Kamerstuk 33240-III-2

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2011

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2011

Gepubliceerd: 16 mei 2012
Indiener(s): Stuiveling
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-III-2.html
ID: 33240-III-2

Nr. 2 RAPPORT BIJ HET JAARVERSLAG 2011 VAN HET MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN (III)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 16 mei 2012

Hierbij bieden wij u het op 7 mei 2012 door ons vastgestelde «Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Algemene Zaken (III)» aan.

Algemene Rekenkamer

drs. Saskia J. Stuiveling, president

dr. Ellen M.A. van Schoten RA, secretaris

ONS ONDERZOEK

De ministers verantwoorden zich met hun jaarverslagen aan de Staten-Generaal. De jaarverslagen moeten inzicht geven in de mate waarin de beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd en antwoord geven op de vraag of het geld is besteed aan het doel waarvoor het beschikbaar is gesteld.

De Algemene Rekenkamer is nagegaan of de bedrijfsvoering van de ministeries en de financiële informatie in de jaarverslagen voldoen aan de eisen. Dit rapport bevat de belangrijkste uitkomsten en onze oordelen voor het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III). Op onze website www.rekenkamer.nl staat het achtergronddocument bij dit rapport. Daar staat ook de brief van de minister-president, minister van Algemene Zaken (AZ) van 16 april 2012, waarin hij aangeeft dat ons conceptrapport hem geen aanleiding geeft tot een nadere reactie.

Onder het begrotingshoofdstuk «Ministerie van Algemene Zaken (III)» vallen drie begrotingen met een eigen beheersverantwoordelijkheid. Het gaat om:

  • het Ministerie van Algemene Zaken;

  • het Kabinet der Koningin;

  • de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Vanwege de zeer beperkte omvang van de voornoemde commissie verleent het Ministerie van Algemene Zaken ondersteuning aan deze bedrijfsvoering.

In onderstaand overzicht zijn de verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en het aantal fte van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten opgenomen.

Algemene Zaken

2010

2011

Verplichtingen (€ mln)

73,3

53,9

Uitgaven (€ mln)

72,4

55,8

Ontvangsten (€ mln)

3,7

3,6

fte

369

352

Kabinet der Koningin

2010

2011

Verplichtingen (€ mln)

2,4

2,4

Uitgaven (€ mln)

2,4

2,4

Ontvangsten (€ mln)

2,4

2,4

fte

24

24

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2010

2011

Verplichtingen (€ mln)

0,8

0,8

Uitgaven (€ mln)

0,8

0,8

Ontvangsten (€ mln)

0

0

fte

4

4

BEDRIJFSVOERING

De onderzochte onderdelen van de bedrijfsvoering van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten voldeden in 2011 aan de in de CW 2001 gestelde eisen.

FINANCIËLE INFORMATIE

De uitgaven van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten bedroegen in 2011 € 59,0 miljoen, de verplichtingen € 57,1 miljoen en de ontvangsten € 6,0 miljoen.

Voldoet de financiële informatie aan de eisen?

De op basis van onze werkzaamheden verkregen controle-informatie heeft ons tot het oordeel doen komen, dat de financiële informatie in het Jaarverslag 2011 deugdelijk is weergegeven en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften. Daarnaast zijn wij van oordeel dat de verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten rechtmatig tot stand gekomen zijn.

ONZE OORDELEN

Bedrijfsvoering

De onderzochte onderdelen van de bedrijfsvoering van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten voldeden in 2011 aan de in de CW 2001 gestelde eisen.

De informatie over de bedrijfsvoering in het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is op deugdelijke wijze tot stand gekomen en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften.

Financiële informatie

In het achtergronddocument van dit rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten hebben wij toegelicht wat de verantwoordelijkheid van de minister en van ons is en welke werkzaamheden wij verricht hebben. De op basis van deze werkzaamheden verkregen controle-informatie heeft ons tot het oordeel doen komen dat:

  • de in de financiële overzichten opgenomen financiële informatie deugdelijk is weergegeven en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften;

  • de in de financiële overzichten opgenomen verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten rechtmatig tot stand gekomen zijn.

OVERZICHT BEDRIJFSVOERING

Bij het Ministerie van Algemene Zaken onderscheiden wij 25 beheerdomeinen1 in de bedrijfsvoering en bij het Kabinet der Koningin 5 beheerdomeinen. Vanwege de beperkte omvang van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is geen afzonderlijke regel in het overzicht opgenomen. Van de 25 beheerdomeinen bij het Ministerie van Algemene Zaken zijn er 6 kritisch en 19 relevant voor het goed functioneren. De 5 beheerdomeinen bij het Kabinet der Koningin zijn alle relevant. Er zijn bij het Ministerie van Algemene Zaken geen onvolkomenheden geconstateerd in de beheerdomeinen.