Kamerstuk 33000-VIII-233

Toezegging aantal studenten en verhouding onderwijs- en onderzoeksdeel per instelling

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Gepubliceerd: 17 september 2012
Indiener(s): Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-VIII-233.html
ID: 33000-VIII-233

Nr. 233 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 september 2012

Tijdens het wetgevingsoverleg met de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderzoek Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 op 24 november 2011 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 164) heb ik toegezegd u een grofmazig overzicht te sturen met daarin per onderwijsinstelling het aantal studenten en de verhouding onder-wijs- en onderzoeksdeel (T2529). Met deze brief voldoe ik aan deze toezegging.

Universiteiten en hogescholen ontvangen jaarlijks een rijksbijdrage voor onderwijs en onderzoek. De rijksbijdrage is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). In het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en de Regeling financiën hoger onderwijs zijn de bepalingen, bedragen en percentages opgenomen op basis waarvan de rijksbijdrage wordt berekend. Op basis van artikel 4.1 van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 stelt de minister van OCW in overeenstemming met de rijksbegroting voor OCW de landelijk beschikbare rijksbijdrage vast. Vanwege besluitvorming bij Voorjaarsnota, Miljoenennota en Najaarsnota kan dit worden aangepast.

Op 20 juli 2012 zijn de universiteiten geïnformeerd over de aangepaste rijksbijdrage 2012. Deze herberekening is geschied in overeenstemming met de 1e suppletoire begroting 2012 van het ministerie van OCW samenhangend met de Voorjaarsnota 2012. De detailinformatie over de rijksbijdrage per instelling is kenbaar via de website van DUO. Onder Instellingsinformatie staan op duo.nl de Bekostigingsinformatie en het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb). Bekostigingsinformatie geeft de actuele stand van zaken weer, inclusief de onderbouwing van het bedrag. In de bijlage bij deze brief zijn conform de toezegging per universiteit de aantallen bekostigde studenten en de omvang van het onderwijs- en onderzoeksdeel opgenomen, behorend bij deze herberekening voor 2012.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra

Overzicht aantal bekostigde inschrijvingen en graden, omvang onderwijs- en onderzoeksdeel per universiteit bekostigde ten laste van de OCW-begroting conform de herberekende rijksbijdrage 2012 (juli 2012)

Universiteit

Aantal bekostigde

Onderwijsdeel (in mln €)

Onderzoekdeel (in mln €)

inschrijvingen

graden

Universiteit Leiden

10 656

4 714

€ 130,2

€ 146,0

Rijksuniversiteit Groningen

16 418

5 680

€ 163,1

€ 158,1

Universiteit Utrecht

19 039

8 210

€ 221,4

€ 215,9

Erasmus Universiteit Rotterdam

12 255

5 218

€ 127,1

€ 108,5

Technische Universiteit Delft

10 181

2 774

€ 127,9

€ 218,9

Technische Universiteit Eindhoven

4 029

1 445

€ 58,8

€ 116,9

Universiteit Twente

4 873

1 834

€ 80,2

€ 100,9

Universiteit Maastricht

10 497

3 718

€ 102,8

€ 85,2

Universiteit van Amsterdam

18 057

6 803

€ 186,6

€ 181,6

Vrije Universiteit Amsterdam

14 128

5 493

€ 142,3

€ 138,2

Radboud Universiteit Nijmegen

11 349

5 011

€ 133,3

€ 128,5

Universiteit van Tilburg

7 044

2 920

€ 56,7

€ 49,2

Open Universiteit

 

483

€ 26,8

€ 14,0

Protestantse Theologische Universiteit

132

37

€ 5,5

€ 3,7

Theologische Universiteit Apeldoorn

67

24

€ 0,9

€ 0,2

Universiteit voor Humanistiek

280

53

€ 2,4

€ 2,1

Theologische Universiteit Kampen

62

22

€ 0,9

€ 0,4