Gepubliceerd: 16 mei 2012
Indiener(s): Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-III-3.html
ID: 33240-III-3

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin, de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie (III), alle voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 2011, 71, respectievelijk 15 september 2011, Stb. 2011, 459, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 2011, nr. 54;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De minister-president, minister van Algemene Zaken,

Suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2011

Ministerie van Algemene Zaken (III)

Bedragen x € 1 000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

65 167

3 832

 

785

 

-7798

-65

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

65 167

65 167

3 832

785

785

0

– 7798

– 7798

– 65

                     
 

Niet-beleidsartikel

                 

3

Nominaal en onvoorzien

                 
   

(4) = (1)+(2)+(3)

(5)

(6) = (5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

58 154

3 767

 

55 820

3 608

 

-2334

-159

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

58 154

58 154

3 767

53 907

55 820

3 608

– 4247

– 2334

– 159

                     
 

Niet-beleidsartikel

                 

3

Nominaal en onvoorzien

                 

Suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2011

Kabinet der Koningin

Bedragen x € 1 000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

2 354

2 354

 

58

58

 

19

19

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Kabinet der Koningin

2 354

2 354

2 354

58

58

58

19

19

19

   

(4) = (1)+(2)+(3)

(5)

(6) = (5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

2 431

2 431

 

2 390

2 390

 

-41

-41

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Kabinet der Koningin

2 431

2 431

2 431

2 390

2 390

2 390

– 41

– 41

– 41

Suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2011

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Bedragen x € 1 000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

1 058

0

 

0

0

 

6

0

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

1 058

1 058

0

0

0

0

6

6

0

   

(4) = (1)+(2)+(3)

(5)

(6) = (5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

1 064

0

 

764

0

 

-300

0

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

1 064

1 064

0

764

764

0

–300

–300

0

Suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ……….., Stb. ……

Begroting 2011

Baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie

Bedragen x € 1 000

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)+(2)+(3)

(5)

(6) = (5) – (4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (=+ of –)

(+ = tekortschietend geraamd bedrag

Totale baten

50 489

   

50 489

36 249

-14240

Totale lasten

50 489

   

50 489

34 508

-15981

Saldo van baten en lasten

0

   

0

1 741

1 741

             

Totale kapitaalontvangsten

   

 

Totale kapitaaluitgaven