0

Totaal baten

50 489

50 489

36 249

– 14 240

             

Lasten

           

Apparaatskosten

           

– personele kosten

15 542

15 542

14 386

– 1 156

– materiële kosten

34 737

34 737

18 831

– 15 906

Rentelasten

210

210

0

– 210

Afschrijvingskosten

           

– materieel

– immaterieel

Overige lasten

           

– dotaties voorzieningen

0

1 069

1 069

– buitengewone lasten

0

222

222

Totaal lasten

50 489

50 489

34 508

– 15 981

             

Saldo van baten en lasten

0

0

1 741

1 741

Toelichting exploitatieoverzicht

De lagere dan geraamde baten en lasten worden vooral veroorzaakt doordat de in shared service uitgevoerde communicatiediensten voor opdrachtgevers in 2011 aanzienlijk lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk werd geraamd. Het betrof met name Postbus 51-spotjes (campagnemanagement). De één op één aan opdrachtgevers door te belasten externe kosten en de daadwerkelijke verrekening daarvan worden als lasten en baten verantwoord. Daarnaast zijn de lasten lager uitgevallen als gevolg van een vrijval binnen de voorziening voor wachtgeld in het kader van het invullen van de taakstelling rijksdienst.

Per saldo heeft DPC een positief resultaat behaald van € 1 741 000. Het saldo van baten en lasten zal ten gunste worden gebracht van de exploitatiereserve. Het eigen vermogen overschrijdt daarmee de grens die op basis van de Regeling baten-lastendiensten 2011 door het Ministerie van Financiën is vastgesteld. Vanaf 2012 zal het eigen vermogen worden afgebouwd.

Kasstroomoverzicht 2011

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(1)+(2)+(3)+(5)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

Stand 2e suppletore begroting

Mutatie (+of – ) Slotwet

Stand slotwet (= realisatie)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2011

158

158

10 384

10 542

               

2.

Totaal operationele kasstroom

9 648

9 648

               
 

Totaal investeringen (–/–)

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.

Totaal investeringskasstroom

               
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (–/–)

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.

Totaal financieringskasstroom

               

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2011(=1+2+3+4)

158

158

20 032

20 190

Toelichting kasstroomoverzicht

De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is aanzienlijk hoger dan de stand per 1 januari. Dit is voornamelijk veroorzaakt door afname van de debiteuren per 31 december en het feit dat het saldo van de nog te betalen facturen aan media-exploitanten als liquide middelen bij DPC terechtkomt terwijl dat in het verleden bij het door DPC ingeschakelde mediabureau neersloeg.