Gepubliceerd: 12 februari 2013
Indiener(s): Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33151-10.html
ID: 33151-10

Nr. 10 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 februari 2013

Bij brief van 27 november 2012 heeft de minister-president uw Kamer een overzicht van wetsvoorstellen toegezonden ten aanzien waarvan het voornemen bestaat deze in te trekken (Kamerstuk 33 410, nr. 68). Ook bovenvermeld voorstel van wet is opgenomen in dit overzicht.

Daartoe gemachtigd door de Koningin trek ik, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, het voorstel van wet hierbij in.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven