Kamerstuk 33000-VIII-230

Advies van de Onderwijsraad "Over de drempel van postinitieel leren" uitgebracht op verzoek van de Kamer

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Gepubliceerd: 26 juni 2012
Indiener(s): Indiener/ondertekenaar n.v.t.
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-VIII-230.html
ID: 33000-VIII-230

Nr. 230 BRIEF VAN DE ONDERWIJSRAAD

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2012

U heeft de Onderwijsraad de adviesvraag voorgelegd (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 192) op welke manier een leven lang leren bij laagopgeleiden kan worden gestimuleerd, opdat ze duurzaam kunnen participeren in de veranderende arbeidsmarkt en maatschappij.

Er zijn de laatste jaren reeds veel adviezen verschenen over een leven lang leren. Een aantal daarvan is vertaald in beleidsmaatregelen. Ondanks de genomen initiatieven om de deelname van laagopgeleiden aan postinitieel leren te verhogen, is de gewenste verbetering nog niet gerealiseerd. De raad constateert dat er voor laag-opgeleiden hogere drempels zijn in de deelname aan postinitieel leren dan voor hoger opgeleiden.

De raad is van mening dat goed initieel onderwijs de voornaamste manier is om duurzame inzetbaarheid van burgers te garanderen. De praktijk laat echter zien dat een deel van de jongeren het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie. Voor deze groep van laagopgeleiden heeft de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid.

Om de positie van laagopgeleide volwassenen te verstevigen, beveelt de raad aan om postinitieel leren te stimuleren door aan te sluiten bij de behoeften van laagopgeleiden en de kwaliteit van bestaande stimulerings-maatregelen zorgvuldig te borgen. De raad constateert verder dat er te weinig inzicht bestaat in de werking en effectiviteit van de tot nu toe genomen maatregelen voor specifieke groepen laagopgeleiden. Hij beveelt aan om veelbelovende nieuwe maatregelen eerst op kleine schaal nauwkeurig te monitoren, voordat er wordt geïnves-teerd in het uitzetten van maatregelen op grotere schaal.*)

De voorzitter van de Onderwijsraad, G. T. M. ten Dam

De secretaris van de Onderwijsraad, A. van der Rest

*) Het advies van de onderwijsraad «over de drempel van postinitieel leren» is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer