Kamerstuk 33025-8

Amendement van het lid Van Vliet c.s. over het opheffen van de chinese walls bij de AFM en het uitbreiden van bevoegdheden van de AFM in de onderzoeksfase

Dossier: Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het accountantsberoep)


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET C.S.

Ontvangen 2 februari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 66 komt te luiden:

Artikel 66

De Wet toezicht financiële verslaggeving wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te laten:

  • 1. De Autoriteit Financiële Markten kan ten behoeve van het toezicht op de financiële verslaggeving of een onderdeel daarvan, aan een effectenuitgevende instelling om een nadere toelichting verzoeken omtrent de toepassing van voorschriften ingevolge artikel 3 van de IAS-verordening, Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of de artikelen 5:25c, tweede, vierde of vijfde lid, 5:25d, tweede of vierde tot en met tiende lid, of artikel 5:25v, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht. Deze nadere toelichting wordt verstrekt binnen een door de Autoriteit Financiële Markten te stellen redelijke termijn.

2. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Het tweede lid is niet van toepassing ten aanzien van andere organisatieonderdelen van de Autoriteit Financiële Markten die belast zijn met toezicht uit hoofde van andere wetten.

3. Na het vijfde lid wordt een lid toegevoegd:

  • 6. De artikelen 5:13 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing op het bepaalde in dit artikel.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De Autoriteit Financiële Markten kan, nadat de in artikel 2, eerste lid, bedoelde nadere toelichting is verkregen, aan de effectenuitgevende instelling schriftelijk mededelen dat de financiële verslaggeving, of een onderdeel daarvan, niet voldoet aan de in artikel 2, eerste lid, genoemde voorschriften. De Autoriteit Financiële Markten kan de in de eerste volzin bedoelde mededeling voorts doen indien de in de eerste volzin bedoelde nadere toelichting niet binnen de door de Autoriteit Financiële Markten gestelde termijn is verkregen.

2. Het derde lid komt te luiden:

  • 3. De Autoriteit Financiële Markten is verplicht tot geheimhouding van de in het eerste lid bedoelde mededeling en de in het tweede lid bedoelde aanbeveling. De Autoriteit Financiële Markten kan in afwijking van de eerste volzin de gegevens verkregen bij uitvoering van zijn taak op grond van deze wet verstrekken aan de met verschillende taken belaste organisatie onderdelen van de Autoriteit Financiële Markten.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De Autoriteit Financiële Markten kan een verzoek als bedoeld in artikel 452 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek doen, indien een effectenuitgevende instelling onvoldoende gevolg heeft gegeven aan artikel 2, eerste lid bedoelde verzoek of artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.

2. Het vijfde lid, komt te luiden:

  • 5. Artikel 2, lid 2 en 2a, zijn van overeenkomstige toepassing op uit een nadere toelichting afkomstige gegevens en inlichtingen die aan de Autoriteit Financiële Markten is verstrekt op grond van een bevel ingevolge artikel 452, vierde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en op verzoeken als bedoeld in dit artikel.

D

Artikel 6, eerste lid, aanhef, komt te luiden: In afwijking van de artikelen 2, tweede lid, en 3, derde lid, en artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht kan de Autoriteit Financiële Markten gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze wet opgedragen taak, verstrekken aan de Nederlandsche Bank, aan een instantie die in een andere lidstaat met het toezicht op financiële verslaggeving is belast of een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen instantie die tot taak heeft een eenvormige toepassing van de standaarden voor de jaarrekening binnen de Europese Unie te bevorderen en een gemeenschappelijke aanpak op het vlak van de handhaving daarvan te ontwikkelen, tenzij:.

E

Artikel 7 vervalt.

F

Artikel 8 vervalt.

G

In artikel 12, derde lid, wordt de zinsnede «ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, derde lid van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten» vervangen door: ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep.

II

In artikel 68 wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

Artikel 63a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. In afwijking van het eerste lid kan de Autoriteit Financiële Markten van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen, verkregen bij de uitvoering van haar taak op grond van deze wet, verstrekken aan de met verschillende taken belaste organisatie onderdelen van de Autoriteit Financiële Markten.

2. Het derde lid komt te luiden:

  • 3. In afwijking van het eerste lid kan de Autoriteit Financiële Markten met gebruikmaking van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen, verkregen bij de uitvoering van haar taak op grond van deze wet, mededelingen doen, indien deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke personen, accountantsorganisaties of auditkantoren.

Toelichting

Algemene toelichting

Door de zogenaamde «Chinese Walls» in het toezicht van de AFM kan de informatie van andere afdelingen niet gebruikt worden voor het toezicht op de financiële verslaglegging en vice versa. Dit komt de kwaliteit, doortastendheid en snelheid van het toezicht niet ten goede. Deze artificiële «waarborgen voor ineffectief toezicht», i.c. de Chinese Walls, moeten daarom worden afgeschaft. Daarnaast heeft de AFM slechts beperkte bevoegdheden in de onderzoeksfase. Dit amendement ziet daarom tevens op aanvullende bevoegdheden voor de AFM om haar toezicht ten behoeve van goed functionerende kapitaalmarkten, consumentenbescherming en beleggersbescherming meer optimaal te kunnen uitvoeren.

Onderdeelsgewijze toelichting

I , onder A

Door het ingevoegde artikellid 2a, wordt de geheimhoudingsplicht met betrekking tot de nadere toelichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, opgeheven ten aanzien van andere afdelingen binnen de AFM.

I, onder B

Door het ingevoegde artikellid 3a, wordt de geheimhoudingsplicht met betrekking tot de schriftelijke mededeling, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, opgeheven ten aanzien van andere afdelingen binnen de AFM.

I, onder C

Met de wijziging van artikel 4, vijfde lid, wordt de geheimhoudingsplicht bij gegevens en inlichtingen die aan de AFM zijn verstrekt op grond van een bevel ingevolge artikel 452, vierde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgeheven ten aanzien van andere afdelingen binnen de AFM.

I, onder D

Met de wijziging in artikel 7 krijgt de AFM de bevoegdheid de ingewonnen informatie niet alleen te gebruiken voor toezicht op de Wtfv, maar ook voor toezicht op de Wta.

III, onder G

Met het toegevoegde nieuwe lid krijgt de afdeling binnen de AFM, die toezicht houdt op de Wta de bevoegdheid om informatie verkregen in dit kader te delen met de afdeling die toezicht houdt op de Wtfv.

Van Vliet Irrgang Plasterk Braakhuis